Га­лекс-Агро

Оле­ксандр ЮЩЕН­КО вла­сник «2015 ро­ку ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо на­шу ді­яль­ність і по­лі­пшу­ва­ти­ме­мо фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти. Зокре­ма, зо­се­ре­ди­мо­ся на екс­пор­ті ор­га­ні­чних зер­но­вих і на роз­ви­тку мо­ло­чно­го на­пря­му ком­па­нії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО -

За ми­ну­лий рік ПП «Га­лекс-Агро» утвер­ди­лась се­ред лі­де­рів ор­га­ні­чно­го се­гмен­та рин­ку. Під­при­єм­ство від­кри­ло вла­сний мо­ло­ко­пе­ре­ро­бний за­вод, роз­ши­ри­ло асор­ти­мент ви­ро­бле­ної про­ду­кції та на­ро­сти­ло зе­мель­ний банк. Одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ком­па­нії став екс­порт ор­га­ні­чної пше­ни­ці за кор­дон.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 рік для ком­па­нії був ба­га­тим на по­дії. Най­го­лов­ні­ша з них — від­кри­т­тя в трав­ні вла­сно­го мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­го під­при­єм­ства в Жи­то­мир­ській обла­сті. На над­су­ча­сно­му обла­днан­ні тут ви­ро­бля­ють ор­га­ні­чну мо­ло­чну про­ду­кцію під тор­го­вою мар­кою Organic Milk. За до­бу за­вод пе­ре­ро­бляє 30 т мо­ло­ка. За сер­пень-гру­день 2014 ро­ку під­при­єм­ство екс­пор­ту­ва­ло 2976,11 т зер­на ор­га­ні­чної пше­ни­ці на су­му 1 883 360 єв­ро. За­галь­ний при­бу­ток від ре­а­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції у 2014 ро­ці ста­но­вив 72,7 млн грн, зокре­ма про­ду­кції тва­рин­ни­цтва бу­ло про­да­но на 30,7 млн грн, ро­слин­ни­цтва — на 42 млн грн. Та­кож під­при­єм­ство на­ро­сти­ло зе­мель­ний банк і те­пер орен­дує 8300 га зем­лі, із них сі­но­ко­сів і па­со­вищ — 1400 га. У го­спо­дар­стві пе­ре­ко­на­ні, що за­по­ру­кою успі­ху та ста­біль­них по­ка­зни­ків є на­у­ко­вий під­хід до се­ле­кції й ор­га­ні­чний ме­тод утри­ма­н­ня ху­до­би в умо­вах, що ма­кси­маль­но на­бли­же­ні до при­ро­дних. У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ству при­сво­є­но ста­тус пле­мін­но­го ре­про­ду­кто­ра з роз­ве- де­н­ня ВРХ си­мен­таль­ської по­ро­ди. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія отри­ма­ла сер­ти­фі­кат, ви­да­ний мі­жна­ро­дним сер­ти­фі­ка­цій­ним ор­га­ном ТОВ «ОРГАНІК СТАН­ДАРТ» на роз­ве­де­н­ня те­лиць, дій­них ко­рів, би­ків, те­лят на від­го­дів­лі, а та­кож ор­га­ні­чної про­ду­кції тва­рин­ни­цтва: мо­ло­ка си­ро­го та ме­ду.

Ка­пі­таль­не бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кція

Ми­ну­ло­го ро­ку для здій­сне­н­ня ефе­ктив­ні­шої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті під­при­єм­ство вве­ло в екс­плу­а­та­цію 13 400 м но­вих тва­рин­ни­цьких при­мі­щень. За­галь­ні ін­ве­сти­ції в онов­ле­н­ня ферм ста­но­ви­ли 25 млн грн.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Із ме­тою удо­ско­на­ле­н­ня й ін­тен­си­фі­ка­ції по­льо­вих про­це­сів під­при­єм­ство за­ку­пи­ло рі­зної те­хні­ки як ві­тчи­зня­но­го, так й іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва на по­над 10,7 млн грн. Як за­пев­ня­ють на під­при­єм­стві, ці ін­ве­сти­ції до­по­мо­жуть мі­ні­мі­зу­ва­ти втра­ти під час сів­би та зби­ра­н­ня вро­жаю.

Най­ближ­чі пла­ни

Го­спо­дар­ство пла­нує роз­ши­рю­ва­ти свою ді­яль­ність у се­гмен­ті які­сних ор­га­ні­чних то­ва­рів, як на ві­тчи­зня­но­му, так і на за­кор­дон­но­му рин­ках.

До­від­ка: При­ва­тне під­при­єм­ство «Га­лекс-Агро» за­сно­ва­не 2008 ро­ку в Но­во­град-Во­лин­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті як ор­га­ні­чне виробництво. У 2010 ро­ці в се­лі Гульськ від­кри­ли пер­ший мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс по­ту­жні­стю 500 дій­них ко­рів, 2012-го — дру­гий у се­лі Го­ро­ди­ще (за­пла­но­ва­на по­ту­жність — 850 дій­них ко­рів) і тре­тій — у се­лі Смол­ди­рів (за­пла­но­ва­на по­ту­жність — 1200 дій­них ко­рів). У 2013 ро­ці ком­па­нія сер­ти­фі­ку­ва­ла тва­рин­ни­цтво за ор­га­ні­чни­ми стан­дар­та­ми ЄС. У трав­ні 2014 ро­ку від­кри­ла вла­сний мо­ло­ко­пе­ре­ро­бний за­вод. Ще одним стра­те­гі­чним на­пря­мом роз­ви­тку під­при­єм­ства став екс­порт ро­слин­ни­цької про­ду­кції, зокре­ма про­до­воль­чої пше­ни­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.