Ово­че­вий ри­нок: на­дви­ро­бни­цтво сти­му­лює роз­ви­ток

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - Окса­на РУЖЕНКОВА

«Спра­ве­дли­вим» на­зва­ла пе­ре­ва­жна біль­шість ке­рів­ни­ків ово­чів­ни­цьких го­спо­дарств се­зон-2013. Спра­ве­дли­вим то­му, що по­пе­ре­дні кіль­ка ро­ків то­таль­но­го пе­ре­ви­ро­бни­цтва низь­кі ці­ни на ово­чі ви­ті­сни­ли із се­гмен­та «зай­вих» лю­дей, на пла­ву за­ли­ши­ли­ся ли­ше про­фе­сіо­на­ли. Не­зва­жа­ю­чи на скла­дні клі­ма­ти­чні умо­ви, що при­зве­ли до зни­же­н­ня яко­сті та леж­ко­сті про­ду­кції, ці­но­ва си­ну­со­ї­да то­рік до­ся­гла сво­їх верх­ніх по­зна­чок, чим шо­ку­ва­ла пе­ре­сі­чних спо­жи­ва­чів і від­дя­чи­ла вір­ним ово­чів­ни­цтву ви­ро­бни­кам, які, на­ре­шті, змо­гли по­вер­ну­ти кре­ди­ти по­пе­ре­дніх ро­ків, удо­ско­на­ли­ти й змі­цни­ти ма­те­рі­аль­но­те­хні­чну ба­зу під­при­ємств.

Підсумки се­зо­ну

У го­спо­дарств, які не від­мо­ви­ли­ся від ово­чів­ни­цтва на ко­ристь ро­слин­ни­цтва, ви­ро­бни­чий се­зон-2013 ви­явив­ся скла­дним — по­су­ха, за­си­л­ля хво­роб і шкі­дни­ків на ово­че­вих план­та­ці­ях, зни­же­н­ня яко­сті та леж­ко­сті про­ду­кції че­рез ано­маль­но до­що­ву пер­шу по­ло­ви­ну осе­ні. І пе­ре­ку­пни­ки, і пред­став­ни­ки тор­го­вих ме­реж у пер­ші мі­ся­ці осе­ні актив­но ску­по­ву­ва­ли на­віть не­які­сний уро­жай, щоб убез­пе­чи­ти­ся від де­фі­ци­ту то­ва­ру впро­довж осе­ні-зи­ми. Осо­бли­во на­о­чним був цей про­цес що­до ци­бу­лі та кар­то­плі, ви­ро­бни­чі пло­щі під яки­ми в се­зо­ні-2013 сут­тє­во ско­ро­ти­ли­ся, а якість уро­жаю за­ли­ша­ла ба­жа­ти кра­що­го. Стартові ці­ни на ці то­вар­ні по­зи­ції від­ра­зу бу­ли на­дви­со­ки­ми. Во­ни ж під­тя­гли за со­бою вар­тість усьо­го бор­що­во­го на­бо­ру, че­рез що про­даж різ­ко ско­ро­тив­ся. Ста­біль­но низь­ки­ми за­ли­ша­ли­ся впро­довж се­зо­ну ці­ни хі­ба що на ка­пу­сту. Про­те фа­хо­ві «ка­пу­стя­ні» го­спо­дар­ства від про­філь­ної куль­ту­ри не від­мо­ви­ли­ся, а по­ча­ли шу­ка­ти ва­рі­ан­ти урі­зно­ма­ні­тне­н­ня асор­ти­мен­ту й зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. Екс­порт­ні мо­жли­во­сті укра­їн­сько­го ово­чів­ни­цтва у 2013 ро­ці не бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ни­ми че­рез по­стій­ні обме­же­н­ня на тра­ди­цій­но­му на­шо­му рин­ку збу­ту — у Ро­сії. Про­те це на­ре­шті да­ло змо­гу екс­пор­то­о­рі­є­то­ва­ним су­мі­жним під­при­єм­ствам від­шу­ка­ти ка­нал, че­рез який укра­їн­ські ово­чі «про­со­чи­ли­ся» на єв­ро­пей­ський ри­нок на­сам­пе­ред у чор­но­мор­ські кра­ї­ни.

Кар­то­пля

Ви­ро­бни­чі пло­щі під кар­то­плею у 2013 ро­ці ско­ро­ти­ли­ся на 5–6%. Брак ко­штів на на­сін­нє­ву кар­то­плю, її сум­нів­на якість, еко­но­мія на за­со­бах за­хи­сту ро­слин і до­бри­вах, до­щі на по­ча­ту осе­ні — ско­ро­ти­ли вро­жай­ність «дру­го­го хлі­ба» укра­їн­ців на 16% і сут­тє­во зни­зи­ли по­тен­ці­ал збе­ре­же­н­ня. Біль­шість фа­хо­вих кар­то­пля­рів ре­а­лі­зу­ва­ли 80% сво­го вро­жаю на по­ча­тку се­зо­ну, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти втра­ти під час збе­рі­га­н­ня. Від­так, у бе­ре­зні 2014 ро­ку ці­ни на кар­то­плю на опто­вих сіль­го­с­прин­ках ся­гну­ли 6–6,5 грн/кг. Ім­порт­на кар­то­пля з’яви­ла­ся на по­ли­цях укра­їн­ських су­пер­мар­ке­тів узим­ку, а не тра­ди­цій­но в бе­ре­зні-кві­тні. Укра­їн­ські ім­пор­те­ри во­се­ни всти­гли за­фра­хту­ва­ти чи­ма­лі пар­тії єги­пет­ської кар­то­плі та ци­бу­лі за­вча­сно, тож ці­на на них бу­ла прийня­тною для спо­жи­ва­чів. Як зав­жди, не­про­гно­зо­ва­ною ви­яви­ла­ся «під­рив­на ді­яль­ність» при­са­ди­бних го­спо­дарств. За­зви­чай у кві­тні во­ни акти­ві­зу­ють про­по­зи­цію на рин­ку, зби­ва­ю­чи ці­ну на стра­те­гі­чний про­дукт. Про­те 2014 ро­ку во­ни зі сво­їм то­ва­ром ви­йшли у лю­то­му-бе­ре­зні й уря­ту­ва­ли спо­жи­ва­чів від за­хмар­них цін.

Ци­бу­ля

Ви­ро­бни­чі пло­щі під ци­бу­лею ско­ро­ти­ли­ся на 17%, а вро­жай­ність — на 14% по­рів­ня­но із се­зо­ном–2012. На вну­трі­шньо­му рин­ку на по­ча­тку про­да­жу бра­ку­ва­ло 900 тис. тонн ци­бу­лі. У жов­тні ці­ни на неї бу­ли най­ви­щи­ми у Єв­ро­пі. В Укра­ї­ні про­да­ва­ли ци­бу­лю і з Ро­сії, і з Ка­зах­ста­ну, і з Поль­щі. У лю­то­му на по­ли­цях з’явив­ся єги­пет­ський то­вар. Ім­порт­на ци­бу­ля стри­ма­ла під­ви­ще­н­ня цін на вну­трі­шньо­му рин­ку взим­ку. Збе­рег­ти укра­їн­ський овоч до кві­тня вда­ло­ся по­оди­но­ким фа­хо­вим го­спо­дар­ствам. Ці­на на неї в кві­тні ся­гну­ла ре­кор­дних 7–7,5 грн/кг і це при то­му, що Укра­ї­на вхо­дить у ТОП-5 ви­ро­бни­ків ци­бу­лі у сві­ті, а в Єв­ро­пі по­сі­дає дру­ге мі­сце пі­сля Ні­дер­лан­дів. Ко­мер­цій­ні ви­ро­бни­ки вже сьо­го­дні за­йма­ють близь­ко 60% рин­ку ци­бу­лі в Укра­ї­ні й пла­ну­ють на­ро­щу­ва­ти своє ви­ро­бни­цтво. Ци­бу­ля — пер­ша ово­че­ва куль­ту­ра, яка вже сьо­го­дні го­то­ва ви­три­ма­ти кон­ку­рен­цію на зов­ні­шніх ринках. Роз­ви­ток її екс­пор­ту — ре­аль-

ний спо­сіб за­хи­сти­ти вну­трі­шній ри­нок від обва­лу цін у ро­ки з най­біль­шим пе­ре­ви­ро­бни­цтвом. Для цьо­го по­трі­бно роз­ви­ва­ти по­ту­жно­сті й те­хно­ло­гії збе­рі­га­н­ня.

Ко­ре­не­пло­ди

Бу­ря­ка­ми Укра­ї­на за­без­пе­че­на чи не най­кра­ще з-по­між ре­шти ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру, не­зва­жа­ю­чи на те, що 2013 ро­ку пло­щі під ни­ми ско­ро­ти­ли­ся на 10%, уро­жай­ність за­ли­ши­ла­ся ви­со­кою, то­му вал ви­ро­бни­цтва був се­ре­днім за остан­ні 5 ро­ків. Ве­сною цей ко­ре­не­плід ко­шту­вав 2,8–3 грн/кг, що до­зво­ли­ло ви­ро­бни­кам отри­ма­ти про­гно­зо­ва­ні за­ро­бі­тки. Пло­щі під мор­квою в се­зо­ні–2013 ско­ро­ти­ли­ся на 10%, уро­жай­ність че­рез брак фі­нан­сів на ЗЗР і до­бри­ва зни­зи­ла­ся на 5%. За від­по­від­но­сті ва­лу про­ду­кції вну­трі­шнім по­тре­бам рин­ку, че­рез низь­ку якість то­ва­ру на по­ча­тку ве­сни Укра­ї­на по­ча­ла ім­пор­ту­ва­ти не­ве­ли­кі пар­тії мор­кви. У кві­тні 2014 ро­ку її вар­тість за­фі­ксо­ва­но на рів­ні 3–4 грн/кг.

Ка­пу­ста

Пло­щі під куль­ту­рою ско­ро­ти­ли­ся на 13%, об­ся­ги зі­бра­но­го на 15% мен­ше, ніж то­рік, уро­жай­ність бу­ла на рів­ні се­зо­ну-2012. При­чи­на низь­ких цін на ка­пу­сту — від­мо­ва го­спо­дарств за­кла­да­ти її на збе­рі­га­н­ня че­рез низь­ку якість уро­жаю. Цей овоч упро­довж осін­ньо-зи­мо­во­го пе­рі­о­ду за­ли­шав­ся най­де­шев­шим ово­чем бор­що­во­го на­бо­ру. Однак у кві­тні не­о­чі­ку­ва­но по­до­рож­чав із 2 до 5,5 грн/кг че­рез де­фі­цит про­по­зи­цій на рин­ку.

То­ма­ти

Пло­щі під то­ма­та­ми ско­ро­ти­ли­ся на 10%, уро­жай­ність зни­зи­ла­ся на 16%. Сут­тє­во ско­ро­ти­ло­ся ви­ро­бни­цтво — на 23%. Еко­но­мія на всіх мо­жли­вих йо­го скла­до­вих при­зве­ла до зна­чних втрат уро­жаю. Ці­ни до ли­пня бу­ли ста­біль­ни­ми. У сер­пні по­ча­ли­ся про­бле­ми: ста­ло зро­зумі­лим, що які­сної про­ду­кції на рин­ку пра­кти­чно не­має, ці­ни на то­ма­ти по­ча­ли ро­сти й ста­ли ре­кор­дни­ми для цьо­го пе­рі­о­ду. У се­ре­ди­ні жов­тня й пі­зні­ше во­ни ся­гну­ли сво­го ма­кси­му­му. Ско­ро­ти­ли­ся екс­порт­ні опе­ра­ції: у Ро­сії та Бі­ло­ру­сі по­си­ли­ла­ся кон­ку­рен­ція з мі­сце­ви­ми й поль­ськи­ми то­ма­та­ми. Про­по­зи­ція укра­їн­сько­го екс­порт­но­го то­ма­та бу­ла обме­же­ною че­рез низь­ку якість то­ва­ру, який екс­пор­те­ри не мо­гли на­віть до­вез­ти до кор­до­ну.

Огі­рок

Ско­ро­ти­ли­ся на 10% і пло­щі, і вро­жай­ність, і за­галь­не ви­ро­бни­цтво огір­ків, від­по­від­но впа­ли об­ся­ги пе­ре­роб­ки та екс­порт­ний по­тен­ці­ал (остан­ній зде­біль­шо­го че­рез не­кон­ку­рен­тні ці­ни в Ро­сії). До черв­ня ці­на на огі­рок бу­ла ста­біль­но ниж­чою, ніж у се­зо­ні-2012, що ста­ло справ­жнім роз­ча­ру­ва­н­ням для по­ту­жних зи­мо­вих те­пли­чних комплексів, а в сер­пні ці­ни зно­ву зро­сли. Не всі пе­ре­ро­бни­ки змо­гли здій­сни­ти свої пла­ни. Ста­ло­ся це зде­біль­шо­го че­рез те, що низ- ка пе­ре­ро­бни­ків не ви­ко­на­ла сво­їх фі­нан­со­вих зо­бов’язань за по­пе­ре­дній се­зон пе­ред по­ста­чаль­ни­ка­ми си­ро­ви­ни. Про­ми­сло­ві під­при­єм­ства пла­ну­ва­ли свої ви­ро­бни­чі пло­щі з огля­ду на ре­аль­ні кон­тра­кти з пе­ре­ві­ре­ни­ми ро­ка­ми пе­ре­ро­бни­ка­ми: укла­ли уго­ду з ни­ми — по­са­ди­ли огір­ки, не укла­ли — не са­ди­ли (огі­рок — куль­ту­ра ве­ре­дли­ва, то­му ви­ро­бни­ки не ри­зи­ку­ва­ли).

Основ­ні тен­ден­ції

Ви­ро­бни­цтво укра­їн­ських ово­чів зде­біль­шо­го роз­мі­ще­не в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня, час­тка яких у за­галь­но­му ви­ро­бни­цтві ся­гає 85,2%. В остан­ні 8 ро­ків спо­сте­рі­га­є­ться по­сту­по­ве змі­цне­н­ня по­зи­цій спе­ці­а­лі­зо­ва­них ово­че­вих під­при­ємств, від­со­ток яких із 2005-го зріс із 9,2 до 14,3% у 2012 ро­ці. Во­ни актив­но опа­но­ву­ють пе­ре­до­ві за­ру­бі­жні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, що по­зна­ча­є­ться на ро­сті вро­жай­но­сті ово­чів: за ро­ки не­за­ле­жно­сті цей по­ка­зник у фа­хо­вих го­спо­дар­ствах зріс у 4 ра­зи, а в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня ли­ше на 35%. На на­ціо­наль­но­му ово­че­во­му рин­ку спо­сте­рі­га­є­ться слаб­ка асор­ти­мен­тна по­лі­ти­ка. Стру­кту­ра про­по­зи­ції пред­став­ле­на в основ­но­му куль­ту­ра­ми бор­що­во­го на­бо­ру (ри­су­нок). Укра­ї­ні бра­кує ві­та­мін­ної про­ду­кції — пер­цю со­лод­ко­го, ба­кла­жа­на, ча­сни­ку, ба­га­тьох зе­лен­них і са­ла­тних куль­тур. Су­мар­на час­тка цих куль­тур у ва­ло­во­му ви­ро­бни­цтві ста­но­вить 6,2%, то­ді як у Єв­ро­пі на їх час­тку при­па­дає 25–35%. Ана­ліз ба­лан­су по­пи­ту та про­по­зи­ції за 2000–2012 рр. по­ка­зав, що єм­ність на­ціо­наль­но­го ово­че­во­го рин­ку (за­галь­ний фонд ви­ро­бни­цтва) за цей пе­рі­од збіль­ши­лась на 75,5%. Во­дно­час тем­пи зро­ста­н­ня про­ду­кції на про­до­воль­ство (фонд спо­жи­ва­н­ня) за цей са­мий пе­рі­од зро­сли тіль­ки на 49%. Від­так, є не­об­хі­дність урі­зно­ма­ні­тни­ти асор­ти­мен­тну про­по­зи­цію, зни­зи­ти со­бі­вар­тість ово­че­во­го ви­ро­бни­цтва, са­мо­туж­ки по­дба­ти про по­ту­жно­сті зі збе­ре­же­н­ня. Зро­би­ти це ціл­ком ре­аль­но, якщо ро­зум­но про­во­ди­ти фі­нан­со­во-ін­ве­сти­цій­ну по­лі­ти­ку ово­че­вих го­спо­дарств.

Ри­су­нок. Стру­кту­ра про­по­зи­ції ово­че­во­го рин­ку, се­ре­днє за 2010–2012 рр., %

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.