VITAGRO

Пе­тро ЛАБАЗЮК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «По­при еко­но­мі­чну не­ста­біль­ність і за­го­стре­н­ня кон­ку­рен­ції ми ви­йшли на за­пла­но­ва­ний рі­вень при­бу­тків»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК -

Гру­па ком­па­ній VITAGRO ре­зуль­та­та­ми ді­яль­но­сті у 2014 ро­ці спро­сту­ва­ла дум­ку про не­мо­жли­вість роз­ви­тку в ча­си еко­но­мі­чної кри­зи. У ко­жно­му на­пря­мі ді­яль­но­сті Гру­пи від­бу­ло­ся зна­чне на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей. Під­при­єм­ства зі­бра­ли на 32,3% уро­жаю біль­ше, ніж то­рік, збіль­ши­ли по­го­лів’я ВРХ та сви­ней, по­са­ди­ли по­над 100 га ягі­дни­ків і са­дів, вве­ли в екс­плу­а­та­цію пер­шу чер­гу фру­кто­схо­ви­ща. У 2015 ро­ці VITAGRO й да­лі пла­нує ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ти­ся та на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

То­рік го­спо­дар­ства агро­хол­дин­гу збіль­ши­ли вро­жай­ність куль­тур: ози­мої пше­ни­ці — на 53,5%, ячме­ню — на 98,2%, ози­мо­го рі­па­ку — на 35,7%, сої — на 44,6%, со­ня­шни­ку — на 11,7%, ку­ку­ру­дзи — на 42,7%, цукро­во­го буряка — на 22,2%. За­галь­ний вал ви­ро­ще­ної про­ду­кції ста­но­вив 211 391 т.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло при­дба­но 25 тра­кто­рів, 10 ван­та­жі­вок і 9 ком­бай­нів. На­ра­зі те­хні­кою го­спо­дар­ства VITAGRO уком­пле­кто­ва­ні на 100%. На на­сін­нє­во­му за­во­ді під­при­єм­ства бу­ло вста­нов­ле­но обла­дна­н­ня фір­ми «Кім­брія Юні­грейн А/С», яке за­без­пе­чує ефе­ктив­ні та кон­тро­льо­ва­ні те­хно­ло­гі­чні про­це­си під­го­тов­ки які­сно­го кон­ди­цій­но­го на­сі­н­ня.

Тва­рин­ни­цтво

То­рік ком­па­нія збіль­ши­ла по­го­лів’я сви­ней до 60 000, вве­ла в екс­плу­а­та­цію то­вар­ний ре­про­ду­ктор і від­го­ді­вель­ний ком­плекс. Та­кож роз­по­ча­то ре­кон­стру­кцію сви­нар­ни­ка на 1200 сви­но­ма­ток. Ком­па­нія актив­но роз­ви­ва­ла мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ни­ні на під­при­єм­стві утри­му­є­ться май­же 40 000 го­лів ВРХ, із них 3500 ко­рів. Для під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив- но­сті дій­но­го ста­да в ком­па­нії пла­ну­ють за­ку­пи­ти ви­со­ко­про­ду­ктив­них не­те­лей.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Зна­чну ува­гу під­при­єм­ство при­ді­ли­ло й під­ви­щен­ню енер­го­ефе­ктив­но­сті, зокре­ма, у сви­но­ком­пле­ксах бу­ли вста­нов­ле­ні твер­до­па­лив­ні ко­тли, а для опа­ле­н­ня при­мі­щень ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли тю­ко­ва­ну со­ло­му. У всіх тва­рин­ни­цьких при­мі­ще­н­нях уста­но­ви­ли енер­го­о­ща­дні діо­дні лам­пи.

Са­дів­ни­цтво

2014 ро­ку ком­па­нія збіль­ши­ла пло­щі са­дів і ягі­дни­ків на 107 га (67 га — смо­ро­ди­на, 40 га — фру­кто­ві де­ре­ва). Бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію пер­шу чер­гу су­ча­сно­го фру­кто­схо­ви­ща з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем на 5000 т збе­рі­га­н­ня, пі­сля бу­дів­ни- цтва дру­гої чер­ги за­галь­на єм­ність хо­ло­диль­ни­ка ста­но­ви­ти­ме 10 000 т.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

У ком­па­нії за­про­ва­ди­ли си­сте­му за­без­пе­че­н­ня яко­сті про­ду­кції ISO 9000. На­ра­зі під­при­єм­ство має сер­ти­фі­ка­ти, лі­цен­зії та до­зво­ли від­по­від­но до ко­жно­го на­пря­му сво­єї ді­яль­но­сті.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці три­ва­ти­ме ре­кон­стру­кція ста­рих і бу­дів­ни­цтво но­вих сви­но­ком­пле­ксів у Во­ло­чи­сько­му та Хмель­ни­цько­му ра­йо­нах Хмель­ни­цької обла­сті. За­пла­но­ва­но вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію дру­гої чер­ги фру­кто­схо­ви­ща з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем на 5000 т збе­рі­га­н­ня. Та­кож у на­мі­рах ком­па­нії бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю до 100 000 т у Че­ме­ро­ве­цько­му ра­йо­ні Хмель­ни­цької обла­сті.

До­від­ка: Гру­па ком­па­ній VITAGRO обро­бляє по­над 50 000 га у Хмель­ни­цькій і Тер­но­піль­ській обла­стях. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва є ро­слин­ни­цтво, сви­нар­ство, мо­ло­чне ВРХ, кор­мо­ви­ро­бни­цтво та са­дів­ни­цтво. Тва­рин­ни­цький на­прям пов­ні­стю за­без­пе­чу­є­ться кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Ком­па­нія має у вла­сно­сті за­вод із пе­ре­роб­ки сої та бо­ро­шно­мель­ний млин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.