AgroGeneration

Джон ШМОРГУН пре­зи­дент AgroGeneration «Аби пе­ре­жи­ти мо­мен­ти, ко­ли ці­ни на зов­ні­шніх рин­ках на зер­но­ві чи олій­ні низь­кі, тре­ба ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти й зни­жу­ва­ти опе­ра­цій­ні ви­тра­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

Пер­ший рік пов­но­цін­ної ді­яль­но­сті пі­сля об’єд­на­н­ня Harmelia та AgroGeneration став для агро­хол­дин­гу успі­шним. Цей час був ви­ко­ри­ста­ний для опти­мі­за­ції всіх ви­ро­бни­чих про­це­сів, змен­ше­н­ня ви­трат і збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня всіх ре­сур­сів, ін­тен­си­фі­ка­ції обро­бі­тку на­яв­них площ, на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці з бан­ка­ми. Ком­па­нія та­кож актив­но про­да­ва­ла ви­ро­ще­ну про­ду­кцію на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шньо­му рин­ках.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Не­зва­жа­ю­чи на па­ді­н­ня цін на сіль­госп­про­ду­кцію й осо­бли­во стрім­ку де­валь­ва­цію грив­ні, ком­па­нія по­вер­ну­ла опе­ра­цій­ну рен­та­бель­ність пі­сля зби­тків 2013 ро­ку. У 2014 ро­ці пла­но­вий при­бу­ток ста­но­вив 64,7 млн єв­ро за по­ка­зни­ка EBITDA 19,4 млн єв­ро. Осно­вою по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту ста­ли про­да­жі про­ду­кції, зокре­ма її екс­порт. Се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих й олій­них куль­тур ста­но­ви­ла 3,9–4 т/га, по­над 75 000 т зер­на бу­ло від­прав­ле­но на екс­порт. Основ­ни­ми екс­порт­ни­ми куль­ту­ра­ми бу­ли пше­ни­ця, рі­пак і ку­ку­ру­дза. Під уро­жай 2015 ро­ку во­се­ни го­спо­дар­ства агро­хол­дин­гу за­сі­я­ли 59 000 га зер­но­вих куль­тур, що на 22 200 біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку (36 800 га). По­то­чно­го се­зо­ну в агро­хол­дин­гу сут­тє­во збіль­ши­ли по­сів­ні пло­щі під пше­ни­цею — до 46 000 га. У стру­кту­рі ярих куль­тур цьо­го ро­ку зро­сла пло­ща по­сів сої на 93%, змен­ши­ла­ся ку­ку­ру­дзи на 5%. До­сить пер­спе­ктив­ною куль­ту­рою в агро­хол­дин­гу вва­жа­ють ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник. Ком­па­нія про­ве­ла ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів за до­по­мо­гою ви­пу­ску су­бор­ди­но­ва­них кон­вер­то­ва­них облі­га­цій за­галь­ною но­мі­наль­ною вар­ті­стю 65 млн єв­ро. Основ­ною ме­тою ви­пу­ску облі­га­цій бу­ло ре­фі­нан­су­ва­н­ня на­яв­них зо­бов’язань на за­галь­ну су­му 55 млн єв­ро, що до­зво­лить істо­тно ско­ро­ти­ти дов­го­стро­ко­ву за­бор­го­ва­ність ком­па­нії та зни­зи­ти фі­нан­со­ві ви­тра­ти на її об­слу­го­ву­ва­н­ня. Крім то­го, ком­па­нія пла­нує шля­хом ви­пу­ску цих цін­них па­пе­рів за­лу­чи­ти близь­ко 10 млн єв­ро го­тів­ко­вих ко­штів.

Най­ближ­чі пла­ни

У на­мі­рах ком­па­нії на 2015 рік — про­дов­же­н­ня ро­бо­ти з ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­чих кла­сте­рів, зокре­ма, бу­де пе­ре­роз­по­ді­ле­но на­яв­ну сіль­гос­пте­хні­ку й ін­ші ре­сур­си. За­пла­но­ва­но та­кож пе­ре­хід еле­ва­тор­них й ін­ших об’єктів на аль­тер­на­тив­не па­ли­во, але ре­а­лі­за­ція про­е­кту від­бу­ва­ти­ме­ться в рам­ках за­галь­ної про­гра­ми опти­мі­за­ції опе­ра­цій­них ви­трат на виробництво. Аби убез­пе­чи­ти се­бе від во­ла­тиль­но­сті цін на сіль­госп­про­ду­кцію, AgroGeneration має на­мір роз­ви­ва­ти екс­порт. На сьо­го­дні за кор­дон по­ста­ча­є­ться 20–30% рі­чно­го об­ся­гу про­да­жів.

До­від­ка: Ком­па­нія AgroGeneration ство­ре­на 2007 ро­ку фран­цузь­ким бі­зне­сме­ном Шар­лем Бе­гбе­де­ром. Акції ком­па­нії ко­ти­ру­ю­ться на бір­жі NYSE Alternext у Па­ри­жі. У жов­тні 2013 ро­ку від­бу­ло­ся зли­т­тя AgroGeneration і агро­хол­дин­гу Harmelia, ство­ре­но­го фон­дом SigmaBleyzer, уна­слі­док чо­го утво­ри­ла­ся агро­ком­па­нія із зе­мель­ним бан­ком в Укра­ї­ні близь­ко 120 000 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.