Мо­ло­чний ри­нок: огляд та про­гно­зи

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - Ру­сла­на БУТИЛО,

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво в Укра­ї­ні в 2013 ро­ці про­де­мон­стру­ва­ло пев­не зро­ста­н­ня. За ми­ну­лий рік у го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій бу­ло ви­ро­бле­но на 1,1% біль­ше мо­ло­ка всіх ви­дів, а са­ме 11 490,0 тис. тонн. Від­бу­ло­ся на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка як в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня, так і в сіль­госп­під­при­єм­ствах.

Ви­ро­бни­цтво си­ро­го мо­ло­ка

Ва­ло­вий на­дій у го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій ці­єї обла­сті ми­ну­ло­го ро­ку по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім зріс на 1,1%. Якщо роз­гля­да­ти ін­ду­стрі­аль­ний се­ктор мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, то сіль­госп­під­при­єм­ства на­ро­сти­ли ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка на 1,9% — до 2 582,7 тис. тонн за 2013 рік. Най­біль­ші об­ся­ги про­ду­ку­ють під­при­єм­ства Пол­тав­ської обла­сті — 389,4 тис. тонн, що ста­но­вить 15,1% су­мар­но­го про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка. Най­ви­ща ж час­тка та­ко­го мо­ло­ка в су­мар­но­му ви­ро­бни­цтві у Чер­ка­ській обла­сті, де цей по­ка­зник пе­ре­ви­щив 52%. Зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­ва­є­ться на фо­ні ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ко­рів, яке де­що спо­віль­ни­ло тем­пи сво­го зни­же­н­ня. Так, ста­ном на 1 сі­чня в Укра­ї­ні утри­му­ва­ло­ся 2 508,8 тис. го­лів ко­рів у го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій, що на 1,8% мен­ше, ніж ста­ном на ана­ло­гі­чну да­ту 2013-го. Ле­во­ва час­тка по­го­лів’я зо­се­ре­дже­на в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня — 77,5%. Се­ред обла­стей лі­де­ром за за­галь­ною чи­сель­ні­стю ко­рів у го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій є Він­ни­цька, а най­чи­сель­ні­ше ін­ду­стрі­аль­не по­го­лів’я утри­му­є­ться на під­при­єм­ствах Пол­тав­ської обла­сті. Осно­вою збіль­ше­н­ня на­до­їв є на­ро­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті ко­рів, яке в сіль­госп­під­при­єм­ствах у 2014 ро­ці ста­но­ви­ло 4,1%, збіль­шив­шись до 4840 кг/ко­ро­ву. Най­ви­щі по­ка­зни­ки про­ду­ктив­но­сті за­фі­ксо­ва­но на під­при­єм­ствах Ки­їв­ської (5 986 кг), Чер­ка­ської (5 664 кг) і Пол­тав­ської (5 653 кг) обла­стей.

Ці­ни

Основ­ним сти­му­лом роз­ви­тку будь-яко­го бі­зне­су є отри­ма­н­ня при­бу­тку. У ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві орі­єн­ти­ром для оцін­ки при­бу­тко­во­сті мо- ло­чно­го тва­рин­ни­цтва є ці­на ре­а­лі­за­ції мо­ло­ка. У 2013 ро­ці спо­сте­рі­га­ли­ся ре­кор­дно ви­со­кі ці­ни на мо­ло­ко. За да­ни­ми Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Укра­ї­ни, у 2013-му се­ре­дньо­рі­чна ці­на на мо­ло­ко екс­тра­кла­су пе­ре­бу­ва­ла на рів­ні 4,25 грн/кг, що на 28% ви­ще, ніж за­фі­ксо­ва­ні зна­че­н­ня 2012 ро­ку. Та­кож від­бу­ло­ся зна­чне зро­ста­н­ня цін на мо­ло­ко ви­що­го ґа­тун­ку, яке ста­но­ви­ло 27,9% — до 4,17 грн/кг. За­галь­ній тен­ден­ції від­по­від­ає й ди­на­мі­ка цін на мо­ло­ко першого ґа­тун­ку — у 2013 ро­ці за­ку­пі­вель­на ці­на ста­но­ви­ла 3,99 грн/кг, що на 27,9% ви­ще за по­ка­зни­ки 2012-го. До основ­них при­чин цьо­го вар­то від­не­сти де­фі­цит мо­ло­ка як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шніх ринках. Та­кий стан справ сти­му­лює зро­ста­н­ня цін на мо­ло­чну про­ду­кцію, і, як ре­зуль­тат, на мо­ло­чну си­ро­ви­ну. У 2013-му ро­ці не бу­ло се­зон­но­го лі­тньо­го про­ва­лу цін, що са­ме й зу­мо­ви­ло та­кий їх ви­со­кий се­ре­дньо­рі­чний рі­вень.

Пе­ре­роб­ка

2013 ро­ку на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства на­ді­йшло 4,57 млн тонн мо­ло­ка. Цей об­сяг на 3,1% по­сту­па­є­ться по­ка­зни­кам 2012 ро­ку. Ма­кси­маль­ні об­ся­ги по­ста­вок при­па­ли на ІІ і ІІІ квар­та­ли — 57,5% рі­чно­го об­ся­гу над­хо­дже­н­ня на пе­ре­роб­ку. У стру­кту­рі за­галь­но­го над­хо­дже­н­ня мо­ло­ка на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства 50,8% при­па­дає на мо­ло­ко від сіль­госп­під­при­ємств. Час­тка ін­ду­стрі­аль­но­го мо­ло­ка в за­ку­пле­но­му мо­ло­ці ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­ви­ла 51,2%. Пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства де­кла­ру­ють 23,8% зро­ста­н­ня за­ку­пі­вель­них цін. За їхні­ми роз­ра­хун­ка­ми, ми­ну­ло­го ро­ку 1 т мо­ло­ка за­ку­по­ву­ва­ла­ся за ці­ною 2955,3 грн.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на зна­чне по­лі­пше­н­ня яко­сті си­ро­ви­ни, яка над­хо­дить на пе­ре­роб­ку. Об­ся­ги по­ста­вок мо­ло­ка екс­тра­кла­су ми­ну­ло­го ро­ку зро­сли на 88,4% — до 227 тис. тонн. Та­ке зро­ста­н­ня ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки зна­чно­му те­хно­ло­гі­чно­му пе­ре­о­сна­щен­ню ви­ро­бни­цтва й удо­ско­на­лен­ню те­хно­ло­гій. Що­до окре­мих ви­дів мо­ло­чних про­ду­ктів, то у 2013 ро­ці спо­сте­рі­га­ла­ся тен­ден­ція до на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка рід­ко­го. Так, за 2013 рік бу­ло ви­ро­бле­но 946,2 тис. тонн цьо­го мо­ло­чно­го про­ду­кту, що на 4,1% біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Та­кож від­бу­ло­ся на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва ма­сла, осо­бли­во ва­жли­ве пі­сля зна­чно­го спа­ду у 2008– 2011 рр. За 12 мі­ся­ців 2013-го на мо­ло­ко­пе­ре­ро­бних під­при­єм­ствах отри­ма­но 92,8 тис. тонн ма­сла, що на 5,2% біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. Си­ро­вар­на про­ми­сло­вість Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку про­де­мон­стру­ва­ла ста­гна­цію. Від­бу­ло­ся зна­чне ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва си­рів жир­них. За ми­ну­лий рік бу­ло ви­ро­бле­но 164 тис. тонн цих мо­ло­чних про­ду­ктів, що на 1,2% мен­ше за по­ка­зни­ки 2012 ро­ку. Ана­ло­гі­чне ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва си­рів си­чу­жних — на 3,4% (до 140 тис. т). Зна­чною мі­рою та­ке змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­ло­ся че­рез йо­го ви­со­ку за­ле­жність від екс­порт­них по­ста­вок, осо­бли­во на ро­сій­ський ри­нок. Ви­ро­бни­цтво ж си­ру ки­сло­мо­ло­чно­го, яке орі­єн­ту­є­ться на вну­трі­шній ри­нок, зро­стає. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ви­ро­бле­но 83 тис. тонн цьо­го ви­ду си­ру, що на 5% біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. Від­бу­ло­ся зро­ста­н­ня й ви­ро­бни­цтва плав­ле­них си­рів. За рік ви­ро­бни­цтво плав­ле­них си­рів ста­но­ви­ло 23,4 тис. тонн, що на 10,4% біль­ше, ніж у 2012-му і на 47,2% — ніж у 2011-му. Ви­ро­бни­цтво мо­ло­чних ін­гре­ді­єн­тів де­мон­стру­ва­ло ско­ро­че­н­ня: 2013 ро­ку ви­ро­бле­но 60,2 тис. тонн мо­ло­ка та вер­шків су­хих (–4,2% по­рів­ня­но з 2012-м), 2,7 тис. тонн ка­зе­ї­ну та ка­зе­ї­на­тів (–62,1%), 56,7 тис. тонн мо­ло­ка та вер­шків згу­ще­них (–12,5%). Пі­сля зна­чно­го на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва ди­тя­чо­го мо­ло­чно­го хар­чу­ва­н­ня у 2012 ро­ці від­бу­ло­ся подаль­ше зро­ста­н­ня у цьо­му се­гмен­ті. Зна­чне зро­ста­н­ня про­де­мон­стру­вав сир ки­сло­мо­ло­чний і про­ду­кти з ньо­го для ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня, збіль­шив­шись на 73,6% за рік.

Екс­порт-імпорт

2013 ро­ку укра­їн­ські під­при­єм­ства по­ста­ви­ли на зов­ні­шні рин­ки мо­ло­чну про­ду­кцію за­галь­ною вар­ті­стю 515 млн дол. Осно­вою мо­ло­чно­го екс­пор­ту Укра­ї­ни вже ба­га­то ро­ків по­спіль є си­ри, які за­йма­ють біль­ше 70% вар­ті­сної стру­кту­ри екс­пор­ту. Та­кож ба­га­то на зов­ні­шні рин­ки по­ста­ча­є­ться мо­ло­ка, вер­шків згу­ще­них і мо­ло­чної си­ро­ва­тки. Ми­ну­ло­го ро­ку від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту си­рів у на­ту­раль­но­му ви­ра­зі на 12,8% на фо­ні не­зна­чно­го зро­ста­н­ня їх вар­то­сті — на 1,1%. По­зи­тив­ним є зна­чне на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту ма­сла вер­шко­во­го — у 5,7 ра­за в на­ту­раль­них ви­мір­ни­ках і в 7,7 ра­за у вар­ті­сних. Що­до ім­пор­ту, то йо­го за­галь­на вар­тість ста­но­ви­ла 241,5 млн дол. По­рів­ня­но з 2012-м зро­ста­н­ня ста­но­ви­ло 35,4%, а по­рів­ня­но з 2009-м — по­над удві­чі. Основ­ни­ми ка­те­го­рі­я­ми, які де­мон­стру­ють збіль­ше­н­ня ім­пор­ту, є «мо­ло­ко та вер­шки не­згу­ще­ні», «мо­ло­ко та вер­шки згу­ще­ні», «си­ри». Про­те основ­ною стат­тею мо­ло­чно­го ім­пор­ту Укра­ї­ни є си­ри — 2013-го на те­ри­то­рію Укра­ї­ни бу­ло за­ве­зе­но 19,3 тис. тонн си­рів за­галь­ною вар­ті­стю 111,18 млн дол. Зов­ні­шньо­тор­го­вель­не мо­ло­чне саль­до у 2013 ро­ці ста­но­ви­ло 273,5 млн дол. і змен­ши­ло­ся на 14,1% по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. До основ­них при­чин цьо­го на­ле­жать по­віль­ні тем­пи зро­ста­н­ня екс­пор­ту ра­зом із га­ло­пу­ю­чим ім­пор­том. Ста­ном на по­то­чну си­ту­а­цію, Укра­ї­на по­ки що є нет­то-екс­пор­те­ром мо­ло­чної про­ду­кції. Однак, якщо тен­ден­ції не змі­ня­ться, а про­дов­жа­ться, то на­ша кра­ї­на, ма­ю­чи до­во­лі зна­чні об­ся­ги по­го­лів’я та ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, мо­же опи­ни­ти­ся се­ред ім­пор­те­рів ті­єї про­ду­кції, яка мо­гла б при­но­си­ти зна­чні до­хо­ди й вигоди як дер­жа­ві, так і ви­ро­бни­кам.

Про­гно­зи

У най­ближ­чі ро­ки тен­ден­ція зро­ста­н­ня за­ку­пі­вель­них цін на мо­ло­ко на сві­то­во­му рин­ку про­дов­жу­ва­ти­ме­ться. Силь­ний вплив Ки­таю, як основ­но­го ім­пор­те­ра мо­ло­чної про­ду­кції, на­ро­ще­н­ня вве­зе­н­ня СЗМ (су­хо­го зне­жи­ре­но­го мо­ло­ка) у цю кра­ї­ну надалі по­гли­блю­ва­ти­ме де­фі­цит як си­ро­вин­но­го мо­ло­ка, так і мо­ло­чної про­ду­кції у сві­ті. Із дру­го­го бо­ку, силь­на за­ле­жність укра­їн­сько­го мо­ло­чно­го екс­пор­ту від Ро­сії фор­мує низ­ку про­блем — за­кри­т­тя рин­ку ці­єї кра­ї­ні ду­же не­без­пе­чне для мо­ло­чної га­лу­зі Укра­ї­ни й за­гро­жує її ко­ла­псом. Пер­ші ві­сто­чки цьо­го вже є — збіль­ше­н­ня за­ли­шків го­то­вої про­ду­кції. А якщо скла­ди пе­ре­ро­бних під­при­ємств бу­дуть зайня­ті, то во­ни змен­шать об­ся­ги за­ку­пі­вель мо­ло­ка як у го­спо­дарств на­се­ле­н­ня, так і в сіль­госп­під­при­ємств, що, сво­єю чер­гою, спри­чи­нить зни­же­н­ня за­ку­пі­вель­них цін на мо­ло­ко. Зни­же­н­ня цін, як по лан­цюж­ку, спровокує змен­ше­н­ня об­ся­гу ви­ро­бни­цтва си­ро­вин­но­го мо­ло­ка і, як ре­зуль­тат, мо­ло­чної про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.