НО­ВИЙ РІ­ВЕНЬ ДИЛЕРСЬКОЇ МЕ­РЕ­ЖІ NEW HOLLAND AGRICULTURE

Упро­ва­дже­н­ня ма­кси­маль­них сві­то­вих стан­дар­тів у ро­бо­ті ди­ле­рів до­зво­ляє New Holland сут­тє­во на­ро­сти­ти якість сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів-агра­рі­їв.

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА - Оле­ксандр Горда

Зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на ві­тчи­зня­но­му рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки сти­му­лює всіх про­від­них ви­ро­бни­ків ма­шин й обладнання по­стій­но роз­ви­ва­ти та вдо­ско­на­лю­ва­ти ди­лер­ські ме­ре­жі. Один із лі­де­рів га­лу­зі New Holland сьо­го­дні впев­не­но роз­ви­ва­є­ться та вдо­ско­на­лює вла­сну ди­лер­ську ме­ре­жу. New Holland на­ро­щує про­даж сіль­гос­пте­хні­ки в Укра­ї­ні й актив­но спів­пра­цює з ди­ле­ра­ми, упро­ва­джу­ю­чи най­про­гре­сив­ні­ші та най­ефе­ктив­ні­ші рі­ше­н­ня.

На­ша ро­змо­ва з ме­не­дже­ром із роз­ви­тку дилерської ме­ре­жі New Holland в Укра­ї­ні та Мол­до­ві Ми­ко­лою Ма­за­ним сто­су­ва­ла­ся подаль­ших пер­спе­ктив роз­ви­тку дилерської ме­ре­жі ком­па­нії.

Ми­ко­ло Ві­кто­ро­ви­чу, які го­лов­ні підсумки роз­ви­тку дилерської ме­ре­жі New Holland в Укра­ї­ні за ми­ну­лий рік?

– За­га­лом 2013 рік був зна­ко­вим й успі­шним у роз­ви­тку дилерської ме­ре­жі New Holland в Укра­ї­ні. До­ся­гну­то ба­га­то, і ми мо­же­мо впев­не­но ка­за­ти про успі­шне зро­ста­н­ня як на­ших ди­ле­рів в обла­стях, так і по­си­ле­н­ня ро­бо­ти цен­траль­но­го офі­су New Holland в Ки­є­ві. Так, ми­ну­ло­го ро­ку при­зна­че­но двох но­вих ди­ле­рів New Holland — ком­па­нію «Агро-Те­ра» у Во­лин­ській і Львів­ській обла­стях і «Ва­да­лекс» — у Мол­до­ві, що зна­чно збіль­ши­ло те­ри­то­рію ди­лер­сько­го сер­ві­су.

Ін­шим ва­жли­вим кро­ком роз­ви­тку сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки New Holland ста­ло впро­ва­дже­н­ня в кін­ці 2013 ро­ку про­гра­ми ди­лер­ських стан­дар­тів Top Partner, за якою вже успі­шно пра­цю­ють по­над 500 ди­ле­рів New Holland в Єв­ро­пі. Top Partner — це спи­сок кри­те­рі­їв того, як має пра­цю­ва­ти ди­лер із клі­єн­том. Та­кий ком­пле­ксний під­хід за­без­пе­чує більш які­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня го­спо­дарств у про­да­жу те­хні­ки, її сер­ві­сно­му об­слу­го­ву­ван­ні та вза­га­лі змі­нює під­хід до клі­єн­тів.

У на­шо­му цен­траль­но­му офі­сі в Ки­є­ві роз­ши­ре­но ко­ман­ду спе­ці­а­лі­стів у від­ді­лах сер­ві­сно­го за­без­пе­че­н­ня, про­да­жу те­хні­ки, мар­ке­тин­гу та фі­нан­сів. Це до­зво­ляє ще ті­сні­ше та фа­хо­во спів­пра­цю­ва­ти з ди­ле­ра­ми, зокре­ма з їхні­ми сер­ві­сни­ми ко­ман­да­ми, про­во­ди­ти тре­нін­ги та на­вча­н­ня фа­хів­ців цих ком­па­ній.

Сер­йо­зним кро­ком у роз­ви­тку сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ста­ло від­кри­т­тя у 2013 ро­ці у м. Кі­ро­во­гра­ді на ба­зі ком­па­нії «Агро­ре­сурс» но­во­го су­ча­сно­го цен­тру для ди­ле­рів New Holland із ши­ро­ки­ми мо­жли­во­стя­ми на­вча­н­ня спе­ці­а­лі­стів на стен­дах і пра­кти­чним по­ка­зом ре­мон­тів те­хні­ки. У цьо­му цен­трі про­во­дять тре­нін­ги з удо­ско­на­ле­н­ня сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, про­да­жу, то­чно­го зем­ле­роб­ства. Сво­ї­ми зна­н­ня­ми ді­ля­ться най­кра­щі фа­хів­ці ком­па­нії з Європи, пред­став­ни­ки цен­траль­но­го офі­су New Holland в Ки­є­ві. Уже ни­ні­шньо­го ро­ку від­бу­ва­ти­му­ться тре­нін­ги з удо­ско­на­ле­н­ня те­хні­ки про­да­жу, що вра­хо­ву­ва­ти­муть най­су­ча­сні­ші під­хо­ди до спів­пра­ці з клі­єн­том-агра­рі­єм.

Ве­ли­ке зна­че­н­ня має впро­ва­дже­н­ня де­яки­ми на­ши­ми ди­ле­ра­ми ці­ло­до­бо­вої ро­бо­ти кол-цен­трів, що пра­цю­ють про­тя­гом ро­ку, а в га­ря­чу по­ру (по­сів­на кам­па­нія, зби­ра­н­ня вро­жаю) — у по­си­ле­но­му ре­жи­мі. Зав­дя­ки їм агра­рії мо­жуть ці­ло­до­бо­во звер­та­ти­ся та розв’язу­ва­ти сер­ві­сні про­бле­ми із сіль­гос­пте­хні­кою, швид­ко отри­му­ва­ти зап­ча­сти­ни та кон­суль­та­ції спе­ці­а­лі­стів.

Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше про ро­бо­ту про­гра­ми Top Partner.

– В Укра­ї­ні про­гра­ма впро­ва­дже­на у 2013 ро­ці й ни­ні актив­но роз­ви­ва­є­ться. Мета впро­ва­дже­н­ня — по­лі­пши­ти імідж New Holland в Укра­ї­ні, удо­ско­на­ли­ти рі­вень про­фе­сіо­на­лі­за­ції на­ших ди­ле­рів і, як кін­це­ва мета, під­ви­щи­ти за­до­во­ле­н­ня клі­єн­тів-агра­рі­їв від яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня. За до­по­мо­гою про­гра­ми Top Partner мо­жна оці­ни­ти рі­вень ком­пе­тен­тно­сті ди­ле­рів, а та­кож ви­яви­ти не­до­лі­ки в ро­бо­ті й на­да­ти ре­ко­мен­да­ції що­до ре­а­лі­за­ції за­хо­дів з під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті бі­зне­су.

Про­гра­ма по­бу­до­ва­на на та­ких прин­ци­пах — лі­дер­ство й управ­лі­н­ня; управ­лі­н­ня від­но­си­на­ми з клі­єн­том та управ­лі­н­ня пер­со­на­лом. Ро­бо­та за ци­ми прин­ци­па­ми роз­би­ва­є­ться на оцін­ку про­даж сіль­гос­пте­хні­ки та її сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня. Для ко­жної із цих га­ле­зей ство­ре­но си­сте­му пе­ре­до­вих пра­ктик ве­де­н­ня бі­зне­су, які, на на­шу дум­ку, на­да­дуть на­шим ди­ле­рам сер­йо­зні кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги в ро­бо­ті з клі­єн­та­ми.

Ви­зна­че­но спи­сок стан­дар­тів по ко­жно­му з на­пря­мів, яким ди­лер має від­по­від­а­ти. Зокре­ма, що­до про­да­жу те­хні­ки — оці­ню­ю­ться іден­ти­фі­ка­ція брен­да, ор­га­ні­за­цій­на стру­кту­ра, управ­лі­н­ня бі­зне­сом і пер­со­на­лом, на­вча­н­ня, фі­нан­си та ро­бо­та в на­пря­мі то­чно­го зем­ле­роб­ства. Ці стан­дар­ти да­ють на­шим ди­ле­рам кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу на рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки й ви­рі­зня­ють що­до став­ле­н­ня до клі­єн­та-агра­рія, що від­чує на со­бі вдо­ско­на­ле­н­ня яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Вза­га­лі New Holland у рам­ках Top Partner уста­нов­ле­но 80 кри­те­рі­їв для ве­де­н­ня про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки та 76 кри­те­рі­їв що­до сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня го­спо­дарств. Усі кри­те­рії ро­зби­ті на три ка­те­го­рії — сер­ти­фі­ко­ва­ний, про­гре­сив­ний та пре­мі­ум-рі­вень. Від­по­від­но, ди­ле­ру на­да­є­ться час для до­ся­гне­н­ня пев­но­го рів­ня. Якість ро­бо­ти ди­ле­ра оці­ню­ють що­квар­таль­но, що до­зво­ляє опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти мо­жли­ві пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ють.

Стра­те­гі­чне зав­да­н­ня роз­ви­тку про­гра­ми Top Partner в Укра­ї­ні у 2014 ро­ці — до­ся­гне­н­ня ди­лер­ською ме­ре­жею 100-від­со­тко­во­го сер­ти­фі­ко­ва­но­го рів­ня та ле­во­вої час­тки про­гре­сив­но­го та пре­мі­ум-рів­ня.

На­звіть ди­ле­рів New Holland, що пра­цю­ють ни­ні в Укра­ї­ні.

– Це — ком­па­нії «Агро-Те­ра», «Агро­пром­те­хні­ка», «Агро­ре­сурс», «АС-Тер­ра», «Дон­снаб», «Єв­ро­пей­ська аграр­на ком­па­нія», «По­ле­те­хні­ка». Де­які з них є ди­ле­ра­ми New Holland дов­ший тер­мін, ін­ші — ли­ше рік. Однак всі во­ни пра­гнуть до­сяг­ти пре­мі­ум-рів­ня за про­гра­мою Top Partner, і ми їх в цьо­му актив­но до­по­ма­га­є­мо.

Які ви­мо­ги сьо­го­дні ста­вить ди­лер­ська фі­лія New Holland?

– У ко­жній фі­лії ди­ле­ра New Holland, щоб во­на від­по­від­а­ла ви­мо­гам про­гра­ми Top Partner, ма­ють бу­ти су­ча­сний офіс, сер­ві­сна май­стер­ня, ви­став­ко­вий май­дан­чик сіль­гос­пте­хні­ки та склад зап­ча­стин. Склад зап­ча­стин ди­лер фор­мує від­по­від­но до на­ших ре­ко­мен­да­цій, об­ся­гів йо­го про­да­жу про­тя­гом остан­ньо­го ча­су та про­гно­зо­ва­но­му по­пи­ту в кон­кре­тно­му ре­гіо­ні. На­го­ло­шу­є­мо на роз­ви­тку не ли­ше скла­дів зап­ча­стин ди­ле­ра, а й йо­го вмін­ні пра­цю­ва­ти з клі­єн­том, які­сно об­слу­го­ву­ва­ти те­хні­ку. Ро­зу­мі­є­мо, що якісна ро­бо­та скла­ду зап­ча­стин і які­сний сер­віс за­без­пе­чу­ють ма­кси­маль­но ефе­ктив­ну спів­пра­цю з агра­рі­я­ми.

Які по­зи­ції в лі­ній­ці New Holland пе­ре­ва­жа­ти­муть у 2014 ро­ці?

– На­го­ло­шу, що під­три­му­ва­ти­ме­ться вся ши­ро­ка лі­ній­ка мо­де­лей New Holland. Актив­но про­су­ва­ти­му­ться най­по­ту­жні­ший тра­ктор New Holland T9 та уні­вер­саль­ний тра­ктор TD5, що вже пра­цю­ють на по­лях на­ших клі­єн­тів. Та­кож се­ред фла­гма­нів бу­дуть зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни New Holland СХ8080 і CR9080, що вже тре­тій рік по­спіль по­сі­да­ють пер­ше мі­сце се­ред мо­де­лей сво­го се­гмен­та. Укра­їн­ські фер­ме­ри та го­спо­дар­ства під­твер­джу­ють ви­бір цих ма­шин як кра­щих на рин­ку, то­му ми про­су­ва­ти­ме­мо їх і надалі. Та­кож ма­ти­муть під­трим­ку но­ві мо­де­лі прес-під­би­ра­чів, те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів New Holland. Упер­ше пред­ста­ви­мо ши­ро­ко­му аграр­но­му за­га­лу ви­но­гра­до­зби­раль­ний ком­байн New Holland Braud 9000.

Осо­бли­ві ню­ан­си сіль­го­с­прин­ку на 2014 рік

– Перш за все, ура­хо­ву­ю­чи фі­нан­со­ву си­ту­а­цію на рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки, удо­ско­на­лю­є­мо ро­бо­ту з фі­нан­со­ви­ми ін­стру­мен­та­ми, вво­ди­мо осо­бли­ві умо­ви пла­те­жів за при­дба­ну те­хні­ку. Очі­ку­є­мо, що ця тен­ден­ція збе­рі­га­ти­ме­ться про­тя­гом ро­ку. У нас діє най­кра­ща про­гра­ма фі­нан­со­вої до­по­мо­ги аграр­но­му се­кто­ру — про­гра­ма спів­пра­ці з лі­зин­го­вою ком­па­ні­єю OTP Leasing, що ма­ють ни­ні най­кра­щі на рин­ку умо­ви при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки в кре­дит.

На­сту­пний тренд цьо­го ро­ку — акти­ві­за­ція про­да­жу те­хні­ки за прин­ци­пом «трейд-ін», тоб­то при­дба­н­ня но­вих ма­шин в обмін на ста­рі з пев­ною допла­тою. Сьо­го­дні у New Holland діє від­по­від­на про­гра­ма «трейд-ін», що сти­му­лює ди­ле­рів до ці­єї ді­яль­но­сті і та­кі кон­тра­кти укла­да­ю­ться з клі­єн­та­ми.

Із бо­ку ди­лер­сько­го по­кри­т­тя пла­ну­є­мо, що до кін­ця ро­ку в ко­жній обла­сті Укра­ї­ні бу­де ди­лер New Holland, за­без­пе­че­ний сер­ві­сною ба­зою, скла­дом зап­ча­стин, те­хні­кою та ко­ман­дою спе­ці­а­лі­стів, зда­тних ви­рі­шу­ва­ти най­скла­дні­ші зав­да­н­ня. На­ша мета — ра­ді­ус при­су­тно­сті ди­ле­ра New Holland від клі­єн­та має бу­ти не біль­ше ніж 50 км.

Ми­ко­ла Ма­за­ний, ме­не­джер із роз­ви­тку дилерської ме­ре­жі New Holland в Укра­ї­ні та Мол­до­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.