Агро-Ек­с­пре­сСер­віс

Сер­гій КОСТЮЧКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Я до гли­би­ни ду­ші хлі­бо­роб. Дба­ти про зем­лю та лю­дей — моє основ­не зав­да­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -

По­гли­бле­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня про­це­сів основ­них на­пря­мів ро­бо­ти: ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур та виробництво мо­ло­ка — бу­ли прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням для під­при­єм­ства ми­ну­ло­го ро­ку. По­при кри­зу го­спо­дар­ство й да­лі на­ро­щу­ва­ло по­го­лів’я ВРХ та мо­дер­ні­зу­ва­ло при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня ху­до­би. У най­ближ­чі два ро­ки під­при­єм­ство пла­нує бу­дів­ни­цтво но­вих ма­ши­но-тра­ктор­них май­но­вих ком­пле­ксів і ферм.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку час­тка ком­па­нії се­ред сіль­госп­під­при­ємств Рів­нень­кої обла­сті у ви­ро­щу­ван­ні ози­мої пше­ни­ці, цукро­вих бу­ря­ків і рі­па­ку до­ся­гла 15%. Об­ся­ги ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур ся­гну­ли 50 000 т, що біль­ше за то­рі­шні на 4900 т.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Те­хні­чний парк під­при­єм­ства обла­дна­но су­ча­сною ім­порт­ною та ві­тчи­зня­ною сіль­гос­пте­хні­кою. Її кіль­кість що­рі­чно збіль­шу­є­ться. Ке­рів­ни­цтво ком­па­нії ро­бить став­ку на зраз­ки те­хні­ки ви­ро­бни­ків зі сві­то­ви­ми брен­да­ми. Так, 2014 ро­ку бу­ло при­дба­но 10 тра­кто­рів і 25 оди­ниць ін­шої сіль­гос­пте­хні­ки.

Ро­збу­до­ва ін­фра­стру­кту­ри

Ро­зви­ва­ю­чи вла­сну про­гра­му по­кра­ще­н­ня умо­ви пра­ці пра­ців­ни­ків, у 2014 ро­ці за­пра­цю­вав че­твер­тий ма­ши­но-тра­ктор­ний май­но­вий ком­плекс, який крім га­ра­жів і ре­мон­тних май­сте­рень вклю­чає та­кож кон­фе­ренц­зал, спорт­зал, ду­шо­ві, по­бу­то­ві кім­на­ти для пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства та їдаль­ню.

Тва­рин­ни­цтво

На осно­ві пе­ре­до­во­го за­кор­дон­но­го до­сві­ду під­при­єм­ство й да­лі актив­но вті­лює роз­по­ча­тий у 2011 ро­ці про­ект ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко- про­ду­ктив­них по­рід ВРХ ні­ме­цької та ві­тчи­зня­ної се­ле­кції. Якщо на по­ча­тку 2012-го на під­при­єм­стві утри­му­ва­ли 450 го­лів ВРХ го­лштин­ської по­ро­ди, то в кін­ці 2014 ро­ку цей по­ка­зник зріс до 3000 го­лів. На за­вер­шаль­ній ста­дії пе­ре­бу­ває ство­ре­н­ня мо­ло­чно­го ком­пле­ксу на 2100 ко­рів у Ра­ди­ви­лів­сько­му ра­йо­ні, в який ін­ве­сто­ва­но по­над 10 млн грн. Ни­ні за­ку­по­ву­ють 500 не­те­лей для подаль­шо­го про­ду­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня на ви­ро­бни­цтві мо­ло­ка.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У при­ва­тно­го під­при­єм­ства скла­ли­ся пар­тнер­ські та ді­ло­ві від­но­си­ни з орен­да­ря­ми зе­мель­них па­їв, із ке­рів­ни­ка­ми сіль­ських рад, де роз­та­шо­ва­ні ці зем­лі. Так, па­йо­ви­ки ПП «Агро-Ек­с­прес-Сер­ві­су» одер­жу­ють одну з най­біль­ших орен­дних плат у ре­гіо­ні. На роз­ви­ток гро­мад, на те­ри­то­рі­ях яких го­спо­да­рює під­при­єм­ство, ке­рів­ни­цтво ви­ді­ляє ко­шти, що в за­галь­ній су­мі за рік ста­но­вить май­же 1 млн грн. Це є сут­тє­вою до­по­мо­гою сіль­ським гро­ма­дам у ви­ко­нан­ні со­ці­аль­них про­е­ктів.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах під­при­єм­ства і да­лі пра­цю­ва­ти над ство­ре­н­ням ма­шин­но-тра­ктор­них май­но­вих ком­пле­ксів на ко­жній із во­сьми діль­ниць. На­сту­пне від­кри­т­тя но­во­го пар­ку на одній із діль­ниць пла­ну­є­ться у 2015 ро­ці. Да­лі три­ва­ти­ме роз­ви­ток тва­рин­ни­цької га­лу­зі — на­ро­щу­ва­ти­ме­ться дій­не ста­до ВРХ го­лштин­ської по­ро­ди та бу­ду­ва­ти­му­ться но­ві тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня. Та­кож очі­ку­є­ться при­дба­н­ня но­вої сіль­гос­пте­хні­ки на 1 млн дол.

До­від­ка: При­ва­тне під­при­єм­ство «Агро-Ек­с­прес-Сер­віс» за­сно­ва­не 1999 ро­ку. Основ­на сфе­ра ді­яль­но­сті — виробництво сіль­госп­про­ду­кції та її ре­а­лі­за­ція як на ві­тчи­зня­но­му рин­ку, так і на екс­порт. До скла­ду під­при­єм­ства вхо­дять 8 ви­ро­бни­чих під­роз­ді­лів із се­ре­дньо­діль­ни­чною пло­щею ріл­лі в 4000 га. За су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми в агро­ком­па­нії ви­ро­щу­ють основ­ні сіль­гос­пкуль­ту­ри: ози­му пше­ни­цю, цукро­ві бу­ря­ки та рі­пак. На двох діль­ни­цях ді­ють тва­рин­ни­цькі фер­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.