ВВ Агро

Ми­ко­ла БЛОШКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Пра­цю­є­мо над збіль­ше­н­ням при­бу­тко­во­сті всіх ви­дів ді­яль­но­сті»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ -

Ми­ну­ло­го ро­ку агро­хол­динг «ВВ Агро» роз­ви­вав тва­рин­ни­цтво, на­ро­щу­ю­чи об­ся­ги ви­ро­бни­цтва про­ду­кції. Під­при­єм­ство збіль­ши­ло по­го­лів’я мо­ло­чно­го та м’ясно­го ВРХ на 3000 — до 26 000 тва­рин, а виробництво мо­ло­ка го­спо­дар­ства­ми пе­ре­ви­щи­ло 17 000 т. Хо­ча основ­ним дже­ре­лом до­хо­дів і да­лі є ро­слин­ни­цтво, в ком­па­нії пе­ре­ко­на­ні, що в май­бу­тньо­му при­бу­тки від тва­рин­ни­цтва їх пе­ре­ви­щать, то­му стра­те­гі­чним зав­да­н­ням вва­жа­ють збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті дій­но­го ста­да.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Агро­хол­динг про­тя­гом 2014 ро­ку на­ро­стив по­го­лів’я ста­да. У від­ре­мон­то­ва­них тва­рин­ни­цьких при­мі­ще­н­нях роз­мі­сти­ли 3000 го­лів ВРХ, три­ва­ла за­ку­пів­ля мо­ло­дня­ку — те­лиць. Об­ся­ги рі­чно­го ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка збіль­ши­ли­ся до 17 000 т, що біль­ше за по­ка­зник 2013 ро­ку на 3000 т. Ра­ціон го­дів­лі ху­до­би бу­ло роз­ши­ре­но зав­дя­ки вве­ден­ню в ньо­го бар­ди, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як цін­ний корм. Для її транс­пор­ту­ва­н­ня з пе­ре­ро­бних під­при­ємств бу­ло за­ку­пле­но чо­ти­ри на­пів­при­че­пи-ци­стер­ни об’ємом 20– 40 м . Для опти­мі­за­ції ви­трат на збе­рі­ган­ні зер­на пра­кти­чно весь уро­жай ку­ку­ру­дзи збе­рі­га­ють у пла­сти­ко­вих мі­шках-ру­ка­вах.

На­сін­ни­цтво

Про­гра­ма роз­ви­тку на­сін­ни­цтва є одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ро­бо­ти агро­хол­дин­гу. Спіль­но з на­у­ко­ви­ми за­кла­да­ми Укра­ї­ни ком­па­нія ви­ро­щує на­сі­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур і ба­га­то­рі­чних трав. За­га­лом у 2014 ро­ці го­спо­дар­ства­ми ком­па­нії бу­ло ви­ро­бле­но близь­ко 1200 т на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Для ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми що­до по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де агро­хол­динг орен­дує зем­лі, на ре­монт ди­тя­чих са­до­чків і шкіл, на під­трим­ку мі­сце­вих спор­тив­них ко­манд й ін­ші по­тре­би гро­мад у 2014 ро­ці ком­па­нія ви­тра­ти­ла близь­ко 2 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми на на­сту­пний рік у ком­па­нії вва­жа­ють під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти з по­го­лів’ям ВРХ, змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції та по­шук но­вих рин­ків збу­ту тва­рин­ни­цької про­ду­кції. Ін­ве­сту­ю­чи ко­шти в роз­ви­ток тва­рин­ни­цтва, пла­ну­ють ста­бі­лі­зу­ва­ти по­го­лів’я та не ви­клю­ча­ють мо­жли­во­сті екс­пор­ту які­сно­го ві­тчи­зня­но­го м’яса. Дов­го­стро­ко­вою стра­те­гі­єю роз­ви­тку обра­но ство­ре­н­ня до­да­тко­вої вар­то­сті шля­хом пе­ре­роб­ки ви­ро­ще­ної про­ду­кції. Зро­ста­н­ня або змен­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку та по­го­лів’я ВРХ за­ле­жа­ти­ме від си­ту­а­ції на рин­ку.

До­від­ка: Агро­хол­динг «ВВ Агро» був за­сно­ва­ний 2005 ро­ку. До йо­го скла­ду вхо­дить 12 го­спо­дарств. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті є ро­слин­ни­цтво й тва­рин­ни­цтво. В ін­фра­стру­кту­ру хол­дин­гу вхо­дять 18 тва­рин­ни­цьких ферм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.