Агро­а­льянс

Оле­ксандр ГАРКАВЕНКО ди­ре­ктор «Сьо­го­дні під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті по­льо­вих куль­тур мо­жли­ве ли­ше зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню но­ві­тніх те­хно­ло­гій і збе­ре­жен­ню ро­дю­чо­сті грун­ту»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ -

ТОВ «Агро­а­льянс» зі зви­чай­но­го КСП ви­ро­сло в одне з най­по­ту­жні­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств Но­во­мо­сков­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­щи­ни. У ви­ро­бни­чій ді­яль­но­сті зро­би­ли став­ку на ро­слин­ни­цтво та мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ми­ну­ло­го ро­ку, за під­сум­ка­ми управ­лі­н­ня агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Но­во­мо­сков­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції, го­спо­дар­ство до­ся­гну­ло най­ви­щої вро­жай­но­сті ран­ніх зер­но­вих (пше­ни­ці, ячме­ню та го­ро­ху) — 50 ц/га.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Уже про­тя­гом 12 ро­ків у го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ють ози­мі пше­ни­цю та жи­то, ози­мий і ярий ячмінь, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, цукро­вий і кор­мо­вий бу­ря­ки, го­рох, кор­мо­ві куль­ту­ри. За ми­ну­лий рік се­ре­дня вро­жай­ність со­ня­шни­ку ста­но­ви­ла 38 ц/га, пше­ни­ці — 53,9 ц/га, ячме­ню — 47,4 ц/га, цукро­во­го буряка — 444,6 ц/га, го­ро­ху — 40,0 ц/га, що в умо­вах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства є ду­же до­брим ре­зуль­та­том. Під­ви­щи­ти вро­жай­ність по­льо­вих куль­тур вда­ло­ся зав­дя­ки до­три­ман­ню сі­во­змі­ни, пра­виль­но­му ви­бо­ру по­пе­ре­дни­ків, зокре­ма, уве­де­н­ня в сі­во­змі­ну го­ро­ху, який по­лі­пшує стан ґрун­ту, а та­кож за­сто­су­ван­ню кла­си­чних і гу­мі­но­вих до­брив, ор­га­ні­чних і мі­кро­до­брив то­що. Отри­му­ва­ти ви­со­кі вро­жаї до­по­ма­гає за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій, зокре­ма GPS-на­ві­га­ції, яка кон­тро­лює ро­бо­ту ши­ро­ко­за­хва­тних агре­га­тів, об­при­ску­ва­чів і роз­ки­да­чів мін­до­брив. Окрім ро­слин­ни­цтва го­спо­дар­ство роз­ви­ває й мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. За­галь­на кіль­кість ВРХ ста­но­вить 750 го­лів, з яких 195 — дій­ні ко­ро­ви. Ми­ну­ло­го ро­ку се­ре­дня кіль­кість на- до­їв на одну ко­ро­ву ста­но­ви­ла по­над 4500 л, а за­галь­ний об­сяг отри­ма­но­го мо­ло­ка ся­гнув 890 т.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

За ко­шти від ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції го­спо­дар­ство ми­ну­ло­го ро­ку час­тко­во оно­ви­ло транс­порт­ний парк і те­хні­чно пе­ре­о­сна­сти­ло при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня ВРХ. Зокре­ма, за­ку­пи­ли зер­но­зби­раль­ний ком­байн Case й тра­ктор Case Magnum 340. Та­кож вла­сни­ми си­ла­ми про­ве­ли ка­пі­таль­ний ре­монт ко­рів­ни­ка на 150 го­лів і те­ля­тни­ка на 100 го­лів, уста­но­ви­ли но­ве обла­дна­н­ня для гно­є­ви­да­ле­н­ня. Окрім то­го, за­ку­пи­ли тан­к­охо­ло­джу­вач мо­ло­ка ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «Де­Ла­валь» об’ємом 2,5 м2.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ТОВ «Агро­а­льянс» по­стій­но опі­ку­є­ться всі­ма со­ці­аль­ни­ми за­кла­да­ми й ін­фра­стру­кту­рою п’яти сіль­ських рад, на те­ри­то­рії яких про­ва­дить свою ви­ро­бни­чу ді­яль­ність. Із ми­ну­ло­го ро­ку до ці­єї від­по­від­аль­но­сті до­да­ло­ся ще й на­да­н­ня ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги, а та­кож до­по­мо­га в ре­мон­ті те­хні­ки вій­сько­вій ча­сти­ні, яка ба­зу­є­ться в ра­йо­ні.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чих пла­нах під­при­єм­ства за­крі­пи­ти досягнуті ре­зуль­та­ти й за змо­ги на­ро­сти­ти виробництво. На­при­клад, пла­ну­ють за­сто­со­ву­ва­ти но­ві ви­ди до­брив, а для під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи на си­лос вво­ди­ти в по­сі­ви ці­єї куль­ту­ри кор­мо­ве сор­го.

До­від­ка: ТОВ «Агро­а­льянс» — одне з най­біль­ших го­спо­дарств Но­во­мо­сков­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та тва­рин­ни­цтві. У ро­слин­ни­цтві до­три­му­є­ться ви­со­кої куль­ту­ри зем­ле­роб­ства, пра­кти­ку­ю­чи рі­зні йо­го си­сте­ми — тра­ди­цій­ну, no-till і мі­ні­маль­ний обро­бі­ток. У тва­рин­ни­цтві зав­дя­ки успі­шній се­ле­кцій­но-пле­мін­ній ро­бо­ті до­ся­гло чи­сто­ти лі­нії чор­но-ря­бої го­лштин­ської по­ро­ди ВРХ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.