UkrLandFarming

Олег БА­ХМА­ТЮК го­лов­ний акціо­нер

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТУ -

У 2014 ро­ці UkrLandFarming актив­но на­ро­щу­вав по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­на та пра­цю­вав над удо­ско­на­ле­н­ням ло­гі­сти­чної ме­ре­жі й упро­ва­дже­н­ням вла­сних ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів, спря­мо­ва­них на пов­ний кон­троль со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. По­при еко­но­мі­чну кри­зу та де­валь­ва­цію грив­ні хол­динг увів в екс­плу­а­та­цію від­ра­зу чо­ти­ри еле­ва­тор­них ком­пле­кси. На­сту­пно­го ро­ку ULF пла­нує до­бу­ду­ва­ти та­ку са­му кіль­кість ком­бі­кор­мо­вих заводів, а та­кож ін­ве­сту­ва­ти зна­чні су­ми в су­мі­жні з аграр­ним се­кто­ри — пор­то­ве пе­ре­ва­лю­ва­н­ня та виробництво до­брив. Для фі­нан­су­ва­н­ня цих пла­нів ком­па­нія про­во­дить актив­ну ро­бо­ту з іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми й екс­порт­но­кре­ди­тни­ми аген­ці­я­ми із за­лу­че­н­ня ко­штів.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

У 2014 ро­ці агро­хол­динг отри­мав 1,557 млн до­ла­рів ви­ру­чки; при­бу­ток до кур­со­вих рі­зниць ста­но­вив 82,2 млн до­ла­рів. Чи­стий борг ком­па­нії ста­ном на 31 гру­дня — 1,48 млрд до­ла­рів.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Гру­па 2014 ро­ку збу­ду­ва­ла та вве­ла в екс­плу­а­та­цію пер­ші чер­ги п’яти но­вих еле­ва­то­рів у Жи­то­мир­ській (с. Рад­чи­ці) — 112 000 т, Львів­ській (м. Мо­сти­ська) — 60 000 т, Тер­но­піль­ській (с. Острів) — 75 000 т, Іва­но-Фран­ків­ській (м. Ро­га­тин) — 85 000 т, Чер­ка­ській (м. Умань) — 90 000 т і збіль­ши­ла по­ту­жно­сті еле­ва­то­ра в Рів­нен­ській обла­сті (м. Ду­бно) до 296 000 т. Та­ким чи­ном, по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня Гру­пи зро­сли май­же до 3 млн тонн.

Екс­порт

UkrLandFarming є одним із най­біль­ших екс­пор­те­рів зер­на в Укра­ї­ні, по­сі­да­ю­чи че­твер­те мі­сце за екс­пор­том ку­ку­ру­дзи. Основ­ни­ми клі­єн­та­ми ком­па­нії є про­від­ні про­до­воль­чі транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії у 20 кра­ї­нах сві­ту. Ми­ну­ло­го ро­ку агро­хол­динг екс­пор­ту­вав 2,1 млн тонн (що на 70% біль­ше, ніж у 2013-му) і пла­нує у 2015 ро­ці збіль­ши­ти цей по­ка­зник на 20–25%. Ком­па­нія крім тра­ди­цій­них рин­ків укра­їн­сько­го зер­на актив­но роз­ви­ває й но­ві. Так, у ли­сто­па­ді 2014 ро­ку UkrLandFarming у рам­ках кон­тра­кту з кор­по­ра­ці­єю Daewoo International Corporation упер­ше від­ван­та­жив ку­ку­ру­дзу су­дном кла­су Panamax.

Iн­но­ва­ції

У жов­тні бу­ло пре­зен­то­ва­но но­вий комп’юте­ри­зо­ва­ний го­лов­ний офіс агро­хол­дин­гу, де в ці­ло­до­бо­во­му ре­жи­мі пра­цю­ють ви­ро­бни­ки, дис­пе­тче­ри, ло­гі­сти й трей­де­ри — спів­ро­бі­тни­ки, які управ­ля­ють те­хні­кою й основ­ни­ми акти­ва­ми. Впро­ва­дже­но но­ві ін­но­ва­цій­ні си­сте­ми кон­тро­лю всіх лан­цюж­ків ло­гі­сти­ки по на­сін­ню, до­бри­вам і за­со­бам за­хи­сту. За­пу­ще­но пі­ло­тний про­ект «Мо­біль­ний агро­ном», крім то­го, роз­по­ча­ла ро­бо­ту вла­сна агро­ла­бо­ра­то­рія.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2015 рік за­пла­но­ва­но за­сі­я­ти зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми близь­ко 534 000 га. У стру­кту­рі по­сі­вів на се­зон 2015 ро­ку збе­рі­га­є­ться прі­о­ри­тет ку­ку­ру­дзи та пше­ни­ці. Крім то­го, UkrLandFarming пла­нує роз­по­ча­ти роз­ви­ток ін­те­гро­ва­но­го ком­пле­ксу в Хер­сон­ській обла­сті та 2015 ро­ку вве­сти в екс­плу­а­та­цію 2015 ро­ці ком­бі­кор­мо­во-еле­ва­тор­ний ком­плекс на 100 000 т, за­вод із ви­ро­бни­цтва пре­мі­ксів, лі­нію за­бою пти­ці та за­вод із ви­ро­бни­цтва пов­но­жи­ро­вої сої. Агро­хол­динг має на­мір цьо­го ро­ку роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво пор­то­во­го еле­ва­то­ра в Южно­му (Оде­ська обл.). Уве­сти но­ві еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті в Сум­ській і Він­ни­цькій обла­стях. Та­кож хол­динг пла­нує ін­ве­сту­ва­ти пер­ші ко­шти у виробництво ка­лій­них до­брив на Львів­щи­ні. Гру­па пла­нує й да­лі впро­ва­джу­ва­ти но­ві ін­но­ва­цій­ні про­е­кти, що спря­мо­ва­ні на змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції та під­ви­ще­н­ня рів­ня про­ду­ктив­но­сті під­при­ємств, що вхо­дять у Гру­пу.

До­від­ка: Укра­їн­ська гру­па ком­па­ній UkrLandFarming сьо­го­дні є най­біль­шим ві­тчи­зня­ним агро­про­ми­сло­вим хол­дин­гом й уні­каль­ною вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ною стру­кту­рою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.