RTK: то­чність та еко­но­мі­чність на по­лі

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УСПІШНЕ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ -

СУ­ЧА­СНА ЕКОНОМІКА ДИ­КТУЄ СВОЄ: НИ­НІ АГРА­РІ­ЯМ ВА­ЖЛИ­ВА НЕ ТАК ВРО ЖАЙНІСТЬ, ЯК РЕН­ТА­БЕЛЬ­НІСТЬ. ВО­ДНО­ЧАС І НА­У­КА НЕ СТО­ЇТЬ НА МІ­СЦІ І ДЛЯ ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ПРО­ДУ­КТИВ­НО­СТІ ПРО­ПО­НУЄ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ ТО­ЧНО­ГО ЗЕМЛЕРОБ СТВА. ВПРО­ВА­ДИ­ТИ ЙО­ГО ЕЛЕ­МЕН­ТИ У СЕ­БЕ НА ПО­ЛЯХ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ В СФГ СЛО БОДА , СКО­РИ­СТАВ­ШИСЬ НАВІГАЦІЙНИМ РІ­ШЕ­Н­НЯМ JOHN DEERE СИСТЕ МОЮ AUTOTRAC У ПО­ЄД­НАН­НІ З ФУН­КЦІ­ЄЮ ПО­ЗИ­ЦІО­НУ­ВА­Н­НЯ У РЕ­АЛЬ­НО­МУ ЧАСІ RTK.

Річ у тім, що го­спо­дар­ство зна­хо­ди­ться на са­мо­му схо­ді Хар­ків­ської обла­сті. Хоч ґрун­ти у цій мі­сце­во­сті хо­ро­ші, але ж клі­мат су­во­рий, різ­ко­кон­ти­нен­таль­ний, та ще й над­зви­чай­но су­хий. То­му агра­рії по­ста­ви­ли со­бі за ме­ту за­сто­со­ву­ва­ти та­кі ме­то­ди го­спо­да­рю­ва­н­ня, які до­по­мо­жуть збе­рег­ти во­ло­гу в ґрун­ті й до­зво­лять ра­ціо­наль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си.

При­бли­зно сім ро­ків то­му в СФГ «Сло­бо­да» ви­рі­ши­ли від­мо­ви­ти­ся від плу­гів і пе­ре­йти на ну­льо­вий обро­бі­ток. За сло­ва­ми Бо­г­да­на Го­лов­чен­ка, ке­рів­ни­ка го­спо­дар­ства, та­кий спо­сіб до­зво­лив агра­рі­ям ви­йти на більш-менш ста­біль­ну вро­жай­ність. Ко­ли плу­гом обер­та­є­ться ґрунт, ви­па­ро­ву­є­ться ве­ли­ка кіль­кість во­ло­ги, яка так по­трі­бна для ро­сту і роз­ви­тку ро­слин.

«З ну­льо­вою те­хно­ло­гі­єю ми пов­ні­стю при­пи­ни­ли будь-який обро­бі­ток ґрун­ту», ― роз­по­від­ає Бо­г­дан Головченко. ― Зро­зумі­ло, що no-till ви­ма­гає то­чно­сті і ба­га­тьох умов. Але в ре­зуль­та­ті ми збе­рі­га­є­мо во­ло­гу в ор­но­му ша­рі ґрун­ту та ще й еко­но­ми­мо пев­ні ко­шти, бо трак- то­рам не по­трі­бно вже так ін­тен­сив­но пра­цю­ва­ти на по­лі».

Для енер­го­о­ща­дних те­хно­ло­гій. Що сто­су­є­ться то­чно­сті, то в го­спо­дар­стві ви­рі­ши­ли пі­ти да­лі, за­про­ва­див­ши цьо­го ро­ку те­хно­ло­гію по­зи­ціо­ну­ва­н­ня у ре­аль­но­му часі RTK фір­ми John Deere. А ді­зна­лись про цю си­сте­му, ві­дві­ду­ю­чи рі­зні ви­став­ки та зна­йом­ля­чись із ор­га­ні­за­ці­єю ро­бо­ти в ін­ших го­спо­дар­ствах. Ви­яв­ля­є­ться, що те­хно­ло­гія RTK ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­ться там, де від­мо­ви­ли­ся від плу­га: на без­плу­жній те­хно­ло­гій, на мі­ні­маль­но­му обро­бі­тку або на сму­го­во­му по­сі­ві. Сло­вом, скрізь, де не­об­хі­дно, аби тра­є­кто­рія ма­ши­ни бу­ла що­ро­ку та са­ма.

«За умов no-till ве­ли­ке зна­че­н­ня має то­чність вне­се­н­ня до­брив, сів­би, про­хо­ду ма­шин, що ви­ко­ну­ють до­гляд за по­сі­ва­ми, ― ко­мен­тує Бо­г­дан Головченко. ― На рин­ку для цьо­го є рі­зні ва­рі­ан­ти рі­шень, але ли­ше John Deere до­зво­ляє пра­цю­ва­ти з то­чні­стю до 2 см».

У го­спо­дар­стві ба­га­то те­хні­ки цьо­го брен­ду. Це і тра­кто­ри, і сі­вал­ки, і об­при­ску­ва­чі, і ком­бай­ни ―май­же все, що по- трі­бно для без­плу­жної те­хно­ло­гії. Агра­рії зна­ють, що са­ме не­пе­ре­вер­ше­на якість і ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня справ­ді до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти ви­со­кий ре­зуль­тат.

RTK. Ця абре­ві­а­ту­ра роз­ши­фро­ву­є­ться як Real Time Kinematic, що у пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської озна­чає «кі­не­ма­ти­ка в ре­аль­но­му часі». Тоб­то мо­ва йде про су­ку­пність при­йо­мів та ме­то­дів отри­ма­н­ня то­чних ко­ор­ди­нат на ба­зі си­сте­ми су­пу­тни­ко­во­го ви­зна­че­н­ня по­ло­же­н­ня.

Якщо стан­дар­тні си­гна­ли GPS при­да­тні для обро­бі­тку ґрун­ту, по­сів­них ро­біт і об­при­ску­ва­н­ня до про­ро­ста­н­ня куль­ту­ри, то си­сте­ма AutoTrac від John Deere за ви­ко­ри­ста­н­ня її ра­зом з то­чні­стю та по­вто­рю­ва­ні­стю, яка га­ран­ту­є­ться у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гії RTK, спро­щує ро­бо­ти в тих сфе­рах, де то­чність ще більш ва­жли­ва, на­при­клад, при фор­му­ван­ні гряд, сів­бі й куль­ти­ва­ції про­са­пних куль­тур.

За­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гії RTK у то­чно­му зем­ле­роб­стві до­зво­ляє про­во­ди­ти ро­бо­ту на по­лі з ма­кси­маль­ною то­чні­стю в 2 см. Крім того, те­хно­ло­гія RTK збе­рі­гає та­ку то­чність з ро­ку в рік, що до­зво­ляє сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні­ці чі­тко ви­три­му­ва­ти свою тра­є­кто­рію, за­пи­са­ну під час сів­би, для подаль­шої оброб­ки та ін­ших по­льо­вих ро­біт. Цьо­го не до­ся­гнеш, на­при­клад, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи зви­чай­ні си­гна­ли GPS.

І, що ва­жли­во, за­сто­су­ва­н­ня RTK до­зво­ляє еко­но­ми­ти паль­не, за­со­би за­хи­сту ро­слин, до­бри­ва, за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­не збе­ре­же­н­ня вро­жаю і мі­ні­мі­зу­ва­ти вплив люд­сько­го фа­кто­ра на всіх ета­пах ро­біт.

То­чність. Ни­ні у го­спо­дар­стві при­йма­чі RTK вста­нов­лю­ю­ться на те­хні­ку, яка ви­ко­ну­ва­ти­ме до­гляд за по­сі­ва­ми.

Як ка­же Бо­г­дан Головченко, за ра­ху­нок цьо­го об­при­ску­ва­чі бу­дуть що­ро­ку про­хо­ди­ти то­чні­сінь­ко по тій са­мій ко­лії, що змен­шу­ва­ти­ме ущіль­не­н­ня ґрун­ту.

«Адже в ра­зі за­сто­су­ва­н­ня менш то­чних си­стем ке­ру­ва­н­ня те­хні­кою від­хи­ле­н­ня від по­пе­ре­дньої тра­є­кто­рії мо­же бу­ти зна­чним, ― до­дає він. ― Крім того, з RTK ми впев­не­ні, що ко­жно­го ро­ку ми зай­де­мо тра­кто­ром у те са­ме мі­сце, а не, ска­жі­мо, на пів­ме­тра вбік».

На то­чність роз­ра­хо­ву­ють і під час роз­діль­но­го вне­се­н­ня до­брив під уро­жай на­сту­пно­го ро­ку. Во­се­ни, ко­ли по­ля го­ту­ва­ти­муть до зи­ми, вно­си­ти­муть фо­сфор­ні та ка­лій­ні до­бри­ва, і ду­же ба­жа­но,

аби на­ве­сні з азо­том та на­сі­н­ням по­тра­пи­ти в ту са­му бо­ро­зну.

Те­хно­ло­гії. Ком­па­нія John Deere по­ча­ла впро­ва­джу­ва­ти си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня по­над 15 ро­ків то­му і з тих пір вдо­ско­на­лює їх. При цьо­му ви­ко­ри­сто­ву­є­ться при­ймач StarFire 3000 із вбу­до­ва­ним мо­ду­лем ко­ре­кції ре­льє­фу. Цей при­ймач ав­то­ма­ти­чно ко­ри­гує всі роз­ра­хун­ки по­ло­же­н­ня, що ба­зу­ю­ться на си­гна­лах су­пу­тни­ків.

При цьо­му John Deere про­по­нує три рів­ня то­чно­сті: си­гнал SF1 ― ± 23 cм, який вхо­дить в ба­зу при­йма­ча і за який не тре­ба пла­ти­ти, си­гнал SF2 ― ± 5 cм, і RTK ― ± 2 cм по­хиб­ки.

Будь-які си­сте­ми на­ві­га­ції ґрун­ту­ю­ться на си­сте­мі гло­баль­но­го по­зи­ціо­ну­ва­н­ня (GPS), що пра­цю­ють з ор­бі­таль­ни­ми су­пу­тни­ка­ми за будь-яких по­го­дних умов, у будь-якій то­чці сві­ту, 24 го­ди­ни на до­бу. Ко­жен су­пу­тник пе­ре­дає си­гнал, пі­сля чо­го при­йма­чі GPS ви­ко­ри­сто­ву­ють цю ін­фор­ма­цію для об­чи­сле­н­ня сво­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ня. Про­стий си­гнал GPS мо­же да­ва­ти то­чність у кіль­ка ме­трів, що не під­хо­дить для сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт. Для до­ся­гне­н­ня ви­що­го рів­ня то­чно­сті си­гнал су­пу­тни­ка має уто­чню­ва­ти­ся «ди­фе­рен­ці­йо­ва­ним ко­ре­кцій­ним си­гна­лом».

Си­сте­ма RTK пра­цює ра­зом з не­ру­хо­мою мі­сце­вою ба­зо­вою стан­ці­єю, роз­та­шо­ва­ною на по­лі або в го­спо­дар­стві. Від­сте­жу­ю­чи роз­та­шу­ва­н­ня су­пу­тни­ків GPS, во­на без­пе­рерв­но роз­ра­хо­вує по­хиб­ку си­гна­лу GPS та пе­ре­дає си­гнал ко­ре­кції на при­ймач StarFire, що зна­хо­ди­ться на ма­ши­ні.

Оскіль­ки ба­зо­ва стан­ція не ру­ха­є­ться, то­чність ви­мі­рю­ва­н­ня її мі­сце­зна­хо­дже­н­ня ду­же ви­со­ка, а да­ні про ро­бо­ту и то­чність су­пу­тни­ків пе­ре­да­ю­ться на те­хні­ку, що пра­цює в по­лі в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи да­ні, які він отри­мує від ба­зо­вої стан­ції, при­ймач зда­тний об­чи­сли­ти своє мі­сце­зна­хо­дже­н­ня. Ось та­ким чи­ном і до­ся­га­є­ться ви­со­ка то­чність ро­бо­ти.

Пе­ре­ва­ги RTK від John Deere. Умо­ви ро­бо­ти RTK та­кі, що при­ймач ба­зо­вої стан­ції має зна­хо­ди­ти­ся у ме­жах пря­мої ви­ди­мо­сті, а дія си­гна­лу роз­по­всю­джу­є­ться на ко­ло ра­ді­у­сом близь­ко 15 км. То­му у го­спо­дар­стві йо­го роз­та­шу­ва­ли на 20-ме­тро­вій що­глі, за­без­пе­чив­ши по­кри­т­тя си­гна­лом всі­єї те­ри­то­рії го­спо­дар­ства. Цьо­го ви­ста­чить і для того, щоб цю си­сте­му RTK мо­гли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й су­сі­дні го­спо­дар­ства в ра­зі по­тре­би.

На той ви­па­док, якщо пря­ма ви­ди­мість пе­ре­р­ве­ться, John Deere пе­ред­ба­чив осо­бли­ву фун­кцію ― RTK Extend. Її сенс по­ля­гає в то­му, що ко­ли ма­ши­на з при­йма­чем StarFire 3000 зай­де за якусь гір­ку і си­гнал з ба­зо­вою стан­ці­єю бу­де втра­че­но, то по­пе­ре­дня то­чність під­три­му­ва­ти­ме­ться ще 15 хви­лин. Якщо за цей час ма­ши­на не опи­ни­ться в зо­ні по­кри­т­тя ба­зо­вої стан­ції, си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно пе­ре­хо­дить на си­гнал SF2.

«Умо­вою ці­єї фун­кції є те, аби при­ймач StarFire 3000 ма­ши­ни пра­цю­вав із ба­зо­вою стан­ці­єю хо­ча б одну го­ди­ну», ― по­яснює Бо­г­дан Головченко.

Обладнання. За сло­ва­ми го­ло­ви в СФГ «Сло­бо­да», з обла­шту­ва­н­ням сис- те­ми RTK скла­дно­щів не­має. Для ро­бо­ти по­трі­бна те­хні­ка ― тра­ктор, об­при­ску­вач або ком­байн, будь-який дис­плей John Deere, при­ймач StarFire 3000, ра­діо та акти­ва­ції.

«Окрім цьо­го, зна­до­би­ться ще си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня AutoTrac, яка і ке­ру­ва­ти­ме ру­хом ма­ши­ни», ― до­дає го­ло­ва го­спо­дар­ства.

Си­сте­му у го­спо­дар­стві на­ла­шту­ва­ли са­мі. Оскіль­ки мо­жли­во­сті си­сте­ми RTK не­о­бме­же­ні, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть її на всіх сіль­го­спма­ши­нах, що є в ма­шин­но­тра­ктор­но­му пар­ку «Сло­бо­ди». Ка­жуть, це зро­би­ти са­мо­му ду­же про­сто, а в ра­зі чо­го ди­лер до­по­мо­же.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.