Він­ни­цька агро­про­ми­сло­ва гру­па

Во­ло­ди­мир БАРЦЬОСЬ спів­вла­сник «Цьо­го ро­ку пра­цю­ва­ти­ме­мо над під­ви­ще­н­ням рен­та­бель­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ -

Зав­дя­ки ефе­ктив­ній ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти в кла­стер­них стру­ктур­них під­роз­ді­лах ком­па­нії по­кра­щи­ли кон­троль й управ­лі­н­ня ви­ро­бни­чи­ми про­це­са­ми. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію по­ту­жний ком­плекс зі збе­рі­га­н­ня зер­на по­бли­зу Він­ни­ці та най­ближ­чим ча­сом у пла­нах за­пу­сти­ти в ро­бо­ту на­сін­нє­вий за­вод і на­ро­сти­ти ви­пуск ор­га­ні­чних до­брив.

Ро­слин­ни­цтво

Основ­ні зу­си­л­ля з роз­бу­до­ви ком­па­нії у 2014 ро­ці бу­ли скон­цен­тро­ва­ні на опти­мі­за­ції ви­ро­бни­чих ви­трат і під­ви­щен­ні рен­та­бель­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур. За ре­зуль­та­та­ми 2014 ро­ку зав­дя­ки збіль­шен­ню вро­жай­но­сті ва­ло­вий збір зріс на 20% — до 215 000 т. Уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці 2014 ро­ку ста­но­ви­ла 7,4 т/га. Аби убез­пе­чи­ти­ся від во­ла­тиль­но­сті цін і ро­зу­мі­ти кін­це­ву рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва, ком­па­нія здій­сню­ва­ла про­даж ви­ро­ще­ної про­ду­кції че­рез фор­вар­дні кон­тра­кти. Ком­па­нія пе­ре­йшла до ви­ро­щу­ва­н­ня у ве­ли­ко­ма­сив­них по­сі­вах — по 3000–5000 га одні­єї куль­ту­ри в одно­му го­спо­дар­стві. Зав­дя­ки опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва збіль­ши­ла­ся ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня те­хні­чно­го ре­сур­су та ско­ро­ти­ли­ся тер­мі­ни про­ве­де­н­ня по­льо­вих опе­ра­цій без до­да­тко­во­го при­дба­н­ня те­хні­ки.

Ор­га­ні­чні добрива

Уже не пер­ший рік Він­ни­цька агро­пром­гру­па за­сто­со­вує ор­га­ні­чне до­бри­во вла­сно­го ви­ро­бни­цтва «Бі­о­про­ферм», що ви­ро­бля­є­ться в збу­до­ва­но­му це­ху біо­фер­мен­та­ції. По­ту­жність це­ху ста­но­вить близь­ко 3000 т на рік. Для до­брив ком­па­нія за­ку­по­вує від­хо­ди пта­хо­фа­брик, а та­кож ви­ко­ри­сто­вує від­хо­ди з вла­сних еле­ва­то­рів. Ефе­ктив­ність добрива та від­да­ча спо­сте­рі­га­ю­ться про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків пі­сля вне­се­н­ня. Це дає змо­гу за­оща­ди­ти зна­чну кіль­кість мі­не­раль­них до­брив.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Він­ни­цька агро­про­ми­сло­ва гру­па має у вла­сно­сті три еле­ва­то­ри за­галь­ною по­ту­жні­стю 150 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня, два з яких ма­ють за­лі­зни­чне спо­лу­че­н­ня. У 2014 ро­ці бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію че­твер­тий ком­плекс на 100 000 т, що роз­та­шо­ва­ний по­бли­зу Він­ни­ці. Роз­мі­ще­н­ня еле­ва­то­ра по­бли­зу обла­сно­го цен­тра зу­мов­ле­не зру­чною ло­гі­сти­кою: на­яв­ні­стю ав­то­мо­біль­них під’їзних шля­хів, за­лі­зни­ці то­що. Йо­го збу­ду­ва­ли за сім мі­ся­ців до збо­ру вро­жаю, й об’єкт уже по­чав на­да­ва­ти по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня вро­жаю 2014 ро­ку ін­шим ор­га­ні­за­ці­ям.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На ви­рі­ше­н­ня со­ці­аль­них пи­тань у 2014 ро­ці ком­па­нія ви­тра­ти­ла 3 млн грн. Ці ко­шти бу­ли спря­мо­ва­ні на ре­мон­ти шкіл і ди­тя­чих сад­ків у на­се­ле­них пун­ктах, де роз­та­шо­ва­но під­роз­ді­ли Він­ни­цької агро­про­ми­сло­вої гру­пи, на про­ве­де­н­ня во­до­го­ну та га­зо­го­ну в се­лах. Що­рі­чно ком­па­нія ре­мон­тує близь­ко 15 км до­ріг у ра­йо­нах. На но­во­збу­до­ва­но­му еле­ва­то­рі ство­ре­но 100 ро­бо­чих місць.

Най­ближ­чі пла­ни

Стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво на­сін­нє­во­го за­во­ду. На­ра­зі від­пра­цьо­ва­на вла­сна про­гра­ма роз­ви­тку на­сін­ни­цтва сої, зер­но­вих куль­тур, ни­ні під­при­єм­ство ви­ко­ри­сто­вує сор­ти ні­ме­цької се­ле­кції, які за­во­зить для роз­мно­же­н­ня без­по­се­ре­дньо із се­ле­кцій­них уста­нов. Крім то­го, роз­по­ча­ла­ся роз­роб­ка про­е­кту з бу­дів­ни­цтва «змі­шу­валь­них ву­злів» для при­го­ту­ва­н­ня ро­бо­чих роз­чи­нів за­со­бів за­хи­сту ро­слин.

До­від­ка: Він­ни­цька агро­про­ми­сло­ва гру­па — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на гру­па ком­па­ній, що обро­бляє близь­ко 45 000 га зе­мель у Він­ни­цькій і Хмель­ни­цькій обла­стях. Має цех ви­ро­бни­цтва сер­ти­фі­ко­ва­них ор­га­ні­чних до­брив. Ді­яль­ність ви­ро­бни­чих під­роз­ді­лів ком­па­нії зо­се­ре­дже­но на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. Спе­ці­а­лі­зо­ва­ний парк те­хні­ки на­лі­чує по­над 180 ім­порт­них оди­ниць, обла­дна­них си­сте­ма­ми GPS.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.