Во­ло­ди­ми­рВо­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка

Алі­на СИЧ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Май­бу­тнє ві­тчи­зня­но­го брой­лер­но­го ви­ро­бни­цтва ве­ли­кою мі­рою за­ле­жа­ти­ме від за­во­ю­ва­н­ня зов­ні­шніх рин­ків збу­ту»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ПУБЛІЧНІСТЬ I ПРОЗОРІСТЬ -

ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» 2014 ро­ку впев­не­но роз­ви­ва­ла­ся: бу­ло зве­де­но но­ві май­дан­чи­ки для утри­ма­н­ня пти­ці, на­ро­ще­но виробництво ку­ря­ти­ни та про­ду­ктів із неї, роз­ши­ре­но асор­ти­мен­тний ряд. На сьо­го­дні під­при­єм­ство за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва м’яса брой­ле­рів уві­йшло до трій­ки най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні, йо­му на­ле­жить по­над 6% рин­ку. Стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії пе­ред­ба­чає на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту та ви­хід на єв­ро­пей­ські рин­ки.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

2014 ро­ку ком­па­нія за­вер­ши­ла мо­дер­ні­за­цію пта­хо­ком­пле­ксу «П’яти­дні», що у Во­ло­ди­ми­рВо­лин­сько­му ра­йо­ні Во­лин­ської обла­сті, та вве­ла в екс­плу­а­та­цію чо­ти­ри но­вих су­ча­сних пта­шни­ки. Це до­зво­ли­ло збіль­ши­ти ви­ро­бни­чу по­ту­жність пта­хо­ком­пле­ксу з 175 000 го­лів до 375 000. Ко­жен пташник, роз­ра­хо­ва­ний на утри­ма­н­ня 50 000 го­лів кур­чат-брой­ле­рів, збу­до­ва­но зі збір­них за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій. У пта­шни­ках уста­но­ви­ли обла­дна­н­ня ні­ме­цької фір­ми Big Dutchman для під­ло­го­во­го утри­ма­н­ня кур­чат-брой­ле­рів. Та­ким чи­ном, під­при­єм­ство на­ро­сти­ло за­галь­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті по­над 4 млн го­лів ра­зо­вої посадки. Се­ре­дній до­бо­вий по­ка­зник ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни ни­ні ста­но­вить по­над 180 т м’яса пти­ці в жи­вій ва­зі.

Пе­ре­роб­ка

У це­ху пе­ре­роб­ки вста­нов­ле­но но­ву на­пів­ав­то­ма­ти­чну лі­нію по­ді­лу ту­шок ку­рей-брой­ле­рів на ча­сти­ни, що до­зво­ляє обро­бля­ти по­над 3000 го­лів пти­ці на го­ди­ну. Це до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти стра­те­гі­чні пла­ни під­при­єм­ства по до­ся­гнен­ню 50% ку­ря­чої на­різ­ки в за­галь­но­му об­ся­зі ре­а­лі­за­ції. Про­ду­ктив­ність за­бій­но­го це­ху бу­ло збіль­ше­но до 6000 го­лів на го­ди­ну.

Най­ближ­чі пла­ни

У гру­дні 2014 ро­ку на одній із бри­гад бу­ло за­про­ва­дже­но про­ект аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва: уста­нов­ле­но твер­до­па­лив­ні ко­тли, що до­зво­ли­ло від­мо­ви­ти­ся від спо­жи­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу. Ком­па­нія й да­лі пла­нує за­про­ва­джу­ва­ти на ви­ро­бни­цтві енер­го­о­ща­дні те­хно­ло­гії, зокре­ма, до кін­ця 2015 ро­ку ця те­хно­ло­гія бу­де за­про­ва­дже­на на ше­сти бри­га­дах. Крім то­го, пі­ді­грів во­ди на за­бій­ний цех здій­сню- ється енер­гі­єю від спа­лю­ва­н­ня пе­ра. Для під­ви­ще­н­ня еко­ло­гі­чно­сті ви­ро­бни­цтва під­при­єм­ство ра­зом зі сло­ва­цьки­ми пар­тне­ра­ми роз­ро­бляє про­ект очи­ще­н­ня сті­чних вод. Та­кож цьо­го ро­ку бу­де роз­ши­ре­но склад­ське го­спо­дар­ство, онов­ле­но транс­порт­ний парк, збіль­ше­но кіль­кість мо­ро­зиль­них ка­мер для за­мо­ро­же­н­ня ку­ря­ти­ни.

До­від­ка: ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» має п’ять фі­лій: у Льво­ві, Ки­є­ві, Він­ни­ці, Жи­то­ми­рі та Во­ло­ди­мир-Во­лин­ську. Про­ду­кція ком­па­нії пред­став­ле­на в За­хі­дно­му, Пів­ні­чно­му та Цен­траль­но­му ре­гіо­нах кра­ї­ни під ТМ «Че­ба­ту­ро­чка». У 2007 ро­ці ком­па­нія збу­ду­ва­ла ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю ви­ро­бни­цтва кор­мів 20 т/год. У дру­го­му пів­річ­чі 2013 ро­ку бу­ли збу­до­ва­ні но­ві май­дан­чи­ки з ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці, на яких уста­нов­ле­но су­ча­сне обла­дна­н­ня, зокре­ма вдо­ско­на­ле­ну си­сте­му з управ­лі­н­ня мі­кро­клі­ма­том WAIPER TACH, ін­фра­чер­во­ний обі­грів при­мі­щень, ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му зва­жу­ва­н­ня кор­мів й облі­ку во­ди, си­сте­му ди­стан­цій­но­го кон­тро­лю про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці BIG FARNET.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.