Агро­спец­сер­віс

Сер­гій ТАРАСОВ вла­сник «Ми кон­цен­тру­є­мо­ся на ін­ве­сти­ці­ях у сфе­ру пе­ре­роб­ки й тва­рин­ни­цтва, зокре­ма, сви­нар­ства»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

То­рік гру­па ком­па­ній «Агро­спец­сер­віс» на­ма­га­ла­ся ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си — пе­ре­гля­ну­ла мо­жли­во­сті ло­гі­сти­ки, вну­трі­шніх стру­ктур­них ве­кто­рів вза­є­мо­дії, ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу, по­си­ли­ла парк те­хні­ки. Агро­хол­динг і да­лі ви­ко­ну­вав ін­ве­сти­цій­ний план що­до роз­ши­ре­н­ня еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей і мо­дер­ні­за­ції цукро­во­го за­во­ду.

Ро­слин­ни­цтво

Про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків стра­те­гі­чною куль­ту­рою для ком­па­нії бу­ли цукро­ві бу­ря­ки (оскіль­ки Гру­пі на­ле­жить ТОВ «Но­во­мир­го­род­ський цу­кор») пше­ни­ця й со­ня­шник. Під уро­жай 2015 ро­ку по­сі­ви пше­ни­ці ста­но­ви­ли 39% у за­галь­ній стру­кту­рі по­сів­них площ, со­ня­шни­ку — 25%, цукро­вих бу­ря­ків — 20%, сої — 11%, ку­ку­ру­дзи — 5%. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню су­ча­сної те­хні­ки, ім­порт­но­го на­сі­н­ня, ори­гі­наль­них за­со­бів за­хи­сту ро­слин єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків, гру­па на­віть у по­су­шли­ві ро­ки отри­мує вро­жай­ність ви­щу за се­ре­дню по ре­гіо­ну. Так, уро­жай­ність пше­ни­ці у 2014 ро­ці ста­но­ви­ла 48,7 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 61,4 ц/га, со­ня­шни­ку — 19,8 ц/га, сої — 17,3 ц/га, цукро­вих бу­ря­ків — 429,9 ц/га. То­рік бу­ло зі­бра­но 41 600 т пше­ни­ці, 36 650 т со­ня­шни­ку, 15 400 т ку­ку­ру­дзи, 10 900 т сої, 1950 т ячме­ню.

Виробництво цукру

Зав­дя­ки роз­ши­рен­ню зе­мель­но­го бан­ку та вдо­ско­на­лен­ню те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня цукро­вих бу­ря­ків ТОВ «Но­во­мир­го­род­ський цу­кор» істо­тно на­ро­стив об­сяг пе­ре­роб­ки цукро­вих бу­ря­ків до 256 300 т. До то­го ж ви­тра­ти га­зу на за­во­ді з 2008 ро­ку ско­ро­ти­ли­ся у 1,6 ра­за. Що­рі­чно в мо­дер­ні­за­цію під­при­єм­ства, зокре­ма в змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу та збіль­ше­н­ня до­бо­вої про­ду­ктив­но­сті, ком­па­нія ін­ве­стує 1,2– 1,8 млн дол. Сьо­го­дні ТОВ «Но­во­мир­го­род­ський цу­кор» вхо­дить до двад­ця­тки най­кра­щих заводів кра­ї­ни за те­хно­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. Ми­ну­ло­го ро­ку тут бу­ло за­вер­ше­но про­гра­му ре­кон­стру­кції про­ду­кто­во­го це­ху, що до­зво­лить сут­тє­во під­ви­щи­ти енер­го­ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва й збіль­ши­ти ви­хід цукру. Ав­то­ма­ти­за­ція те­хно­ло­гі­чних про­це­сів від­по­від­но змен­шить сту­пінь впли­ву люд­сько­го фа­кто­ра.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У 2013 ро­ці в смт Ка­пі­та­нів­ка стар­ту­ва­ло бу­дів­ни­цтво лі­ній­но­го еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 75 600 т. Еле­ва­тор ма­ти­ме як під­ло­го­ве, так і си­ло­сне збе­рі­га­н­ня. У 2014 ро­ці бу­ли вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію пер­ші дві чер­ги бу­дів­ни­цтва на 20 000 т. У 2015 ро­ці пла­ну­є­ться збу­ду­ва­ти до­да­тко­во єм­но­сті ще на 20 000 т.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти по­ту­жно­сті вла­сно­го еле­ва­то­ра до прое­кт­но­го рів­ня. Та­кож має на­мір роз­ви­ва­ти но­вий на­прям — сви­нар­ство та в най­ближ­чі ро­ки збу­ду­ва­ти по­ту­жний су­ча­сний ком­плекс роз­ве­де­н­ня та від­го­дів­лі сви­ней на 5400 го­лів сви­но­ма­ток, за­про­ва­див­ши пе­ре­до­ві єв­ро­пей­ські те­хно­ло­гії що­до утри­ма­н­ня та го­дів­лі. Цьо­го­річ пла­ну­є­ться роз­по­ча­ти ро­бо­ти з про­е­кту­ва­н­ня ком­пле­ксу, про­ве­сти основ­ні тен­де­ри на по­ста­ча­н­ня обла­дна­н­ня для пер­шої чер­ги бу­дів­ни­цтва (на 2500 сви­но­ма­ток). За­для біль­шої енер­го­ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті ТОВ «Но­во­мир­го­род­ський цу­кор» ке­рів­ни­цтво Гру­пи пла­нує у 2015 ро­ці роз­по­ча­ти прое­кт­ні ро­бо­ти що­до по­шу­ку ре­сур­сів по за­мі­ні при­ро­дно­го га­зу на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії — ву­гі­л­ля або торф.

До­від­ка: Гру­па ком­па­ній «Агро­спец­сер­віс» за­сно­ва­на 1998 ро­ку, основ­ни­ми на­пря­ма­ми ро­бо­ти є ви­ро­щу­ва­н­ня та тор­гів­ля сіль­госп­про­ду­кці­єю, виробництво цукру. Зе­мель­ний банк гру­пи ста­но­вить по­над 41 000 га, орен­до­ва­них у Кі­ро­во­град­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.