Бі­знес-Агро­центр

Ана­то­лій IЩЕНКО в. о. ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Ми за­тя­гу­є­мо па­сок, але опти­мі­зму не втра­ча­є­мо. Зав­да­н­ня но­мер один для нас сьо­го­дні — це ін­тен­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва по всіх на­пря­мах»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ -

У ком­па­нії «Бі­знес-Агро­центр» ми­ну­ло­го ро­ку пра­цю­ва­ли над удо­ско­на­ле­н­ням те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня агро­про­ду­кції, опти­мі­зу­ва­ли ви­ро­бни­чі ви­тра­ти й по­кра­щи­ли про­ду­ктив­ність мо­ло­чно­го ста­да. Че­рез по­су­шли­вий клі­мат у пів­ден­них обла­стях ком­па­нія має на­мір збіль­шу­ва­ти по­сі­ви сор­го. У 2015 ро­ці агро­хол­динг та­кож пла­нує збіль­ши­ти по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, роз­ши­ри­ти еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті й ін­ве­сту­ва­ти у вдо­ско­на­ле­н­ня вла­сної ло­гі­сти­чної ме­ре­жі.

Ро­слин­ни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія одер­жа­ла врожай пра­кти­чно на рів­ні по­пе­ре­дньо­го ро­ку. У стру­кту­рі по­сі­вів акцен­ту­ва­ли на ку­ку­ру­дзі, пше­ни­ці, со­ня­шни­ку, сої, рі­па­ку. Близь­ко 60% ви­ро­ще­но­го вро­жаю бу­ло екс­пор­то­ва­но. Ми­ну­ло­го ро­ку пів­ден­ні обла­сті ду­же по­стра­жда­ли від по­су­хи, то­му у 2015 ро­ці агро­хол­динг пла­нує час­тко­во за­мі­ни­ти по­сі­ви ку­ку­ру­дзи на сор­го, адже куль­ту­ра більш по­су­хо­стій­ка. У 2014 ро­ці ком­па­нія за­без­пе­чи­ла се­бе по­сів­ним ма­те­рі­а­лом вла­сно­го ви­ро­бни­цтва на по­над 70% по­треб. У май­бу­тньо­му пла­ну­є­ться й да­лі пра­цю­ва­ти в на­сін­ни­цтві, удо­ско­на­лю­ва­ти про­це­си йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня та до­роб­ки. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків ін­ве­сти­ції ком­па­нії бу­ли спря­мо­ва­ні на ін­тен­си­фі­ка­цію ви­ро­бни­цтва, мо­дер­ні­за­цію, ло­гі­сти­ку, що дає змо­гу урів­но­ва­жи­ти зна­чне зро­ста­н­ня цін на всі ре­сур­си. У всіх го­спо­дар­ствах хол­дин­гу за­про­ва­дже­но на­ві­га­цій­ні си­сте­ми ро­бо­ти по­льо­вих агре­га­тів із мо­жли­ві­стю па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня, та­кож роз­ши­ре­но за­сто­су­ва­н­ня по­лі­мер­них ру­ка­вів для збе­рі­га­н­ня не ли­ше ку­ку­ру­дзи, а й пше­ни­ці та со­ня­шни­ку.

Тва­рин­ни­цтво

В умо­вах скла­дної фі­нан­со­вої си­ту­а­ції в кра­ї­ні та зни­же­н­ня цін на мо­ло­ко ком­па­нія зму­ше­на бу­ла опти­мі­зу­ва­ти ста­до й за­ли­ши­ти тіль­ки про­ду­ктив­не по­го­лів’я. Фа­хів­ці ком­па­нії пра­цю­ють над по­кра­ще­н­ням ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу ста­да. За­га­лом за рік на­дої на ко­ро­ву збіль­ши­ли­ся на 300 л. У най­ближ­чій пер­спе­кти­ві — про­ве­де­н­ня ре­кон­стру­кції де­кіль­кох ферм, зокре­ма в Дні­про­пе­тров­ській, Пол­тав­ській і Харківській обла­стях.

Iн­но­ва­ції

Цьо­го ро­ку ком­па­нія «Бі­знес-Агро­центр» фа­кти­чно пов­ні­стю пе­ре­йшла на за­сто­су­ва­н­ня кар­ба­мі­дно-амі­а­чної су­мі­ші. На дум­ку ке­рів­ни­цтва, це ро­бить пра­кти­чно не­мо­жли­вим кра­діж­ки мі­не­раль­них до­брив. Під­при­єм­ство в пов­но­му об­ся­зі за­без­пе­че­но те­хні­кою для вне­се­н­ня КАС, обла­дна­ло скла­ди для її збе­ре­же­н­ня. Основ­на ме­та ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го добрива — зни­зи­ти ри­зи­ки се­зон­но­го по­ста­ча­н­ня су­мі­ші. Ви­тра­ти па­ли­ва кон­тро­лю­ю­ться GPS-на­ві­га­ці­єю, агре­га­ти пра­цю­ють від­по­від­но до ви­ро­бни­чих зав­дань, що ра­зом до­зво­ляє ін­те­гру­ва­ти отри­ма­ні да­ні в си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства. Та­кож ком­плекс від­по­від­них за­хо­дів вклю­чає ди­стан­цій­ний кон­троль по­сі­вів зав­дя­ки отри­ма­ним фо­то­знім­кам від про­гра­ми су­пу­тни­ко­во­го спо­сте­ре­же­н­ня. Це до­зво­ляє опе­ра­тив­но від­сте­жу­ва­ти всі про­це­си ве­ге­та­ції по­сі­вів і вжи­ва­ти не­об­хі­дних те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів у ра­зі по­тре­би.

Най­ближ­чі пла­ни

Не­зва­жа­ю­чи на скла­дний час, у ком­па­нії не від­мов­ля­ю­ться від пла­нів роз­ши­ре­н­ня еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства. Прое­кт­ні ро­бо­ти вже ви­ко­на­но й бу­дів­ни­цтво но­вих су­шиль­них ком­пле­ксів у Пол­тав­ській, Чер­ка­ській і Харківській обла­стях є пи­та­н­ням но­мер один на цей рік.

До­від­ка: На­ціо­наль­на ком­па­нія «Бі­знес-Агро­центр» є одним із най­біль­ших аграр­них фор­му­вань Укра­ї­ни. За­сно­ва­на 2005 ро­ку на ба­зі 15 го­спо­дарств, ни­ні хол­динг об’єд­нує під­при­єм­ства в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Основ­ні об’єкти ін­ве­сту­ва­н­ня — су­ча­сна сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка та пер­со­нал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.