Ри­нок сіль­гос­пте­хні­ки

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - Оле­ксандр ГОРДА

Ста­гна­ція рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки те­хні­ки Укра­ї­ни за­кін­чи­ться ли­ше за ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в еко­но­мі­ці дер­жа­ви.

Роз­ви­ток рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки у 2013 ро­ці свід­чить про по­ча­ток се­гмен­та­ції за рі­зни­ми скла­до­ви­ми та спо­жи­ва­ча­ми. Ми­ну­ло­го ро­ку ве­ли­кі аграр­ні під­при­єм­ства при­дба­ва­ли біль­ше но­вих про­ду­ктів, а ма­лі та се­ре­дні — фо­ку­су­ва­ли­ся на ві­тчи­зня­ний і вжи­ва­ній те­хні­ці. Мо­жна ствер­джу­ва­ти про ста­біль­ний по­пит на 300-силь­ні тра­кто­ри, во­дно­час за­ці­кав­ле­н­ня агра­рі­їв над­по­ту­жни­ми ру­ші­я­ми зни­жу­ва­ло­ся. Хо­ча над­по­ту­жна те­хні­ка актив­но про­па­гу­є­ться ви­ро­бни­ка­ми на українському рин­ку, і чи­сло про­по­зи­цій ши­ро­ко­за­хва­тної те­хні­ки й агре­га­тів по­ту­жні­стю 400–500 к. с. зро­стає. Про­тя­гом ро­ку актив­но роз­ви­ва­ли­ся ди­лер­ські ме­ре­жі ба­га­тьох сві­то­вих ви­ро­бни­ків те­хні­ки, при­чо­му окре­мі ди­ле­ри при­не­сли но­вий рі­вень про­да­жу й об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки, уста­но­вив­ши ви­со­кі аме­ри­кан­ські та єв­ро­пей­ські стан­дар­ти сер­ві­су, і про­по­ну­ва­ли клі­єн­там лі­зин­го­ві про­гра­ми при­дба­н­ня про­ду­ктів і сер­ві­сів. На фо­ні вве­зе­н­ня те­хні­ки агро­хол­дин­га­ми на­пря­му із за­во­дів-ви­ро­бни­ків, па­дін- ня фа­кти­чних об­ся­гів про­да­жу ще біль­ше за­го­стри­ла­ся кон­ку­рен­ція на рин­ку. Ще одним фа­кто­ром впли­ву на ри­нок ста­ло за­сто­су­ва­н­ня укра­їн­ськи­ми ма­ли­ми та се­ре­дні­ми про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми за­кор­дон­них скла­до­вих у ви­ро­бни­цтві вла­сних ма­шин й обладнання (без бу­дя­кої дер­жав­ної під­трим­ки!). Ці кон­ку­рен­тні агре­га­ти про­по­ну­ють фер­ме­рам за прийня­тною ці­ною, що та­кож до пев­ної мі­ри змен­шує об­сяг ім­пор­ту. Зви­чай­но, зна­чний вплив на си­ту­а­цію на рин­ку ма­ли й остан­ні по­лі­ти­чні по­дії, пов’яза­ні з кур­со­ви­ми ко­ли­ва­н­ня­ми та пер­спе­кти­ва­ми під­пи­са­н­ня Укра­ї­ною Уго­ди про асо­ці­а­цію з Єв­ро­со­ю­зом. Пев­на ста­гна­ція про­да­жу че­рез скла­дну по­лі­ти­чну си­ту­а­цію обі­цяє пе­ре­ро­сти у три­ва­ле пожвавлення ім­пор­ту в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, адже онов­лю­ва­ти парк те­хні­ки ви­ро­бни­кам все одно не­об­хі­дно, і щой­но си­ту­а­ція з кур­сом ста­бі­лі­зу­є­ться, по­пит мо­же акти­ві­зу­ва­ти­ся.

По­ка­зни­ки рин­ку

У 2013 ро­ці від­бу­ло­ся зро­ста­н­ня об­ся­гів рин­ку в гро­шо­во­му ви­мі­рі че­рез збіль­ше­н­ня вар­то­сті при­дба­них ма­шин й обладнання за одно­ча­сно­го змен­ше­н­ня кіль­кі­сних по­ка­зни­ків. За­галь­ний об­сяг рин­ку но­вої та вжи­ва­ної ім­порт­ної сіль­гос­пте­хні­ки ко­ли­вав­ся дов­ко­ла 650 млн дол., що в гро­шо­во­му ви­ра­зі біль­ше за по­ка­зник 2012 ро­ку на 45 млн. дол. Зви­чай­но, це не ті ци­фри ре­кор­дно­го 2008 ро­ку, ко­ли об­ся­ги рин­ку ся­га­ли май­же 2 млрд дол. У біль­шо­сті се­кто­рів рин­ку кіль­кі­сні по­ка­зни­ки об­ся­гів про­да­жу ско­ро­ти­ли­ся. Де­та­лі­зу­є­мо си­ту­а­цію на рин­ку че­рез ана­ліз окре­мих най­ва­жли­ві­ших йо­го се­кто­рів.

Тра­кто­ри

Тра­кто­ри бу­ли й за­ли­ша­ю­ться го­лов­ни­ми ру­ші­я­ми про­да­жу. За ми­ну­лий рік їх бу­ло вве­зе­но по­над

12 тис. оди­ниць, вклю­чно з азі­ат­ськи­ми мі­ні-тра­кто­ра­ми. Тра­ди­цій­но кіль­кі­сно в се­гмен­тах тра­кто­рів із по­ту­жні­стю дви­гу­нів по­над 80–120 к. с. пе­ре­ва­жа­ли бі­ло­ру­ські ви­ро­бни­ки. Те­хні­ки ви­ро­бни­цтва МТЗ бу­ло вве­зе­но 5353 оди­ни­ці. Во­дно­час кон­ку­рен­ція по­си­ли­ла­ся че­рез зро­ста­н­ня про­да­жу мо­де­лей New Holland і John Deere, що обіцяють ли­ше на­ро­щу­ва­ти свою при­су­тність на українському рин­ку, збіль­шу­ю­чи кіль­кість та­ких мо­де­лей й опти­мі­зу­ю­чи їх вар­тість. Кіль­ка ро­ків по­спіль се­ред ма­шин се­гмен­та 250– 350 к. с. лі­де­ром був CaseNew Holland. За ним роз­та­шо­ву­ва­ли­ся John Deere, Claas, Challenger і Fendt. У 2013 ро­ці до них при­єд­на­ли­ся Deutz Fahr і Lamborghini, яких вве­зе­но по­над 100 оди­ниць. Тре­ба за­зна­чи­ти й змен­ше­н­ня кіль­ко­сті вве­зе­них вжи­ва­них тра­кто­рів, що пов’язу­ють із зро­ста­н­ням ін­те­ре­су агра­рі­їв са­ме до но­вих про­ду­ктів, адже, кон­ку­ру­ю­чи між со­бою, ди­ле­ри про­по­ну­ють усе біль­ше мо­жли­во­стей для при­дба­н­ня но­ви­нок.

Зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни

Про­тя­гом 2013 ро­ку в Україну бу­ло вве­зе­но близь­ко 1000 ім­порт­них но­вих зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів на за­галь­ну вар­тість по­над 177 млн дол. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків лі­де­ром се­гмен­та про­да­жу був Claas, але ми­ну­ло­го ро­ку на­ро­сти­ли про­даж New Holland, Case та John Deere. Укра­їн­ські ве­ли­кі та се­ре­дні го­спо­дар­ства по­ча­ли біль­ше при­дба­ва­ти но­вої зби­раль­ної те­хні­ки, по­сту­по­во від­мов­ля­ю­чись від вжи­ва­ної. Це зу­мов­ле­но низ­кою фа­кто­рів:

• зро­ста­н­ням про­ду­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур; • по­тре­бою у більш на­дій­ній те­хні­ці, що вча­сно об­слу­го­ву­є­ться ди­ле­ра­ми; • по­явою сти­му­лю­валь­них лі­зин­го­вих про­грам ку­пів­лі но­вих про­ду­ктів; • пра­кти­чно­му до­сві­ду агра­рі­їв із пев­ною те­хні­кою, ко­ли спе­ці­а­лі­сти го­спо­дарств чі­тко оби­ра­ють ті чи ін­ші мо­де­лі ма­шин, бо вже ма­ють на­ви­ки ро­бо­ти на них.

Кіль­кість вжи­ва­ної те­хні­ки, що про­йшла ми­тні ба­зи Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку, ста­но­ви­ла 626 ком­бай­нів, що мен­ше за по­ка­зник 2012 ро­ку на 300 оди­ниць.

По­сів­ні ком­пле­кси

Сі­вал­ки є не менш за­тре­бу­ва­ни­ми на рин­ку, ніж тра­кто­ри та ком­бай­ни. Во­ни за­кла­да­ють осно­ву май­бу­тніх при­бу­тків і то­му по­пит на них із бо­ку го­спо­дарств зро­стає. У зер­но­вих по­сів­них агре­га­тах бу­ло за­про­по­но­ва­но уні­вер­саль­ні кон­стру­ктив­ні рі­ше­н­ня з та­кою схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня: спо­ча­тку — ґрун­то­об­ро­бні ор­га­ни, а по­тім збіль­ше­ні бун­ке­ри для зер­на та мін­до­брив. На­пря­ми удо­ско­на­ле­н­ня — по­лі­пше­н­ня кон­стру­ктив­них ха­ра­кте­ри­стик, кра­щі те­хно­ло­гії ви­ко­на­н­ня й орі­єн­та­ція на пнев­ма­ти­чні ме­ха­ні­зми. Два брен­ди Great Plains і John Deere за­без­пе­чи­ли най­біль­шу кіль­кість вве­зе­них зер­но­вих сі­ва­лок — май­же 300 оди­ниць. Та­кож по­пу­ляр­ни­ми бу­ли Horsch, Amazone, Vа­derstad, Poettinger і Semeato. За­га­лом про­тя­гом 2013 ро­ку вве­зе­но 649 но­вих зер­но­вих сі­ва­лок. І це свід­чить про ін­те­рес агра­рі­їв до які­сних і про­ду­ктив­них агре­га­тів, зда­тних за­сі­ва­ти ве­ли­кі пло­щі про­тя­гом ко­ро­тких тер­мі­нів. Справ­жній бум ми­ну­ло­го ро­ку був на рин­ку про­па­шних сі­ва­лок — об­сяг їх про­да­жу зріс до май­же 2500 оди­ниць те­хні­ки, що біль­ше за по­ка­зник

2012 ро­ку на 300 ма­шин. Без­пе­ре­чну пер­шість за по­ка­зни­ком вве­зе­них комплексів отри­мує MaschioGaspardo — 460 сі­ва­лок. Да­лі йдуть Kinze, John Deere, Kverneland, Monosem, Kuhn та Challenger. Актив­но про­да­ю­ться як ме­ха­ні­чні, так і пнев­ма­ти­чні мо­де­лі, хо­ча ін­те­рес до пнев­ма­ти­ки зро­стає. Вжи­ва­ні сі­вал­ки все мен­ше ім­пор­ту­ю­ться як агре­га­ти че­рез те, що низ­ка ма­лих і се­ре­дніх ком­па­ній вво­зять са­ме окре­мі ву­зли сі­ва­лок, скла­да­ю­чи вже го­то­ву «вжи­ва­ну» те­хні­ку на вла­сних по­ту­жно­стях. То­му по­ка­зник 370 вжи­ва­них сі­ва­лок, що офі­цій­но бу­ли за­ве­зе­ні в Україну то­рік, не мо­жуть бу­ти оста­то­чним по­ка­зни­ком. Уто­чни­мо, що ри­нок вжи­ва­них сі­ва­лок — це те­хні­ка для фер­ме­рів й одно­о­сі­бни­ків. Ре­аль­на ж ци­фра пе­ре­ви­щує цей ри­нок у кіль­ка ра­зів.

Об­при­ску­ва­чі та роз­ки­да­чі мін­до­брив

Ма­ши­ни для за­хи­сту ро­слин і їх жив­ле­н­ня від­те­пер ви­йшли на пер­ші по­зи­ції. Во­ни у цен­трі ува­ги фер­ме­рів і є не­від’єм­ною ча­сти­ною су­ча­сно­го зем­ле­роб­ства, зокре­ма то­чно­го. За­без­пе­че­н­ня га­ран­то­ва­но­го які­сно­го за­хи­сту ро­слин — ось що те­пер ста­ви­ться для них за го­лов­ну ви­мо­гу. То­му зро­ста­н­ня об­ся­гів вве­зе­н­ня в кра­ї­ну і са­мо­хі­дних, і при­чі­пних об­при­ску­ва­чів, пе­ре­ви­щує 20–25% на рік. За­га­лом їх на­ді­йшло по­над 700, при­чо­му кіль­кість са­мо­хі­дних при­бли­зно одна­ко­ва з при­чі­пни­ми, про що пер­ші ра­ні­ше мо­гли ли­ше мрі­я­ти. Цей факт свід­чить про зро­ста­н­ня ін­те­ре­су вла­сни­ків ве­ли­ких і ма­лих го­спо­дарств до більш про­ду­ктив­них і те­хно­ло­гі­чних рі­шень, зда­тних ви­рі­шу­ва­ти най­скла­дні­ші зав­да­н­ня.

Ін­ша те­хні­ка

По­вер­не­н­ня плу­гів ста­ло сві­то­вою тен­ден­ці­єю — на єв­ро­пей­ський ри­нок по­вер­ну­ли­ся де­які ви­ро­бни­ки з кла­си­чною те­хно­ло­гі­єю ґрун­то­об­роб­ки. При­чин цьо­му є кіль­ка. Пер­ша — істо­ри­чна: фер­ме­ри й агро­хол­дин­ги май­же за­вер­ши­ли роз­по­діл зе­мель­но­го бан­ку, що сут­тє­во змен­ши­ло їх за­ле­жність від за­сто­су­ва­н­ня мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Ни­ні при­бу­тки го­спо­дар­ствам не зав­жди при­но­сить мі­ні-тіл, то­му зро­сла ува­га до за­сто­су­ва­н­ня плу­гів. Дру­га при­чи­на — у роз­ши­рен­ні про­ду­кто­вих лі­ні­йок ви­ро­бни­ків сіль­го­спма­шин. Ве­ли­кі ви­ро­бни­ки на­ма­га­ю­ться за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­там яко­мо­га шир­ший на­бір зна­рядь для за­до­во­ле­н­ня всіх по­треб — і все в одно­му ко­льо­рі. Об­сяг вве­зе­н­ня плу­гів то­рік ста­но­вив 1700 оди­ниць (про­ти 1500 у 2012-му). Очі­ку­ва­но лі­де­ром цьо­го се­гмен­та за­ли­ша­є­ться Lemken — 247 ім­пор­то­ва­них плу­гів, за ним ідуть Gregoire Besson і Kuhn — по 80. А от по­я­ва се­ред лі­де­рів че­сько­го Sukov із 76 оди­ни­ця­ми ста­ла пев­ною не­спо­ді­ван­кою. Ві­до­мі Kverneland Vogel&Noot де­що по­сту­пи­ли­ся че­хам час­ткою на рин­ку. Озна­кою орі­єн­та­ції сві­то­вих ви­ро­бни­ків те­хні­ки на ве­ли­кі агро­хол­дин­ги ста­ла тен­ден­ція збіль­ше­н­ня швид­ко­стей ро­бо­ти но­вих ґрун­то­об­ро­бних ма­шин. Трен­дом є ро­бо­та на швид­ко­стях 10– 15 км/год і на­віть по­над 20 км/год. Для цьо­го агра­рії ім­пор­ту­ють рі­зні ґрун­то­об­ро­бні агре­га­ти, на­при­клад, для сму­го­во­го обро­бі­тку. Най­актив­ні­ше у 2013 ро­ці про­да­ва­ли­ся агре­га­ти: Gaspardo, Case, Salford, John Deere, Great Plains та Quivogne — ра­зом їх вве­зли май­же 200 оди­ниць.

Імпорт но­вих зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів в Україну за тор­го­ви­ми мар­ка­ми, 2013 р.

Імпорт но­вих тра­кто­рів в Україну за тор­го­ви­ми мар­ка­ми, 2013 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.