Сте­по­ва

Ар­тур РИСIН ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми не ста­ви­мо за ме­ту зба­га­че­н­ня за один­два ро­ки. Iн­ве­сту­є­мо в дов­го­тер­мі­но­ві про­е­кти, які в пер­спе­кти­ві да­дуть на­шій про­ду­кції ве­ли­ку кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ІННОВАЦІЙНІСТЬ -

Актив­не за­про­ва­дже­н­ня мо­де­лі вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції — від на­сін­нє­вих ді­ля­нок у Чи­лі до бу­дів­ни­цтва за­во­ду для до­роб­ки ба­тьків­ських форм, роз­ви­тку вла­сної ме­ре­жі ре­а­лі­за­ції на­сі­н­ня — до­зво­ляє про­ду­кції агро­кор­по­ра­ції «Сте­по­ва» бу­ти кон­ку­рен­то­зда­тною за які­стю та ціною, як по­рів­ня­ти з будь-яким на­сін­нє­вим брен­дом. Стій­ко­сті ком­па­нії до­дає те­хно­ло­гі­чність ви­ро­бни­цтва та на­у­ко­міс­ткий під­хід до спра­ви.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Гор­ді­стю агро­кор­по­ра­ції є на­сін­нє­вий за­вод із су­ча­сним обла­дна­н­ням Cimbria. Ма­кси­маль­на по­ту­жність під­при­єм­ства ста­но­вить 37 000 т на­сі­н­ня всіх куль­тур на рік, опти­маль­на — 30 000 т. За­вод за­без­пе­чує три­сту­пе­не­вий від­бір по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу — за роз­мі­ром, ва­гою та ко­льо­ром. За­ван­та­же­ність за­во­ду ста­но­вить 11 мі­ся­ців на рік ці­ло­до­бо­во, чим мо­же по­хва­ли­ти­ся да­ле­ко не ко­жне на­сін­нє­ве та се­ле­кцій­не під­при­єм­ство. Най­біль­шим до­ся­гне­н­ням агро­кор­по­ра­ції у 2014 ро­ці став по­ча­ток бу­дів­ни­цтва но­во­го за­во­ду для до­роб­ки на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи ба­тьків­ських форм, яке пла­ну­ють за­кін­чи­ти до лі­та 2015 ро­ку, і зве­де­н­ня но­вої гру­пи склад­ських при­мі­щень єм­ні­стю 8000 т. За­галь­на єм­ність над­су­ча­сних склад­ських при­мі­щень агро­кор­по­ра­ції та­ким чи­ном бу­ла збіль­ше­на до 28 000 т. Окрім то­го, за­кін­чу­є­ться бу­дів­ни­цтво но­во­го кор­пу­су «Ін­сти­ту­ту аграр­но­го бі­зне­су». Се­ред се­ле­кцій­них до­ся­гнень у 2014 ро­ці в кор­по­ра­ції від­зна­ча­ють пе­ре­да­чу на сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня Укра­ї­ни 9 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, ще 5 бу­де пе­ре­да­но у 2015-му. У Бі­ло­русь пе­ре­да- но 6 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, у Ро­сію — 4. Та­кож агро­кор­по­ра­ція по­ста­ви­ла ви­ро­бни­чий ре­корд: ви­ро­би­ла 6280 т гі­бри­дів F1, що на 40% пе­ре­ви­щує вста­нов­ле­не до­ся­гне­н­ня.

Збут про­ду­кції

Ми­ну­лий рік став для під­при­єм­ства зна­ко­вим з по­гля­ду стра­те­гії збу­ту про­ду­кції: на по­ча­ток 2015 ро­ку ме­ре­жа дистри­бу­то­рів на­сі­н­ня від «Сте­по­вої» ста­но­ви­ла 7 по­ста­чаль­ни­ків. Бу­ли на­ро­ще­ні об­ся­ги про­да­жів. Із ли­сто­па­да 2014-го по бе­ре­зень 2015 ро­ку ре­а­лі­зо­ва­но 120 000 на­сін­нє­вих оди­ниць усіх куль­тур. Су­ку­пно з ре­а­лі­за­ці­єю за­со­бів за­хи­сту ро­слин, ме­ду та на­да­н­ням по­слуг зі збе­рі­га­н­ня МТР, до­хід кор­по­ра­ції втри­чі пе­ре­ви­щив по­ка­зни­ки 2013 ро­ку.

Iн­но­ва­цій­ність

Агро­кор­по­ра­ція ви­ко­ри­сто­вує на­сін­нє­ві ді­лян­ки в Чи­лі, що вдві­чі збіль­шує ін­тен­сив­ність ви­ве­де­н­ня но­вих сор­тів і гі­бри­дів; за­сто­со­вує сі­вал­ку над­то­чно­го ви­сі­ву з GPS-на­ві­га­ці­єю, яка до­зво­ляє сі­я­ти з мі­лі­ме­тро­вою то­чні­стю на­віть у тем­ну по­ру до­би; на­сі­н­ня зби­рає над­су­ча­сний се­ле­кцій­ний зер­но­зби­раль­ний ком­байн, що обро­бляє ді­лян­ку за 10 се­кунд.

Най­ближ­чі пла­ни

Зав­да­н­ня но­мер один на най­ближ­чий тер­мін — про­ве­де­н­ня кра­пель­но­го зро­ше­н­ня. Па­ра­лель­но із цим під­при­єм­ство має на­мір пе­ре­йти на твер­де па­ли­во — по­ча­тки ку­ку­ру­дзи. Тре­тім на­пря­мом роз­ви­тку тут вва­жа­ють бу­дів­ни­цтво пе­ле­тно­го за­во­ду, що до­зво­лить ви­ве­сти під­при­єм­ство на но­вий рі­вень енер­го­не­за­ле­жно­сті та ще біль­ше зни­зи­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції.

До­від­ка: Кор­по­ра­ція за­сно­ва­на 1999 ро­ку. Ра­зом під­при­єм­ства, що вхо­дять до скла­ду агро­кор­по­ра­ції, орен­ду­ють 13 000 га. Під­при­єм­ство має пов­ний цикл ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня, на­дає по­слу­ги сві­то­вим на­сін­нє­вим кор­по­ра­ці­ям із роз­мно­же­н­ня на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня агро­хі­мії на скла­дах за­галь­ною єм­ні­стю 20 000 т. Агро­кор­по­ра­ці­єю за­ре­є­стро­ва­но 25 сор­тів і гі­бри­дів рі­зних куль­тур. Рі­чні об­ся­ги про­да­жів на­сі­н­ня ста­нов­лять 9500 т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.