Астар­та-Київ

Ві­ктор IВАНЧИК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Єв­ро­пей­ська якість — це не аб­стра­ктне по­ня­т­тя, а ціл­ком кон­кре­тні по­ка­зни­ки, яких мо­жна до­сяг­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Пі­сля вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію за­во­ду з пе­ре­роб­ки сої агро­пром­хол­динг «Астар­та-Київ» швид­ко ви­йшов у лі­де­ри но­во­го для се­бе се­гмен­та рин­ку. За сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Віктора Іван­чи­ка, хол­динг пі­ймав пік вну­трі­шньо­го рин­ку со­є­вих про­ду­ктів, актив­но по­чав осво­є­н­ня екс­пор­ту й на­мі­тив ду­же хо­ро­шу пер­спе­кти­ву роз­ви­тку цьо­го на­пря­му.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Кон­со­лі­до­ва­ний до­хід агро­пром­холл­дин­гу у 2014 ро­ці зріс на 8% (до 352 млн єв­ро), EBITDA — на 84% (до 120 млн єв­ро). Екс­порт­ні про­да­жі зро­сли на 26% і ста­но­ви­ли 24% за­галь­но­го до­хо­ду. Борг ком­па­нії ско­ро­тив­ся на 18% — до 217 млн єв­ро. Виробництво цукру зро­сло на 53% — до 466 000 т (49% усіх про­да­жів хол­дин­гу). До­хід від пе­ре­роб­ки сої ста­но­вив 74 млн єв­ро (21% ви­ру­чки). Уро­жай зер­но­вих й олій­них куль­тур у 2014 ро­ці ста­но­вив 680 000 т, цукро­вих бу­ря­ків — 2,4 млн тонн. Екс­порт зер­но­вих зріс на 43% — до 400 000 т. Виробництво мо­ло­ка зро­сло на 14% — до 104 000 т і ста­но­ви­ло 8% кон­со­лі­до­ва­ної ви­ру­чки.

Но­ві про­е­кти

У 2014 ро­ці ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію два но­вих під­при­єм­ства: Гло­бин­ський пе­ре­ро­бний за­вод і Біо­енер­ге­ти­чний ком­плекс (прое­кт­на по­ту­жність 150 000 ку­бо­ме­трів біо­га­зу/день). За­пуск Гло­бин­сько­го за­во­ду дав змо­гу агро­хол­дин­гу вже в пер­ший рік ро­бо­ти ста­ти одним із най­біль­ших в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ків сої.

Збут про­ду­кції

Ком­па­нія по­ста­чає цу­кор у кра­ї­ни Се­ре­дньої Азії. Пер­спе­ктив­ни­ми вва­жає рин­ки Ки­таю, Близь­ко­го Схо­ду та ЄС. До кін­ця 2014/15 МР у ком­па­нії пла­ну­ють екс­пор­ту­ва­ти у ці кра­ї­ни 60 000 т (близь­ко 15% об­ся­гу ви­ро­бни­цтва) цьо­го про­ду­кту. Хол­динг пра­цює над на­ро­ще­н­ням екс­пор­ту не ли­ше цукру, а й усі­єї лі­ній­ки сво­єї про­ду­кції.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Прі­о­ри­те­тни­ми для ком­па­нії завжди бу­ли і є пи­та­н­ня охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та здо­ров’я її пра­ців­ни­ків. То­му агро­хол­динг і да­лі ре­а­лі­зує про­гра­ми, що спря­мо­ва­ні на роз­ви­ток ре­гіо­нів при­су­тно­сті. Бю­джет со­ці­аль­них про- грам у 2014 ро­ці пе­ре­ви­щив 28,1 млн грн. Ко­шти бу­ли ви­ді­ле­ні на під­трим­ку сіль­ської ме­ди­ци­ни за­без­пе­че­н­ня умов у ди­тя­чих сад­ках і для на­вча­н­ня в сіль­ських шко­лах. Бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но про­ект із пе­ре­ве­де­н­ня шкіл на твер­до­па­лив­ні ко­тли. Під­при­єм­ства хол­дин­гу та­кож взя­ли шеф­ство над окре­ми­ми вій­сько­ви­ми ча­сти­на­ми, на­да­ють до­по­мо­гу транс­пор­том, медикаментами. У ці­ло­му агро­пром­хол­динг на про­гра­ми до­по­мо­ги мо­бі­лі­зо­ва­ним і по­стра­жда­лим в АТО у 2014 ро­ці ви­ді­лив 4 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці агро­пром­хол­динг пла­нує оно­ви­ти парк сіль­гос­пте­хні­ки, по­лі­пши­ти ло­гі­сти­ку, про­ве­сти мо­дер­ні­за­цію цукро­вих заводів й удо­ско­на­лю­ва­ти те­хно­ло­гії в ро­слин­ни­цтві. На ці ці­лі ма­ють на­мір ін­ве­сту­ва­ти 10–20 млн до­ла­рів.

До­від­ка: Агро­пром­хол­динг «Астар­та-Київ» пра­цює у сфе­рі цукро­во­го та сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва з 1993 ро­ку. Основ­на ді­яль­ність ком­па­нії полягає у ви­ро­щу­ван­ні буряка, зер­но­вих й олій­них куль­тур, ви­ро­бни­цтві цукру та су­пу­тньої про­ду­кції (ме­ля­са та су­хий гра­ну­льо­ва­ний жом), а та­кож мо­ло­ка та м’яса, про­ду­ктів пе­ре­роб­ки сої, біо­га­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.