ПО­СТАВ­КИ УКРА­ЇН­СЬКОЇ АГРО­ПРО­МИ­СЛО­ВОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ В ЄС: МІФ ЧИ РЕ­АЛЬ­НІСТЬ?

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДЕБЮТ РОКУ -

21 бе­ре­зня 2014 ро­ку Укра­ї­на та ЄС під­пи­са­ли Уго­ду про Асо­ці­а­цію ( да­лі «Уго­да»), а та­кож Про­то­кол, згі­дно з яким з мо­мен­ту під­пи­са­н­ня вво­ди­ться в дію «по­лі­ти­чна» ча­сти­на Уго­ди. Як про­гно­зу­є­ться ба­га­тьма екс­пер­та­ми, «еко­но­мі­чну» ча­сти­ну Уго­ди бу­де вве­де­но в дію до кін­ця 2014 ро­ку. Най­ва­жли­ві­шим до­ся­гне­н­ням ці­єї Уго­ди є ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та ЄС. Але, у зв’яз­ку з по­лі­ти­чною і еко­но­мі­чною кри­зою в Укра­ї­ні, це пи­та­н­ня від­кла­де­но на не­ви­зна­че­ний тер­мін.

ЄС не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв про те, що пла­нує в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку від­кри­ти свої рин­ки для укра­їн­ської про­ду­кції, не че­ка­ю­чи по­ки на­бе­ре чин­но­сті «еко­но­мі­чна» ча­сти­на Уго­ди. Тоб­то укра­їн­ський ви­ро­бник бу­де звіль­не­ний від спла­ти ми­та при екс­пор­ті то­ва­рів до кра­їн ЄС. Цих до­мов­ле­но­стей між ЄС та Укра­ї­ною бу­ло до­ся­гну­то в хо­ді зу­стрі­чі прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка і Хер­ма­на ван Ром­пей, гла­ви Єв­ро­пей­ської Ра­ди.

Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент під­три­мав рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії зни­зи­ти ми­та для укра­їн­ських то­ва­рів в ЄС. Рі­ше­н­ня про зни­же­н­ня ми­тних збо­рів має бу­ти за­твер­дже­не Ра­дою ЄС. Очі­ку­є­ться, що це від­бу­де­ться вже в кві­тні для того, щоб рі­ше­н­ня всту­пи­ло в си­лу в трав­ні.

Пла­ну­є­ться, що з трав­ня до ли­сто­па­да 2014 ро­ку ЄС на­дасть не­гай­ні і не­о­бме­же­ні пре­фе­рен­ції для 82,2 % укра­їн­сько­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го екс­пор­ту, основ­ною з яких бу­де ска­су­ва­н­ня мит. Для ін­ших то­ва­рів (зер­но­ві, сви­ни­на, яло­ви­чи­на, ку­ря­ти­на і де­які ін­ші то­ва­ри) бу­де за­сто­со­ва­на час­тко­ва лі­бе­ра­лі­за­ція — зав­дя­ки ме­ха­ні­зму без­ми­тних та­ри­фних квот, що обме­жу­ють кіль­кість то­ва­ру, який мо­жна бу­де ввез­ти в ЄС, ско­ри­став­шись тор­го­ви­ми пре­фе­рен­ці­я­ми.

Та­ким чи­ном, укра­їн­ський то­ва­ро­ви­ро­бник ви­йде на єв­ро­пей­ський ри­нок, збе­ріг­ши при цьо­му свої по­зи­ції на вла­сно­му рин­ку.

При цьо­му, якщо бу­дуть вста­нов­ле­ні та­ри­фні кво­ти, то це не озна­чає, що укра­їн­ський то­ва­ро­ви­ро­бник не змо­же по­став­ля­ти більш, ніж пе­ред­ба­че­но та­ри­фни­ми кво­та­ми. Ці кво­ти вста­нов­лю­ю­ться що­до гра­ни­чно­го роз­мі­ру без­ми­тно­го вве­зе­н­ня, а об­ся­ги про­ду­кції по­за вста­нов­ле­них квот бу­дуть об­кла­да­ти­ся ми­та­ми.

У та­ко­му ви­пад­ку роз­по­діл та­ри­фних квот від­бу­ва­ти­ме­ться згі­дно з прин­ци­пом «first come — first served», або від­по­від­но до єв­ро­пей­ської пра­кти­ки, з ура­ху­ва­н­ням про­пор­цій­но­сті роз­по­ді­лу квот (про­пор­цій­но ви­ді­ле­ної кво­ти для всіх за­яв­ни­ків від­по­від­но до за­пи­тів і кіль­кі­сним спів­від­но­ше­н­ням квот).

На­ве­де­мо при­кла­ди де­яких квот, ко­трі мо­жуть бу­ти вста­нов­ле­ні сто­сов­но агро­про­ми­сло­вої про­ду­кції. Так, мо­жли­ве вста­нов­ле­н­ня кво­ти на вве­зе­н­ня в ЄС пше­ни­ці в роз­мі­рі 950 тис. т на рік з по­сту­по­вим збіль­ше­н­ням про­тя­гом 5 ро­ків до 1 млн. т на рік. Ана­ло­гі­чно, по­став­ки ку­ку­ру­дзи мо­жуть збіль­ши­ться з 250 тис. т до 350 тис. т, а ячме­ню — з 400 тис. т до 650 тис. т.

Слід та­кож взя­ти до ува­ги, що Уго­да не від­но­сить до по­ня­т­тя ми­та пла­те­жі, екві­ва­лен­тні вну­трі­шньо­му по­да­тку. Отже, ска­су­ва­н­ня вві­зно­го ми­та при ім­пор­ті то­ва­рів з ЄС не озна­ча­ти­ме, що акци­зний по­да­ток і ПДВ не бу­дуть спла­чу­ва­ти­ся при вве­зен­ні.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що вка­за­ни­ми пре­фе­рен­ці­я­ми змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся ли­ше ті укра­їн­ські ви­ро­бни­ки, про­ду­кція яких від­по­від­ає єв­ро­пей­ським стан­дар­там яко­сті. Уго­дою пе­ред­ба­ча­є­ться, що до мо­мен­ту до­ся­гне­н­ня укра­їн­ськи­ми то­ва­ра­ми ря­ду по­ка­зни­ків їх не мо­жна екс­пор­ту­ва­ти в кра­ї­ни ЄС. Так, на сьо­го­дні ци­ми пре­фе­рен­ці­я­ми змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся тіль­ки окре­мі ве­ли­кі ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни, які ра­ні­ше са­мо­стій­но про­йшли всі про­це­ду­ри сер­ти­фі­ка­ції згі­дно з єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми.

З огля­ду на це, за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня — чи бу­де за­сто­со­ву­ва­ти­ся пев­ний спро­ще­ний по­ря­док для сер­ти­фі­ка­ції укра­їн­ської про­ду­кції на від­по­від­ність єв­ро­пей­ським стан­дар­там, щоб укра­їн­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки змо­гли ре­аль­но ско­ри­ста­ти­ся на­да­ни­ми пре­фе­рен­ці­я­ми.

На­та­лія Мартинюк, ке­рів­ник пра­кти­ки «Агро­бі­знес» в Arzinger, член Гро­мад­ської ра­ди при Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.