Ба­ри­шів­ська зер­но­ва ком­па­нія

Алекс ОРОНОВ пре­зи­дент ком­па­нії «На­шою ме­тою є до­ся­гне­н­ня Укра­ї­ною єв­ро­пей­сько­го й аме­ри­кан­сько­го рів­ня ви­ро­бни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

В умо­вах кри­зи хол­динг не зу­пи­нив жо­дно­го зі сво­їх про­від­них про­е­ктів: зе­мель­ний банк збіль­ше­но на 20%, по­ту­жно­сті збе­рі­га­н­ня зер­на на­ро­ще­но на 50 000 т, мо­дер­ні­зо­ва­но зер­но­су­шар­ки, роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво но­во­го це­ху з пі­сля­зби­раль­ної до­роб­ки зер­на, від­бу­ва­є­ться пла­но­ве онов­ле­н­ня ма­ши­но-те­хні­чно­го пар­ку з акцен­том на те­хні­ку «Джон Дір».

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ни­ні­шньо­го ро­ку стру­кту­ра по­сі­вів ком­па­нії за­знає пев­них змін: час­тка пше­ни­ці збіль­ши­ться до 25–30%, та­кож збіль­ши­ла­ся час­тка сої. Во­дно­час змен­ши­ли­ся пло­щі по­сі­вів со­ня­шни­ку й ку­ку­ру­дзи. Ком­па­нія ство­ри­ла вла­сну ла­бо­ра­то­рію на­у­ко­во-те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня ро­слин­ни­цтва, яка дає змо­гу мо­ні­то­ри­ти не ли­ше стан ґрун­ту, а й са­мої ро­сли­ни, її по­треб для роз­ви­тку.

Мо­дер­ні­за­ція еле­ва­то­рів

Бу­ло мо­дер­ні­зо­ва­но Яго­тин­ський і Бе­ре­зан­ський еле­ва­то­ри, їхню міс­ткість збіль­ше­но до 170 000 т (про­тя­гом ро­ку об­ся­ги збе­рі­га­н­ня зро­сли на 50 000 т). Зер­но­ві су­шар­ки за­мі­не­но на ім­порт­ні — по­ту­жні­ші та більш еко­но­мі­чні. В Яго­ти­ні су­шар­ку пе­ре­ве­ли з га­зу на твер­де па­ли­во (від­хо­ди очи­ще­н­ня во­ро­ху со­ня­шни­ку), що да­ло змо­гу від­мо­ви­ти­ся від спа­лю­ва­н­ня 12 000 ку­бів га­зу на до­бу. Зго­дом від­бу­де­ться пе­ре­о­бла­дна­н­ня су­ша­рок усіх еле­ва­то­рів ком­па­нії на спо­жи­ва­н­ня твер­до­го па­ли­ва.

На­сін­ни­цтво

Роз­по­чав ро­бо­ту цех для ка­лі­бру­ва­н­ня на­сі­н­ня по­ту­жні­стю 5 т/год. Він має по­двій­ну фун­кцію: під­го­тов­ка на­сі­н­ня рі­зних куль­тур до сів­би, а та­кож роз­по­ді­ле­н­ня зер­на то­вар­ної сої по фрак- ці­ях. Та­ке роз­по­ді­ле­н­ня є одні­єю з ви­мог, що ді­ють на рин­ках азій­ських кра­їн, ку­ди ком­па­нія здій­снює екс­порт про­до­воль­чої сої. Най­ближ­чим ча­сом бу­де вве­де­но в екс­плу­а­та­цію цех з очи­ще­н­ня, про­тру­ю­ва­н­ня й ін­кру­ста­ції на­сі­н­ня рі­зних куль­тур про­ду­ктив­ні­стю 8 т/год.

Мо­ло­чне виробництво

На фер­мах мо­дер­ні­зо­ва­но мо­ло­ко­про­во­ди й хо­ло­диль­ни­ки. Змі­не­но прин­цип утри­ма­н­ня ху­до­би: всі тва­ри­ни роз­ді­ле­но за ві­ко­ви­ми гру­па­ми, для ко­жної з яких скла­да­є­ться свій ра­ціон, про­ва­ди­ться окре­мий ве­те­ри­нар­ний на­гляд. У ре­зуль­та­ті по­кра­щи­ли­ся по­ка­зни­ки при­ро­сту, кра­щим ста­ло здо­ров’я тва­рин. На­дої зро­сли до 5000 л.

Най­ближ­чі пла­ни

Не­змін­ним є на­мір ком­па­нії що­до роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 100 000 га. 2015 ро­ку за­пла­но­ва­но по­сі­я­ти по­над 2000 га го­ло­зер­но­го гар­бу­за. Якщо пі­ло­тний про­ект ви­яви­ться вда­лим, то в на­сту­пні ро­ки пло­щі сів­би ці­єї куль­ту­ри бу­де збіль­ше­но до 10 000 га. Про­ду­кцію пла­ну­є­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти і на вну­трі­шньо­му, і на зов­ні­шньо­му рин­ках. У пла­нах на цей рік уве­сти в екс­плу­а­та­цію Яр­мо­ле­не­цький еле­ва­тор (Хмель­ни­цька обл.). Там бу­дуть змон­то­ва­ні до­да­тко­ві си­ло­си для збе­рі­га­н­ня зер­на, що дасть змо­гу ви­йти на за­галь­ну по­ту­жність збе­рі­га­н­ня у 50 000 т. Су­ші­н­ня зер­на здій­сню­ва­ти­ме­ться су­шар­кою «Бон­фан­ті». Та­кож роз­ро­бля­є­ться про­ект еле­ва­то­ра у Ні­жи­ні по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня 96 000 т.

До­від­ка: Агро­хол­динг «Ба­ри­шів­ська зер­но­ва ком­па­нія» є до­чір­ньою стру­кту­рою швед­ської хол­дин­го­вої ком­па­нії «Зер­но­вий Альянс». Йо­го штаб-квар­ти­ра зна­хо­ди­ться в Сток­голь­мі, про­те всю опе­ра­цій­ну ді­яль­ність зо­се­ре­дже­но в Укра­ї­ні. Ком­па­нія управ­ля­є­ться че­рез обра­ну ра­ду ди­ре­кто­рів і ви­ко­нав­чо­го ке­рів­ни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.