Ар­ні­ка

Ан­дрій ПИ­ЛИ­ПЕН­КО за­снов­ник «На­сін­ни­цтво та екс­порт — це го­лов­ні ру­шії на­шо­го роз­ви­тку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА -

2014 рік став для ком­па­нії ще­дрим на по­дії. Під­при­єм­ство збу­ду­ва­ло та вве­ло в екс­плу­а­та­цію за­вод із пе­ре­роб­ки сої та еле­ва­тор­ний ком­плекс на 40 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня, по­ча­ло екс­пор­ту­ва­ти про­ду­кти пе­ре­роб­ки сої в ЄС та ін­ші кра­ї­ни. Крім то­го, ком­па­нія роз­ши­ри­ла свій зе­мель­ний банк до 25 000 га. Основ­ним зав­да­н­ням на най­ближ­чі ро­ки в ком­па­нії вва­жа­ють роз­ви­ток на­сін­ни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку го­спо­дар­ства хол­дин­гу зі­бра­ли по­над 65 000 т зер­но­вих куль­тур, зокре­ма ку­ку­ру­дзи — 30 000 т, пше­ни­ці — 10 000 т, со­ня­шни­ку — 8000 т і сої — 17 000 т. Ком­па­нія на­ро­сти­ла на 5000 га зе­мель­ний на банк шля­хом орен­ди зе­мель­них па­їв у Рів­нен­ській обла­сті.

Пе­ре­роб­ка

То­рік ва­жли­вим ін­ве­сти­цій­ним про­е­ктом для ком­па­нії бу­ло вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію су­ча­сно­го со­є­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду в м. Гло­би­но (Пол­тав­ська обл.) за­галь­ною вар­ті­стю 2,5 млн до­ла­рів, по­ту­жні­стю 60 000 т со­є­во­го шро­ту на се­зон. Упер­ше ком­па­нія ор­га­ні­зу­ва­ла по­ста­ча­н­ня за кор­дон со­є­во­го шро­ту вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Основ­ни­ми на­прям­ка­ми екс­пор­ту ста­ли Поль­ща та Бі­ло­русь.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство збу­ду­ва­ло еле­ва­тор­ний ком­плекс на 40 000 т у Пол­тав­ській обла­сті. У бу­дів­ни­цтво про­е­кту бу­ло ін­ве­сто­ва­но 1,5 млн до­ла­рів. Те­пер го­спо­дар­ство мо­же збе­рі­га­ти весь по­сів­ний ма­те­рі­ал вла­сно­го ви­ро­бни­цтва на сво­їх по­ту­жно­стях від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ком­па­нія то­рік при­дба­ла но­ві тра­кто­ри, сі­вал­ки, ін­ші при­чі­пні агре­га­ти на за­галь­ну вар­тість близь­ко 1 млн до­ла­рів.

Но­ві про­е­кти

Усі го­спо­дар­ства ком­па­нії ма­ють ста­тус на­сін­нє­вих. У ство­ре­н­ня на­сін­нє­вої про­гра­ми ін­ве­сто­ва­но по­над 600 000 дол. Для цьо­го бу­ло при­дба­но спе­ці­аль­ний на­сін­нє­вий зер­но­зби­раль­ний ком­байн, обла­дна­н­ня з очи­ще­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу то­що. У на­яв­но­сті під­при­єм­ства є пов­ний ком­плекс ма­ло­га­ба­ри­тної те­хні­ки для ве­де­н­ня се­ле­кцій­ної про­гра­ми На­у­ко­во-до­слі­дним ін­сти­ту­том сої, який вхо­дить до гру­пи ком­па­ній «Ар­ні­ка». Що­рі­чно під по­сі­ва­ми сої вла­сної се­ле­кції ви­сі­ва­є­ться не мен­ше як 9000 га. Це су­ча­сні ви­со­ко­про­те­ї­но­ві сор­ти, які ма­ють ве­ли­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

За­галь­на су­ма ко­штів, що ви­ді­ляє хол­динг на со­ці­аль­ні про­е­кти, пе­ре­ви­щи­ла по­над 10 млн грн. Основ­не фі­нан­су­ва­н­ня бу­ло спря­мо­ва­но на ре­мон­ту­ва­н­ня лі­кар­ні, бла­го­дій­ні про­гра­ми для мі­сце­вих гро­мад то­що.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії й да­лі пла­ну­ють роз­ви­ва­ти на­сін­ни­цтво. Пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням тут вва­жа­ють пе­ре­да­н­ня на дер­жав­не сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня но­вих ви­со­ко­про­те­ї­но­вих сор­тів сої. Та­кож за­пла­но­ва­но збіль­ши­ти зе­мель­ний банк іще на 5000 га й ін­ве­сту­ва­ти близь­ко 1 млн дол. в онов­ле­н­ня пар­ку те­хні­ки.

До­від­ка: ТОВ «Ар­ні­ка» ство­ре­но у 2000 ро­ці. Під­при­єм­ство спе­ці­а­лі­зу­є­ться на на­сін­ни­цтві, пе­ре­роб­ці вла­сної про­ду­кції та роз­ви­ває екс­порт со­є­во­го шро­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.