Агро­еко­ло­гія

Гліб ЛУК’ЯНЕНКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Основ­не зав­да­н­ня — на дер­жав­но­му рів­ні під­твер­ди­ти ви­зна­н­ня го­спо­дар­ства як фла­гма­на ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­зда­тність під­при­єм­ства»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО -

2014 ро­ку го­спо­дар­ство під­твер­ди­ло свій ор­га­ні­чний ста­тус у га­лу­зі зем­ле­роб­ства й пе­ре­роб­ки, успі­шно про­йшов­ши сер­ти­фі­ка­цію за європейськими стан­дар­та­ми, роз­ши­ри­ло гео­гра­фію екс­пор­ту сво­єї про­ду­кції й оно­ви­ло парк те­хні­ки. Най­ближ­чим ча­сом під­при­єм­ство пла­нує за­ре­є­стру­ва­ти вла­сну тор­го­ву мар­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ва­ло­вий збір зер­но­вих, круп’яних і зер­но­бо­бо­вих куль­тур ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­вив по­над 10 000 т со­ня­шни­ку бу­ло зі­бра­но 350 т, зе­ле­ної ма­си ку­ку­ру­дзи та ба­га­то­рі­чних трав — 55 000 т. Рен­та­бель­ність ро­слин­ни­цтва то­рік ста­но­ви­ла — 40%, що на 12,8 % біль­ше, ніж 2013 ро­ку, а не­о­бо­ро­тні акти­ви ком­па­нії збіль­ши­ли­ся на 9 млн 661 тис. грн.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

2014 ро­ку без кре­ди­тів під­при­єм­ство при­дба­ло те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач Manitou, фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач Caterpillar, ди­ско­вий лу­щиль­ник Vaderstad, пнев­ма­ти­чну сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву Kinze, сі­вал­ку POTTINGER то­що. Крім то­го, ми­ну­ло­го ро­ку на під­при­єм­стві зна­чно по­си­ли­ли кон­троль над ви­тра­та­ми, мо­ні­то­рин­гом цін на ма­те­рі­а­ли, ор­га­ні­зу­вав­ши спе­ці­аль­ний від­діл за­ку­пі­вель.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство про­ве­ло ре­кон­стру­кцію зер­но­скла­дів, зер­но­очи­сних ма­шин, си­ло­сних тран­шей, вну­трі­шніх фер­мер­ських до­ріг, вве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­ве тва­рин­ни­цьке при­мі­ще­н­ня на 246 го­лів для до­ро­щу­ва­н­ня те­лиць.

Но­ві на­пря­ми ро­бо­ти

Ни­ні на під­при­єм­стві про­во­дять ро­бо­ту з на­ла­го­дже­н­ня екс­пор­ту ор­га­ні­чно­го зер­на. Ра­зом із на­у­ков­ця­ми ННЦ «Ін­сти­тут ме­ха­ні­за­ції та еле­ктри­фі­ка­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства» НААН Укра­ї­ни та Ін­сти­ту­ту над­твер­дих ма­те­рі­а­лів ім. В. М. Ба­ку­ля три­ває по­шук іде­аль­них зна­рядь для мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту й зно­со­стій­ких ро­бо­чих ор­га­нів ґрун­то­об­ро­бних агре­га­тів з ефе­ктом са­мо­за­го­стре­н­ня.

Збут про­ду­кції

2014 ро­ку зна­чно роз­ши­ре­но гео­гра­фію й об­ся­ги ре­а­лі­за­ції ор­га­ні­чних круп: гре­ча­ної, пше­ни­чної, пше­ни­чної «Ар­тек», пер­ло­вої, ячної, вів­ся­ної, пшо­ня­ної, вів­ся­них пла­стів­ців, бо­ро­шна пше­ни­чно­го, олії со­ня­шни­ко­вої, до­да­но до асор­ти­мен­ту бо­ро­шно з ярої пше­ни­ці та жи­тнє.

Най­ближ­чі пла­ни

Най­ва­жли­ві­шою по­ді­єю на 2015 рік за­пла­но­ва­но офі­цій­не від­кри­т­тя цен­тру ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства, ді­яль­ність яко­го має на ме­ті при­вер­ну­ти ува­гу су­спіль­ства до ши­ро­ко­го впро­ва­дже­н­ня в жи­т­тя ґрун­то­за­хи­сних енер­го­о­ща­дних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур. У го­спо­дар­стві й да­лі пра­цю­ють над роз­ве­де­н­ням м’ясної абер­дин-ан­гу­ської по­ро­ди ВРХ, удо­ско­на­ле­н­ням си­стем кор­мо­ви­ро­бни­цтва та за­го­тів­лі кор­мів, уво­дять у сі­во­змі­ну но­ві кор­мо­ві куль­ту­ри та їх су­мі­шки, удо­ско­на­лю­ють те­хно­ло­гії пе­ре­роб­ки ком­по­сту, за­про­ва­джу­ють аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії.

До­від­ка: ПП «Агро­еко­ло­гія» го­спо­да­рює на пло­щі 7000 га. Це най­біль­ше в Укра­ї­ні під­при­єм­ство, яке пра­цює ви­клю­чно за те­хно­ло­гі­я­ми ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства. Під­при­єм­ство має роз­ви­не­не ро­слин­ни­цтво та ви­со­ко­про­ду­ктив­не мо­ло­чне ста­до й сер­ти­фі­ко­ва­не як ви­ро­бник мо­ло­ка для ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня, ате­сто­ва­не як пле­мін­ний за­вод із роз­ве­де­н­ня укра­їн­ської чер­во­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди ВРХ, пле­мін­ний ре­про­ду­ктор із роз­ве­де­н­ня абер­дин-ан­гу­ської м’ясної по­ро­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.