АГРОСВIТ

Ва­лен­ти­на ДА­НИ­ЛЕН­КО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми ухва­ли­ли рі­ше­н­ня що­ро­ку бу­ду­ва­ти або ре­кон­стру­ю­ва­ти хо­ча б один бу­ди­нок і від­да­ва­ти йо­го мо­ло­дій сім’ї. Якщо я обі­ймаю цю по­са­ду, то по­вин­на ду­ма­ти про лю­дей»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Се­ред ін­ших го­спо­дарств СТОВ «Агро­світ» ви­рі­зня­є­ться ди­вер­си­фі­ко­ва­ні­стю на­пря­мів ді­яль­но­сті та вла­сною пе­ре­ро­бною ба­зою. Зу­си­л­ля ком­па­нії 2014 ро­ку в основ­но­му бу­ли спря­мо­ва­ні на роз­ви­ток пле­мін­но­го тва­рин­ни­цтва, яке є го­лов­ною спе­ці­а­лі­за­ці­єю го­спо­дар­ства. Во­дно­час під­при­єм­ство є еко­но­мі­чною осно­вою се­ла Ка­ра­пи­ші, то­му со­ці­аль­ній сфе­рі та ство­рен­ню ро­бо­чих місць на під­при­єм­стві при­ді­ля­ють осо­бли­ву ува­гу.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Го­спо­дар­ство має ста­тус плем­за­во­ду з роз­ве­де­н­ня го­лштин­ської по­ро­ди ко­рів. Си­сте­ма утри­ма­н­ня — без­прив’язна, го­дів­ля — зба­лан­со­ва­ний мо­но­корм. Се­ре­дній на­дій на ко­ро­ву то­рік ста­но­вив 8800 кг мо­ло­ка. До­ї­н­ня здій­сню­є­ться в до­ї­ль­но­му за­лі ти­пу єв­ро­па­ра­лель 2 x12 ком­па­нії «Де Ла­валь». За 2014 рік ва­ло­вий на­дій мо­ло­ка ста­но­вив 6147 т. Се­ре­дня три­ва­лість про­ду­ктив­но­го жи­т­тя ко­рів ста­но­вить три ро­ки. Па­ра­лель­но зі ство­ре­н­ням ком­фор­тних умов для ко­рів, за­про­ва­дже­н­ням пра­виль­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку, опти­мі­за­ці­єю кор­мо­ви­ро­бни­цтва й го­дів­лі за­ве­зли пле­мін­них не­те­лей з Угор­щи­ни для по­лі­пше­н­ня ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу. Ком­па­нія має ста­тус спе­ці­аль­ної си­ро­вин­ної зо­ни з ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка для ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го у ви­го­тов­лен­ні про­ду­ктів ди­тя­чо­го та ді­є­ти­чно­го хар­чу­ва­н­ня.

Сви­нар­ство

Го­спо­дар­ство роз­во­дить сви­ней по­ро­ди лан­драс. Пра­цює в га­лу­зі то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни й мо­ло­дня­ку для від­го­дів­лі — біль­шу ча­сти­ну по­ро­сят у 28-ден­но­му ві­ці ре­а­лі­зу­ють ін­шим го­спо­дар­ствам. У вла­сно­му від­го­ді­вель­но­му ком­пле­ксі до­бо­вий при­ріст по­ро­сят ста­но­вить 700 г, ва­го­вих кон­ди­цій у 105–110 кг во­ни до­ся­га­ють за 190–200 днів. Є вла­сні за­бій­ний і ков­ба­сний це­хи, де що­ро­ку ви­ро­бля­ють по­над 1500 т ва­ре­но-ко­пче­них ков­ба­сних і м’ясних ви­ро­бів 50 ви­дів. Є своя ме­ре­жа фір­мо­вих ма­га­зи­нів.

Ро­слин­ни­цтво

Се­ред основ­них зер­но­вих куль­тур ви­ро­щу­ють пше­ни­цю, ячмінь, ку­ку­ру­дзу; се­ред те­хні­чних — рі­пак, со­ня­шник, сою, гре­чку. Се­ре­дньо­рі­чна вро­жай­ність зер­но­вих у го­спо­дар­стві ста­но­вить 60 ц/га.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці го­спо­дар­ство має на­мір і да­лі ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої со­ці­аль­ні про­е­кти. Зокре­ма, пла­ну­є­ться на­да­н­ня до­по­мо­ги на обла­шту­ва­н­ня житла для пра­ців­ни­ків ком­па­нії, шко­ли, ди­тсад­ка й бу­дин­ку куль­ту­ри. За­галь­ний очі­ку­ва­ний об­сяг ко­штів со­ці­аль­них про­е­ктів — 2 млн грн.

До­від­ка: СТОВ «Агро­світ» є зраз­ком по­єд­на­н­ня на­у­ко­во­го під­хо­ду у ви­ро­бни­чих те­хно­ло­гі­ях, гли­бо­кої стру­ктур­ної ди­вер­си­фі­ка­ції, вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції та со­ці­аль­ної спря­мо­ва­но­сті агро­бі­зне­су як та­ко­го. Під­при­єм­ство про­ва­дить виробництво в май­же де­ся­ти рі­зних га­лу­зях, зде­біль­шо­го тру­до­міс­тких, що дає змо­гу за­без­пе­чи­ти ро­бо­тою со­тні жи­те­лів Ми­ро­нів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.