Во­ско­бій­ни­ки

Ва­ле­рій КАПЛЕНКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Най­біль­ша про­бле­ма су­ча­сно­го го­спо­да­ря — не­мо­жли­вість взя­ти кре­дит на пе­ре­о­сна­ще­н­ня. Це мо­ти­вує ре­тель­ні­ше пла­ну­ва­ти бю­дже­ти й ро­зум­ні­ше ста­ви­ти­ся до ви­трат»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Ми­ну­лий рік озна­ме­ну­вав­ся для ком­па­нії вве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію су­ча­сно­го мо­ло­чно-до­ї­ль­но­го ком­пле­ксу з одно­ча­сним утри­ма­н­ням 1500 го­лів, і до лі­та цьо­го ро­ку тут пла­ну­ють ви­йти на йо­го прое­кт­ну по­ту­жність.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

За ча­сів не­за­ле­жної Укра­ї­ни го­спо­дар­ство май­же вче­тве­ро збіль­ши­ло зе­мель­ний банк: із 2500 до 9000 га. Ни­ні тут ви­ро­щу­ють ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сою, ози­му пше­ни­цю, ячмінь, жи­то, а по­над 4000 га від­ве­де­но під кор­мо­ві тра­ви для по­треб тва­рин­ни­цтва. На під­при­єм­стві утри­му­ють по­над 5487 го­лів мо­ло­чної ВРХ, із них по­над 2000 дій­но­го ста­да. Ми­ну­ло­го ро­ку тут бу­ло зі­бра­но по­над 25 000 т зер­но­вої та 4000 т олій­ної про­ду­кції. Се­ре­дньо­рі­чна рен­та­бель­ність по ро­слин­ни­цтву ста­но­ви­ла 67%, а по тва­рин­ни­цтву — 53%.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

То­рік бу­ло при­дба­но Ка­мАЗ із при­че­пом, дві ци­стер­ни для ви­ка­чу­ва­н­ня гно­їв­ки, а та­кож су­шиль­не й очи­сне обла­дна­н­ня — за­га­лом ви­тра­че­но 4 млн грн. До се­зо­ну вже за­ку­пле­но су­ча­сний тра­ктор ком­па­нії John Deere, по­ту­жну ко­сар­ку, ггра­блі-вал­ко­утво­рю­ва­чі ком­па­нії Pо­ttinger для за­го­тів­лі кор­мо­вих трав за­ку­пле­на ди­ско­ва бо­ро­на Lemken і но­вий кор­мо­змі­шу­вач.

Пле­мін­на спра­ва

У «Во­ско­бій­ни­ках» ре­тель­но став­ля­ться до пле­мін­ної ро­бо­ти, зокре­ма від­тво­рен­ню укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди ВРХ. Ми­ну­ло­го ро­ку при­бу­ток від пле­мін­ної ро­бо­ти ста­но­вив близь­ко 7 млн грн, а се­ре­дньо­рі­чна рен­та­бель­ність пле­мін­но­го на­пря­му бу­ла на рів­ні 82%. Оскіль­ки у 2015 ро­ці ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти кіль­кість утри­му­ва­но­го по­го­лів’я на цен­траль­ній фер­мі, про­да­жі не­те­лей бу­дуть де­що ско­ро­че­ні.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

На­при­кін­ці лі­та 2014 ро­ку був уве­де­ний в екс­плу­а­та­цію мо­ло­чно-до­ї­ль­ний ком­плекс на 1500 го­лів ВРХ із до­ї­ль­ним за­лом ти­пу па­ра­лель на 60 ко­рів і віль­не без­прив’язне утри­ма­н­ня ко­рів. До лі­та 2015 ро­ку в го­спо­дар­стві пла­ну­ють ви­йти на прое­кт­не за­ван­та­же­н­ня ком­пле­ксу — 1200 го­лів дій­но­го ста­да. За­га­лом у бу­дів­ни­цтво й осна­ще­н­ня цьо­го ком­пле­ксу, бу­ло вкла­де­но 35 млн грн ін­ве­сти­цій.

Най­ближ­чі пла­ни

У бю­дже­ті на на­сту­пний рік пе­ред­ба­че­но ко­шти на час­тко­ву ре­кон­стру­кцію одні­єї з ферм у с. За­гру­нів­ка.

До­від­ка: СТОВ «Во­ско­бій­ни­ки» орен­дує по­над 9000 га зем­лі на Пол­тав­щи­ні. Прі­о­ри­те­тни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті під­при­єм­ства є ро­слин­ни­цтво та мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.