Вареник

Ми­хай­ло ВАРЕНИК го­ло­ва фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «У всьо­му сві­ті фер­мер­ство — це по­клик ду­ші, по­ді­бний до за­хо­пле­н­ня на­у­кою чи ми­сте­цтвом, де зиск — не го­лов­не. У ме­не все так і є. I хо­ча цей рік нам бу­де важ­ко, ми ви­три­ма­є­мо са­мі й під­три­ма­є­мо сво­їх пра

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА -

Фер­мер Ми­хай­ло Вареник ви­ро­щує сто­ло­вий ви­но­град і кі­сто­чко­ві фру­кти в по­су­шли­во­му клі­ма­ті Одещини без зро­ше­н­ня. І хо­ча ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви го­спо­дар­ства скла­дні, са­до­ви­на там отри­му­є­ться які­сною, і її ось уже кіль­ка ро­ків по­спіль із за­до­во­ле­н­ням ку­пу­ють мі­сце­ві роз­дрі­бні ме­ре­жі.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 ро­ку фер­мер­ським го­спо­дар­ством бу­ло зі­бра­но 55 т сто­ло­во­го ви­но­гра­ду з уро­жай­ні­стю 8,5 т/га. Сли­ви вро­ди­ли 40 т з уро­жай­ні­стю 15 т/га, пер­си­ки — 74 т з уро­жай­ні­стю 8 т/га. На­са­дже­н­ня че­ре­шні бу­ли за­кла­де­ні 2012 ро­ку, ще мо­ло­ді й то­му не пло­до­но­сять. Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві оно­ви­ли 1,5 га пер­си­ко­во­го са­ду. Онов­ле­н­ня на­са­джень ви­ко­ну­ють по­сту­по­во, по 1–2 га що­ро­ку. Щоб під­го­ту­ва­ти ді­лян­ку під сто­ло­вий ви­но­град, ви­ро­щу­ва­н­ня яко­го є більш при­бу­тко­вим, роз­кор­чу­ва­ли 7 га ви­но­гра­дни­ку те­хні­чних сор­тів. 2014 ро­ку 80% ви­ро­ще­ної в го­спо­дар­стві са­до­ви­ни про­да­ли роз­дрі­бним ме­ре­жам, з яки­ми ма­ють дов­го­стро­ко­ві уго­ди про спів­пра­цю.

Най­ближ­чі пла­ни

Сор­то­вий кон­ве­єр і пло­щу ви­ро­щу­ва­н­ня сто­ло­во­го ви­но­гра­ду пла­ну­ють роз­ши­ри­ти й за­лу­чи­ти ран­ні сор­ти, щоб зби­ра­н­ня грон по­чи­на­ло­ся з пер­шої де­ка­ди сер­пня. Сто­ло­ві ви­но­гра­дни­ки за­кла­да­ти­муть на мі­сці те­хні­чних, остан­ні 2015 ро­ку пла­ну­ють пов­ні­стю роз­кор­чу­ва­ти. Роз­ши­рю­ва­ти­муть і пло­щу пер­си­ко­во­го са­ду (ни­ні во­на ста­но­вить 12 га), для то­го роз­кор­чо­ву­ва­ти­муть ста­рі на­са­дже­н­ня та за­лу­ча­ти­муть під сад ча­сти­ну ріл­лі. Скла­дна еко­но­мі­чна ситуація в дер­жа­ві на­кла­ла від­би­ток на ді­яль­ність під­при­єм­ства. То­му пла­ни з пе­ре­роб­ки зрі­за­но­го ви­но­гра­дно­го га­луз­зя на біо­па­ли­во та пла­ни що­до ство­ре­н­ня схо­ви­ща з РГС для збе­рі­га­н­ня сто­ло­во­го ви­но­гра­ду пе­ре­йшли в роз­ряд дов­го­тер­мі­но­вих. Однак го­спо­дар­ство від них не від­мов­ля­є­ться й шу­ка­ти­ме мо­жли­вість при­єд­на­ти­ся до між­на­ро­дних про­грам із під­трим­ки біо­енер­ге­ти­ки та фер­мер­ства за­га­лом.

До­від­ка: ФГ Вареник ство­ре­не 1992 ро­ку на пло­щі 3 га, де від­ра­зу був за­кла­де­ний пер­си­ко­вий сад. За кіль­ка ро­ків, зав­дя­ки дер­жав­ній про­гра­мі під­трим­ки фер­мер­ства, пло­ща го­спо­дар­ства зро­сла до 15 га, а зго­дом уна­слі­док орен­ди се­лян­ських па­їв — до 71 га. Ни­ні пло­ща са­ду ста­но­вить 27 га, ви­но­гра­дни­ку — 29 га, ре­шта — рі­л­ля. Са­дів­ни­цтво та ви­но­гра­дар­ство в го­спо­дар­стві про­ва­дять без зро­ше­н­ня. Ви­ро­щу­ють пер­сик, сли­ву, че­ре­шню, сто­ло­вий і те­хні­чний ви­но­град. Кон­ве­єр сор­тів пер­си­ка три­ває з 15 червня до 15 сер­пня, сли­ви — з 20 сер­пня до 20 ве­ре­сня, сто­ло­вий ви­но­град до­сти­гає на­при­кін­ці сер­пня. Ви­но­град і кі­сто­чко­ві фру­кти пе­ред про­да­жем охо­ло­джу­ють, для цьо­го ма­ють хо­ло­диль­ник єм­ні­стю 30 т. За са­дом до­гля­дає ро­ди­на фермера та кіль­ка на­йма­них пра­ців­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.