Бар­ком

Олег БАРАН за­снов­ник «Сіль­сько­го­спо­дар­ський по­тен­ці­ал Укра­ї­ни — до­рів­нює по­тен­ці­а­лу всі­єї Єв­ро­пи — нам ли­ше по­трі­бно йо­го роз­кри­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА -

То­рік ТзОВ «Бар­ком» на 1000 збіль­ши­ла ма­то­чне по­го­лів’я сви­ней. Та­ким чи­ном, ни­ні на під­при­єм­ствах ком­па­нії утри­му­є­ться май­же 5000 сви­но­ма­ток. На­ро­щу­ва­н­ня ві­дбу­ва­ло­ся ви­клю­чно зав­дя­ки вла­сно­му роз­ве­ден­ню сви­но­ма­ток.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Че­рез сут­тє­ве на­ро­щу­ва­н­ня утри­му­ва­но­го по­го­лів’я сви­ней го­спо­дар­ство збіль­ши­ло орен­до­ва­ні зе­мель­ні угі­д­дя пра­кти­чно на 1000 га — ста­ном на 2015 рік зе­мель­ний банк під­при­єм­ства ста­но­вить близь­ко 8000 га. Та­кож 2014 ро­ку бу­ло збу­до­ва­но 7 при­мі­щень для утри­ма­н­ня сви­ней у Сам­бір­сько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті. Від­по­від­но, збіль­ши­ла­ся й кіль­кість місць для від­го­дів­лі до 33 000.

Збут про­ду­кції

У 2014 ро­ці ком­па­нія від­пра­ви­ла на за­бій по­над 70 000 го­лів сви­ней, це близь­ко 8000 т м’яса. У 2015 ро­ці очі­ку­є­ться, що на за­бій бу­де зда­но 92 000 го­лів сви­ней.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

На­ра­зі ком­па­нія про­во­дить сер­ти­фі­ка­цію вла­сно­го м’ясо­пе­ре­ро­бно­го ви­ро­бни­цтва за си­сте­мою HAССP. Про­ект бу­де за­вер­ше­но до кін­ця по­то­чно­го ро­ку. Це на­дасть мо­жли­вість ви­хо­ду на єв­ро­пей­ські рин­ки збу­ту. Та­кож під­при­єм­ство має від­по­від­ні сер­ти­фі­ка­ти на роз­ве­де­н­ня сви­но­ма­ток за ге­не­ти­кою РІС і їх про­даж.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Під­при­єм­ство по­стій­но бе­ре актив­ну участь у со­ці­аль­них про­е­ктах. На­ра­зі ті­сно спів­пра­цює з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, які до­по­ма­га­ють вій­сько­вим, зокре­ма, спів­пра­цює з ГО «До­по­мо­га ар­мії». До­лу­чи­ли­ся та­кож до про­е­кту «Мій та­то за­хи­щає Укра­ї­ну». Що­рі­чно ком­па­нія ви­тра­чає близь­ко 300 000 грн на пер­шо­чер­го­ві по­тре­би ме­шкан­ців на­се­ле­них пун­ктів, де роз­та­шо­ва­ні фер­ми та по­ля. Крім то­го, опі­ку­є­ться ба­га­тьма до­да­тко­ви­ми про­е­кта­ми. То­рік від­но­ви­ли цер­кву в се­лі Бро­ни­ця Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну. Вар­тість ли­ше цьо­го про­е­кту ся­гну­ла близь­ко 150 000 грн. Та­кож здій­сню­ють ре­монт до­ріг.

Най­ближ­чі пла­ни

Цьо­го ро­ку ком­па­нія пла­нує на­ро­сти­ти по­го­лів’я сви­ней при­бли­зно на 30%, збіль­ши­ти до 10 000 за­галь­ну кіль­кість мо­ло­дих ре­про­ду­ктив­них са­мок (льо­шок) і збіль­ши­ти по­сів­ні пло­щі, а та­кож про­ве­сти ре­кон­стру­кцію ков­ба­сно­го ви­ро­бни­цтва, зокре­ма, че­рез упро­ва­дже­н­ня на ньо­му си­сте­ми HAССP.

До­від­ка: ТзОВ «Бар­ком» (ТМ «Ро­дин­на ков­ба­ска») — львів­ська сіль­сько­го­спо­дар­ська ком­па­нія, ко­тра ви­ро­щує сви­ней, ви­го­тов­ляє та ре­а­лі­зує м’ясо-ков­ба­сні ви­ро­би. На укра­їн­сько­му рин­ку пра­цює 15 ро­ків. За час сво­го існу­ва­н­ня під­при­єм­ство від­ро­ди­ло май­же 20 ферм. Це об’єкти в Ста­ро­сам­бір­сько­му, Бу­сько­му, Кам’ян­ка-Бу­сько­му, Дро­го­би­цько­му, Ра­де­хів­сько­му ра­йо­нах Львів­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.