Ри­нок сви­ни­ни: на ста­дії очі­ку­ва­н­ня

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - На­та­лія КО­ЛОС

По­ве­дін­ку ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків сви­ни­ни мо­жна на­зва­ти одним сло­вом — при­ча­ї­ли­ся. Їхні подаль­ші дії та рі­ше­н­ня що­до роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва за­ле­жать від спів­пра­ці з ЄС, від­кри­т­тя но­вих рин­ків, мі­ні­мі­за­ції втру­ча­н­ня дер­жа­ви та її під­трим­ки га­лу­зі.

Основ­ні тен­ден­ції 2013 ро­ку

Основ­ною тен­ден­ці­єю га­лу­зі сви­нар­ства в 2013 ро­ці мо­жна на­зва­ти на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва: усі­ма ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств бу­ло ви­ро­бле­но 765 тис. тонн сви­ни­ни, що на 9% пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки по­пе­ре­дньо­го ро­ку, у сіль­госп­під­при­єм­ствах 2013 ро­ку від­бу­ло­ся на­ро­ще­н­ня по­ка­зни­ків на 18,6% — до 360 тис. тонн. По­го­лів’я сви­ней в усіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дарств збіль­ши­ло­ся на 9% і на кі­нець 2013 ро­ку ста­но­ви­ло 7,9 млн. Про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво охо­ло­дже­ної сви­ни­ни зро­сло до 208,7 тис. тонн що на 16% біль­ше від по­пе­ре­дньо­го ро­ку, на­то­мість ви­пуск за­мо­ро­же­но­го м’яса сви­ней ско­ро­тив­ся на 21% і ста­но­вив 13,2 тис. тонн. Ско­ро­че­н­ня об­ся­гів за­мо­ро­же­но­го м’яса пов’яза­не з не­ба­жа­н­ням ви­ро­бни­ків фор­му­ва­ти ве­ли­кі запаси че­рез не­ста­біль­ність си­ту­а­ції на рин­ку. Крім того, ку­пу­ю­чи в укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка ту­ші чи на­пів­ту­ші, МПЗ ку­пу­ють ще й ви­со­кий від­со­ток від­хо­дів. То­му укра­їн­ські МПЗ, осо­бли­во ті, що не ма­ють це­ху за­бою, обва­лю­ва­н­ня й жи­лу­ва­н­ня, за­ці­кав­ле­ні у сви­ни­ні у ви­гля­ді обріз­ків чи шма­тків (три­мін­гу), який не­об­хі­дний для ви­ро­бни­цтва ков­ба­сних ви­ро­бів і фар­шу. То ж Ма­рія Ко­ле­сник, го­ло­ва ана­лі­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту кон­сал­тин­го­вої гру­пи «ААА», вва­жає, що «…сьо­го­дні по­гля­ди укра­їн­ських ви­ро­бни­ків сви­ни­ни спря­мо­ва­ні й на осво­є­н­ня ви­ро­бни­цтва три­мін­гу». Про­тя­гом 2013 ро­ку в Україну бу­ло вве­зе­но 150 тис. тонн сви­ни­ни, що на 28% мен­ше за по­ка­зни­ки по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Най­біль­шим ім­пор­те­ром сви­ни­ни, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться Бра­зи­лія. Зна­чний об­сяг м’яса над­хо­див із Ні­меч­чи­ни, Ка­на­ди, Поль­щі та США. Ми­ну­ло­го ро­ку час­тка ві­тчи­зня­ної сви­ни­ни в стру­кту­рі за­галь­ної про­по­зи­ції на вну­трі­шньо­му рин­ку ста­но­ви­ла 80%, то­ді як в 2012 ро­ці цей по­ка­зник ста­но­вив 69%. Що­до екс­пор­ту, то пе­ре­ва­жна біль­шість сви­ни­ни — 93% бу­ла по­став­ле­на на ри­нок Ро­сії, не­ве­ли­кі пар­тії ре­а­лі­зу­ва­ли­ся та­кож у Ка­зах­стан і Мол­до­ву.

На­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва

Ми­ну­ло­го ро­ку від­бу­ло­ся збіль­ше­н­ня по­го­лів’я сви­ней у сіль­госп­під­при­єм­ствах на 31 тис. по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. Низ­ка агро­хол­дин­гів за­яви­ла про на­мі­ри ін­ве­сту­ва­ти у ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни. Одним із най­біль­ших ого­ло­ше­них про­е­ктів є на­мі­ри агро­хол­дин­гу Ukrlandfarming вкла­сти в бу­дів­ни­цтво сви­но­ком­пле­ксу та м’ясо­ком­бі­на­ту в Ми­ко­ла­їв­ській і Хер­сон­ській обла­стях близь­ко 1 млрд дол. Та­кож Мі­жна­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (IFC) під­пи­са­ла ін­ве­сти­цій­ну уго­ду на 54 млн єв­ро з дат­ською гру­пою Axzon, яка за­йма­є­ться сви­нар­ством і пе­ре­роб­кою м’яса в Укра­ї­ні та Поль­щі. В Укра­ї­ні цій гру­пі на­ле­жить ком­па­нія «Да­но­ша». Ви­ді­ле­ні ко­шти Axzon пла­нує на­пра­ви­ти на роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни в Укра­ї­ні та на бу­дів­ни­цтво біо­га­зо­вих уста­но­вок у Поль­щі. «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс» зав­дя­ки бу­дів­ни­цтву но­вих сви­но­ком­пле­ксів на­ро­стив по­го­лів’я на 35% — до 148 тис. го­лів. Та­кож ін­ве­сту­ва­н­ням у га­лузь актив­но за­йма­ла­ся ком­па­нія KSG Agro, яка про­во­дить ре­кон­стру­кцію сви­но­ком­пле­ксів у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Ми­ну­ло­го ро­ку хол­динг за­віз сви­но­ма­ток і кну­рів дат­ської се­ле­кції, які вже во­се­ни да­ли пер­ший при­плід. Та як кон­ста­тує Алі­на Жар­ко, екс­перт аграр­них рин­ків УКАБ, «…сьо­го­дні ба­га­то ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів ще пе­ре­бу­ва­ють на ста­дії ре­а­лі­за­ції».

Дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня

У 2013 ро­ці бу­ло ви­ді­ле­но 155 млн грн дер­жав­них до­та­цій на від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції об’єктів у га­лу­зі сви­нар­ства. Ці бю­дже­тні ко­шти отри­ма­ли та­кі під­при­єм­ства: хол­динг

«АПК-ІН­ВЕСТ», На­у­ко­во-ви­ро­бни­че під­при­єм­ство «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс», хол­динг «Агро-Со­юз», «Бел­гран­корм-Пол­тав­щи­на» і під­при­єм­ство «Ліга». До­да­тко­во бу­ло ви­ді­ле­но 9,3 млн грн на час­тко­ве від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва й ре­кон­стру­кції ком­бі­кор­мо­вих за­во­дів. Ці ко­шти отри­ма­ли «Агро­фір­ма ім. Дов­жен­ка» (хол­динг «Астар­та»), На­у­ко­во-ви­ро­бни­че під­при­єм­ство «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс», «Агро-Со­юз» і сви­нар­ська ком­па­нія «Зо­ло­то­ні­ський бе­кон».

Ці­ни

На по­ча­тку 2013 ро­ку за­ку­пі­вель­ні ці­ни на сви­ни­ну у жи­вій ва­зі бу­ли низь­ки­ми, на­віть ниж­чи­ми за рі­вень цін 2012 ро­ку. Про­те в бе­ре­зні бу­ло за­бо­ро­не­но імпорт сви­ни­ни з Бра­зи­лії. Ця за­бо­ро­на про­три­ма­ла­ся тіль­ки до се­ре­ди­ни черв­ня, однак до­зво­ли­ла де­що під­ви­щи­ти ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку. Най­спри­я­тли­ві­ши­ми для ви­ро­бни­ків во­ни бу­ли в лі­тні мі­ся­ці, ко­ли біль­шість за­па­сів бра­зиль­ської сви­ни­ни бу­ли роз­про­да­ні, а но­ві по­став­ки пі­сля зня­т­тя за­бо­ро­ни ма­ли ще по­до­ла­ти дов­гий шлях оке­а­ном. У ли­пні ці­ни на жи­вих сви­ней бу­ли най­ви­щи­ми і на­при­кін­ці мі­ся­ця до­хо­ди­ли до 21-22 грн/кг на м’ясні по­ро­ди, а на сви­ней ІІ ка­те­го­рії — до 19-20 грн/кг. При­чи­ною ро­сту ста­ло зни­же­н­ня про­по­зи­ції то­вар­них сви­ней тра­ди­цій­ної ва­го­вої ка­те­го­рії 110–115 кг, зде­біль­шо­го про­да­ва­ли­ся сви­ні ва­гою 90–95 кг. Во­се­ни ім­порт­на сви­ни­на ді­ста­ла­ся бе­ре­гів Укра­ї­ни, що спри­я­ло збіль­шен­ню про­по­зи­ції на рин­ку й зни­жен­ню за­ку­пі­вель­них цін. Крім цьо­го, на осін­ній пе­рі­од при­па­дає тра­ди­цій­не «про­сі­да­н­ня» вар­то­сті сви­ни­ни, яке в 2013 ро­ці під­си­ли­ло­ся зни­же­н­ням по­пи­ту на м’ясо з бо­ку на­се­ле­н­ня че­рез низь­ку ку­пі­вель­ну спро­мо­жність. Не­ве­ли­ко­го під­ви­ще­н­ня цін вда­ло­ся до­сяг­ти тіль­ки пе­ред но­во­рі­чни­ми свя­та­ми. За­га­лом же мо­жна ска­за­ти, що ці­ни у 2013 ро­ку бу­ли до­сить ком­фор­тни­ми для ве­де­н­ня бі­зне­су. У пер­ші мі­ся­ці 2014 ро­ку за­ку­пі­вель­ні ці­ни на жи­вих сви­ней пе­ре­ва­жно де­мон­стру­ва­ли тен­ден­цію до не­зна­чно­го зни­же­н­ня. У бе­ре­зні во­ни зно­ву по­ча­ли зро­ста­ти. Ріст кур­су до­ла­ра спри­яє змен­шен­ню ім­пор­ту м’яса, що ро­бить ві­тчи­зня­ну сви­ни­ну більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жною. Про­те на­пру­же­на по­лі­ти­чна та еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в кра­ї­ні, зни­же­н­ня ре­аль­них до­хо­дів укра­їн­ців де­що змен­шу­ють по­пит на м’ясо-ков­ба­сні ви­ро­би.

Основ­ні грав­ці на рин­ку сви­ни­ни та їх час­тка

Основ­ні грав­ці рин­ку сви­ни­ни пра­кти­чно не змі­ни­ли­ся, про­те їх по­зи­ції за­зна­ли змін. Най­біль­шим ви­ро­бни­ком сви­ни­ни так і за­ли­ша­є­ться «АПК- ІН­ВЕСТ». Цьо­му під­при­єм­ству на­ле­жа­ло близь­ко 10% рин­ку в об­ся­зі ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни сіль­госп­під­при­єм­ства­ми. Дру­ге мі­сце на­ле­жить «Гло­бин­сько­му сви­но­ком­пле­ксі», який на­ро­стив свою час­тку до 6%, а тре­тє мі­сце по­сі­ло під­при­єм­ство «Да­но­ша».

Прогноз до кін­ця ро­ку та на 2015 рік

Ри­нок сви­ни­ни в Укра­ї­ні все ще за­ли­ша­є­ться де­фі­ци­тним, і ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки ма­ють змо­гу й да­лі під­ви­щу­ва­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність, на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва сво­єї про­ду­кції й ви­ті­сня­ти імпорт з укра­їн­сько­го рин­ку. Цьо­го ро­ку, за про­гно­за­ми ана­лі­ти­ків, ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни зро­сте на 4–6% — до 800 тис. тонн у за­бій­ній ва­зі. Подаль­ший роз­ви­ток укра­їн­сько­го сви­нар­ства на­пря­му за­ле­жа­ти­ме від роз­ви­тку екс­порт­них мо­жли­во­стей га­лу­зі. Від­кри­т­тя рин­ку ЄС ста­ло б най­біль­шим ви­зна­н­ням і мо­жли­ві­стю для ві­тчи­зня­но­го сви­нар­ства. Однак стри­му­валь­ни­ми фа­кто­ра­ми на шля­ху до єв­ро­пей­ських рин­ків є не­го­тов­ність біль­шо­сті сви­но­го­спо­дарств до про­хо­дже­н­ня сер­ти­фі­ка­ції кон­троль­ни­ми ор­га­на­ми кра­їн ЄС, ви­со­ка со­бі­вар­тість укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва по­рів­ня­но з єв­ро­пей­ським, ви­со­кі кре­ди­тні бан­ків­ські став­ки та не­зна­чна під­трим­ка з бо­ку на­шої дер­жа­ви по­рів­ня­но з кон­ку­рен­та­ми з Єв­ро­со­ю­зу. Якщо при­пу­сти­ти при­зу­пи­не­н­ня екс­порт­них від­но­син із РФ (ку­ди Укра­ї­на по­ста­чає за рі­зни­ми да­ни­ми 93–97% усьо­го екс­пор­ту), ви­ни­кне мо­жли­вість на­си­ти­ти вну­трі­шній ри­нок і (в умо­вах кон­ку­рен­ції) за­ми­сли­ти­ся над змен­ше­н­ням со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва. Про­те сьо­го­дні всі ро­зу­мі­ють, що на­справ­ді ро­сі­я­нам бу­де не так про­сто за­мі­ни­ти укра­їн­ську про­ду­кцію. То­му мо­жна очі­ку­ва­ти від ро­сій­ської сто­ро­ни по­си­ле­н­ня ви­мог до те­хні­чних ре­гла­мен­тів. У пов­не ж згор­та­н­ня екс­пор­ту укра­їн­ської сви­нар­ської про­ду­кції по­ві­ри­ти важ­ко. Однак зро­зумі­ло одне: не­об­хі­дно ди­вер­си­фі­ку­ва­ти ризики за ра­ху­нок роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії екс­порт­них по­ста­вок. Пер­спе­ктив­ни­ми є рин­ки Азії та Близь­ко­го Схо­ду. Ін­ве­сти­цій у на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей у 2014 ро­ці че­ка­ти не слід — обі­го­ві ко­шти вкла­да­ти­муть в удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій і, зно­ву-та­ки, у змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті з ме­тою подаль­шої кон­ку­рен­то­зда­тно­сті. По­ки що укра­їн­ська га­лузь сви­нар­ства пе­ре­хо­дить у ста­дію очі­ку­ва­н­ня, ко­ли її подаль­ший роз­ви­ток на­пря­му за­ле­жа­ти­ме від по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні, зва­же­ної ро­бо­ти про­філь­них мі­ні­стерств й уря­ду в ці­ло­му. На­галь­ни­ми про­бле­ма­ми для ви­рі­ше­н­ня є ста­бі­лі­за­ція фі­скаль­ної по­лі­ти­ки, кур­су до­ла­ра та єв­ро, по­вер­не­н­ня ПДВ, га­ран­ту­ва­н­ня не­змін­но­сті чин­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня го­спо­дарств за єди­ним по­да­тком то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.