Га­ли­чи­на-За­хід

Ан­дрій ТАЛАМА ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Су­ча­сні те­хно­ло­гії та ефе­ктив­ний ме­не­джмент — за­по­ру­ка успі­шної ді­яль­но­сті»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

У 2014 ро­ці під­при­єм­ство спря­му­ва­ло свої зу­си­л­ля на роз­ви­ток на­пря­мів ро­біт й удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій, а та­кож по­кра­ще­н­ня ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті й одер­жа­н­ня ма­кси­маль­ної про­ду­ктив­но­сті. У ре­зуль­та­ті ком­па­нія отри­ма­ла гну­чку си­сте­му ве­де­н­ня бі­зне­су, що швид­ко й ефе­ктив­но ре­а­гує на ви­кли­ки та по­тре­би рин­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Під­при­єм­ство про­ве­ло ве­ли­кий об­сяг ро­біт з удо­ско­на­лен­ню ви­ро­бни­цтва кор­мів, що по­зи­тив­но впли­ну­ло на при­ро­сти на кон­вер­сію кор­му. Бу­ли збіль­ше­ні по­ту­жно­сті кор­мо­ро­зда­валь­но­го це­ху, ор­га­ні­зо­ва­но за­валь­ну яму кор­мо­це­ху й тік-май­дан­чик для збе­рі­га­н­ня зер­на, вве­де­но в екс­плу­а­та­цію че­твер­тий си­лос. У 2014 ро­ці бу­ло зі­бра­но 28,6 т зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур із пло­щі 3645 га. Се­ре­дня вро­жай­ність ста­но­ви­ла 7,8 т/га. Олій­них і те­хні­чних куль­тур ми зі­бра­ли 32 125 ц з пло­щі 930 га із се­ре­дньою вро­жай­ні­стю 3,45 т/га. Про­тя­гом 2014 ро­ку бу­ло укла­де­но до­да­тко­ві уго­ди на орен­ду зе­мель­них па­їв на пло­щу 823,5 га. Ми­ну­ло­го ро­ку за­пра­цю­ва­ла фер­ма на 700 сви­но­ма­ток. Три­ва­ло ін­ве­сту­ва­н­ня в роз­ши­ре­н­ня ферм із про­гно­зним тер­мі­ном уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію 2015 ро­ку, до­бу­до­ва­но тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня на 3600 го­лів. Ста­ном на 31 гру­дня 2014 р. по­го­лів’я сви­ней ста­но­ви­ло 64 784, з яких 4966 — основ­не ста­до. Про­ти 2013 ро­ку по­го­лів’я зро­сло на 5512 тва­рин. Об­сяг ре­а­лі­зо­ва­них то­вар­них сви­ней у жи­вій ва­зі у 2014 ро­ці ста­но­вив 118 336 гол. (13 510 т).

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Для за­без­пе­че­н­ня без­пе­ре­бій­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва та йо­го вдо­ско­на­ле­н­ня у 2014 ро­ці ком­па­нія час­тко­во оно­ви­ла ма­шин- но-тра­ктор­ний парк. Зокре­ма, бу­ло при­дба­но куль­ти­ва­тор при­чі­пний Horsch, тра­ктор CASE IN STEIGER 500, ци­стер­ну для пе­ре­ве­зе­н­ня гною, при­стрій для роз­бриз­ку­ва­н­ня C-Dax, при­сто­су­ва­н­ня для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку до жа­тки VARIO, ме­ха­ні­зми для роз­мо­ту­ва­н­ня шлан­гів AGM.

Збут про­ду­кції

Про­ду­кція під­при­єм­ства ре­а­лі­зу­є­ться тіль­ки на укра­їн­сько­му рин­ку. Основ­ні по­ку­пці — м’ясо­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства За­хі­дно­го ре­гіо­ну та Цен­траль­ної Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 під­при­єм­ство пла­нує на­ро­сти­ти за­галь­ну по­ту­жність до 5000 сви­но­ма­ток і 145 000 го­лів/рік зав­дя­ки вве­ден­ню в екс­плу­а­та­цію ви­ро­бни­чих при­мі­щень. Та­кож ком­па­нія має на­мір при­дба­ти де­яку те­хні­ку та роз­ши­ри­ти зе­мель­ний банк.

До­від­ка: ТОВ «Га­ли­чи­на-За­хід» — під­при­єм­ство, за­сно­ва­не в сер­пні 2006 ро­ку за уча­стю ін­ве­сто­рів із Да­нії. Вхо­дить до де­ся­тки най­по­ту­жні­ших укра­їн­ських сви­но­го­спо­дарств. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­ні на ба­зі го­спо­дар­ських при­мі­щень ко­ли­шньо­го сви­но­ком­пле­ксу «Га­ли­чи­на», що в с. Кав­сько Стрий­сько­го ра­йо­ну (Львів­ська обл.). У 2009 ро­ці в мо­дер­ні­за­цію сви­но­ком­пле­ксу бу­ло ін­ве­сто­ва­но 15 млн єв­ро, за­ку­пле­но но­ве обла­дна­н­ня й су­ча­сну те­хні­ку. У го­спо­дар­стві пра­цює пле­мін­но-ре­про­ду­ктив­ний цех.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.