Сте­па­не­цьке

Ми­ко­ла БАБИЧ ди­ре­ктор «Упев­не­ний: по будь-якій куль­ту­рі вро­жай­ність мо­жна під­ня­ти що­най­мен­ше на 30% — ми пра­цю­є­мо над цим»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ -

Ми­ну­лий рік для СТОВ «Агро­ком­плекс «Сте­па­не­цьке» ви­дав­ся на­про­чуд ре­зуль­та­тив­ним: на­ро­сти­ли банк зем­лі, а та­кож зав­дя­ки пов­но­му те­хні­чно­му пе­ре­о­сна­щен­ню сіль­гос­пте­хні­ки в го­спо­дар­стві під­ня­ли вро­жай­ність по­льо­вих куль­тур, зокре­ма ку­ку­ру­дзи та пше­ни­ці.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У сво­їй ви­ро­бни­чій ді­яль­но­сті го­спо­дар­ство спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та на­сін­ни­цтві. Зе­мель­ний банк ми­ну­ло­го ро­ку збіль­шив­ся май­же на 1000 га. У пе­ре­лі­ку куль­тур, які тут ви­ро­щу­ють із пов­ним до­три­ма­н­ням сі­во­змі­ни, є пше­ни­ця, рі­пак, ячмінь, соя, ку­ку­ру­дза, го­рох, со­ня­шник. 2014 рік ви­явив­ся до­во­лі уро­жай­ним: на­при­клад, рі­па­ку зби­ра­ли по 32 ц/га, ячме­ню — 63 ц/га, сої — 30 ц/га, го­ро­ху — 30 ц/га, со­ня­шни­ку — 35 ц/га. Про­те най­біль­ше в го­спо­дар­стві отри­ма­ли ку­ку­ру­дзи — 145 ц/га і пше­ни­ці — 82 ц/га. Та­ких ре­зуль­та­тів до­ся­гли на­сам­пе­ред че­рез до­три­ма­н­ня ви­со­кої куль­ту­ри зем­ле­роб­ства, пов­но­го онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку, а та­кож за­сто­су­ва­н­ня еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. СТОВ «Агро­ком­плекс «Сте­па­не­цьке» — єди­не в Ка­нів­сько­му ра­йо­ні сіль­госп­під­при­єм­ство, що має па­спорт-па­тент на ви­ро­щу­ва­н­ня елі­тно­го ре­про­ду­ктив­но­го на­сі­н­ня — пше­ни­ці та сої. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но 1200 т по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу пше­ни­ці та 600 т сої ві­тчи­зня­ної, ні­ме­цької й ав­стрій­ської се­ле­кції. Го­спо­дар­ство є по­стій­ним уча­сни­ком про­гра- ми ве­ксель­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ком­па­нії «Агро­скоп Ін­тер­нешнл», яка є по­ста­чаль­ни­ком обо­ро­тних за­со­бів і ма­те­рі­а­лів для ви­ро­бни­цтва сіль­госп­про­ду­кції.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Уся ді­яль­ність го­спо­дар­ства спря­мо­ва­на на під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті зер­но­вих й олій­них куль­тур. Са­ме із ці­єю ме­тою 2013 ро­ку під­при­єм­ство, отри­мав­ши кре­дит, оно­ви­ло весь парк сіль­гос­пте­хні­ки, який ра­ні­ше скла­дав­ся з ві­тчи­зня­них агре­га­тів: бу­ло за­ку­пле­но два тра­кто­ри John Deere, сі­вал­ку HORSCH, сі­вал­ку для сів­би ку­ку­ру­дзи John Deere, куль­ти­ва­тор Horsch Tiger, плуг Lemken, куль­ти­ва­тор John Deere, куль­ти­ва­тор Horsch.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

За остан­ній рік у се­лі Сте­па­не­цьке за ко­шти го­спо­дар­ства бу­ло до­бу­до­ва­но ста­діон, а цьо­го ро­ку за­кін­чу­ють зве­де­н­ня церкви, на бу­дів­ни­цтво якої ви­ді­ле­но 1 млн 300 тис. грн. Си­ла­ми під­при­єм­ства ві­дре­мон­то­ва­но кіль­ка кі­ло­ме­трів сіль­ських до­ріг, про­ве­де­но ву­ли­чне осві­тле­н­ня то­що. За­га­лом що­ро­ку на со­ці­аль­ну сфе­ру сіль­ських рад го­спо­дар­ство спря­мо­вує по 100 грн/га.

Най­ближ­чі пла­ни

Го­спо­дар­ство пла­нує роз­ви­ва­ти на­сін­ни­цьку скла­до­ву ді­яль­но­сті, зокре­ма ви­ро­щу­ва­ти на­сі­н­ня го­ро­ху. Крім то­го, під­при­єм­ство має на­мір і да­лі онов­лю­ва­ти те­хні­чний парк і за­ку­пи­ти но­ві об­при­ску­ва­чі. Для змен­ше­н­ня ви­трат на до­су­шу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи пла­ну­ють пе­ре­о­бла­дна­ти вла­сну су­шар­ку на твер­де па­ли­во. Стра­те­гі­чно ці­ка­вим вва­жа­ють сви­нар­ство, то­му для роз­ви­тку цьо­го на­пря­му пла­ну­ють за­ку­пи­ти 350 сви­но­ма­ток і мо­дер­ні­зу­ва­ти на­яв­ні сви­нар­ни­ки.

До­від­ка: СТОВ «Агро­ком­плекс «Сте­па­не­цьке» — одне з най­по­ту­жні­ших го­спо­дарств Ка­нів­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ської обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та на­сін­ни­цтві. Єди­не в ра­йо­ні го­спо­дар­ство, яко­му при­сво­є­но ста­тус на­сін­ни­цько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.