Ві­ктор Погорілий, за­сту­пник ди­ре­кто­ра УкрНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА -

Ри­нок ім­порт­ної те­хні­ки в Укра­ї­ні про­тя­гом остан­ніх ро­ків пе­ре­жив чи­ма­ло змін, але сьо­го­дні він сфор­му­вав­ся й має всі озна­ки впо­ряд­ко­ва­но­сті. Укра­їн­ський ка­пі­тал під впли­вом сві­то­вих муль­ти­брен­дів сфор­му­вав по­ту­жні ди­лер­ські ме­ре­жі. Во­ни за­без­пе­чу­ють як ши­ро­кий ви­бір мо­де­лей, так і мо­жли­вість при­дба­н­ня те­хні­ки за рі­зни­ми схе­ма­ми. У ре­зуль­та­ті впо­ряд­ку­ва­н­ня рин­ку з по­зи­ції клі­єн­та ста­ло­ся та­ке — ди­ле­ри те­хні­ки по­ча­ли про­по­ну­ва­ти від­по­від­но ада­пто­ва­ний мо­дель­ний ряд те­хні­ки з подаль­шим су­про­во­дом. Сьо­го­дні ди­лер на­віть мо­же фор­му­ва­ти за­мов­ле­н­ня ви­ро­бни­ку на пев­ні ти­пи мо­де­лей те­хні­ки. Від­бу­ла­ся се­гмен­та­ція рин­ку за те­хно­ло­гі­я­ми ґрун­то­об­роб­ки — те­пер не­має ви­пад­ко­во­го по­ста­ча­н­ня ма­шин й обладнання. Пев­ний ха­ос за­ли­шив­ся ли­ше в дрі­бно­то­вар­но­му се­гмен­ті, у ве­ли­ко­то­вар­но­му — усе чі­тко спла­но­ва­но та ви­зна­че­но. Ста­нов­ле­н­ня муль­ти­брен­дів на рин­ку Укра­ї­ні сіль­гос­пте­хні­ки ки­дає ви­клик ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам і те­пер остан­ні або конкуруватимуть із ни­ми на прин­ци­пах дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства, або зни­ка­ти­муть вза­га­лі. Укра­ї­на — аграр­но­о­рі­єн­то­ва­на кра­ї­на, і їй по­трі­бно шу­ка­ти пер­спе­кти­ви не ли­ше ви­ро­бни­цтва си­ро­ви­ни, а й те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­го ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пте­хні­ки. Не­об­хі­дно вжи­ва­ти кон­кре­тних дій що­до ви­ро­бни­цтва су­ча­сної те­хні­ки остан­ніх по­ко­лінь ре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни за спіль­ни­ми або ло­ка­лі­зо­ва­ни­ми про­е­кта­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.