Галс Агро

Сер­гій КРАВ­ЧУК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Я пи­ша­ю­ся ти­ми ком­па­ні­я­ми, які в цей тяж­кий час зумі­ли не ли­ше збе­рег­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті, а й на­ро­сти­ти їх»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку ком­па­нія актив­но мо­дер­ні­зу­ва­ла ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті та за­сто­со­ву­ва­ла енер­го­о­ща­дні те­хно­ло­гії, аби змен­ши­ти ви­тра­ти га­зу та паль­но­го, а та­кож со­бі­вар­тість сво­єї про­ду­кції. Стра­те­гі­єю роз­ви­тку під­при­єм­ства на най­ближ­чі ро­ки пе­ред­ба­че­но на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва ін­ди­ча­ти­ни, про­ве­де­н­ня сер­ти­фі­ка­ції під­при­єм­ства для ор­га­ні­за­ції по­ста­вок за кор­дон, за­кре­ма й у Єв­ро­пей­ський Со­юз.

Виробництво ку­ря­ти­ни

2014 ро­ку під­при­єм­ство ви­ро­би­ло 60 000 т цукру (про­ти 40 000 т 2013 ро­ку), що ста­ло най­кра­щим по­ка­зни­ком за всі ро­ки існу­ва­н­ня заводів ком­па­нії, а та­кож 2500 т сви­ни­ни та яло­ви­чи­ни, 6000 т мо­ло­ка та 2500 т м’яса ін­ди­чки. Ва­ло­вий до­хід агро­хол­дин­гу ста­но­вив 700 млн грн (про­ти 500 млн грн у 2013-му).

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія про­ве­ла онов­ле­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки й обла­дна­н­ня, в ре­зуль­та­ті чо­го май­же пов­ні­стю за­без­пе­чи­ла свої по­тре­би те­хні­кою. На при­дба­н­ня ком­бай­нів, тра­кто­рів, сі­ва­лок, но­вих плу­гів і те­хні­ки для оброб­ки сіль­гос­пкуль­тур бу­ло ін­ве­сто­ва­но близь­ко 20 млн грн.

Мо­дер­ні­за­ція

Ми­ну­ло­го ро­ку роз­по­ча­ла­ся мо­дер­ні­за­ція про­ду­кто­во­го це­ху Го­ро­ди­ще-Пу­сто­ва­рів­сько­го цукро­за­во­ду, де крім ін­шо­го обла­дна­н­ня бу­ли вста­нов­ле­ні но­ві ва­ку­у­ми — апа­ра­ти з ме­ха­ні­чни­ми цир­ку­ля­то­ра­ми й ав­то­ма­ти­кою управ­лі­н­ня. Це до­зво­лить змен­ши­ти ви­тра­ти га­зу на 15–20%. На Ли­но­ви­цько­му цукро­ком­бі­на­ті про­ве­де­но за­мі­ну па­ро­во­го ко­тла, а на Го­ро­ди­ще-Пу­сто­ва­рів­сько­му цукро­за- во­ді збу­ду­ва­ли но­вий цукро­вий склад. За­га­лом на мо­дер­ні­за­цію під­при­ємств про­тя­гом 2014 ро­ку ін­ве­сто­ва­но близь­ко 20 млн грн.

Тва­рин­ни­цтво

У 2014 ро­ці вве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­во­збу­до­ва­ний ком­плекс ви­ро­щу­ва­н­ня ін­ди­чки у с. Ка­шпе­рів­ка Те­ті­їв­сько­го ра­йо­ну. Це до­зво­лить збіль­ши­ти по­ту­жно­сті ви­ро­бни­цтва ін­ди­ча­ти­ни до 3500 т на рік у жи­вій ва­зі. Ком­плекс осна­ще­но но­вим обла­дна­н­ням і те­хно­ло­гі­я­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці. У Чер­ні­гів­ській обла­сті три­ває ре­кон­стру­кція сви­но­ком­пле­ксу. Та­кож у цьо­му ре­гіо­ні, в с. Жу­рав­ка, для за­без­пе­че­н­ня кор­ма­ми ком­пле­ксу з ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней і ВРХ вве­де­но в екс­плу­а­та­цію ком­бі­кор­мо­вий цех по­ту­жні­стю 20 000 т ком­бі­кор­мів на рік.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію ще одно­го пта­хо­ком­пле­ксу на 150 000 го­лів пти­ці. Та­кож ком­па­нія має на­мі­ри збу­ду­ва­ти 20 пта­шни­ків у на­сту­пні три ро­ки та на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті до 10 000 т м’яса ін­ди­чки. Крім то­го, в най­ближ­чі ро­ки бу­де про­ве­де­на мо­дер­ні­за­ція пта­хо­ком­пле­ксів і сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства на від­по­від­ність мі­жна­ро­дним стан­дар­там яко­сті та хар­чо­вої без­пе­ки, щоб ком­па­нія мо­гла про­да­ва­ти ін­ди­ча­ти­ну не ли­ше в Укра­ї­ні, а й по­став­ля­ти про­ду­кцію на екс­порт, зокре­ма в кра­ї­ни Єв­ро­пи.

До­від­ка: Агро­хол­динг ТОВ «Галс Агро» обро­бляє 35 000 га у Ки­їв­ській і Чер­ні­гів­ській обла­стях. До скла­ду агро­хол­дин­гу вхо­дить 9 агро­фірм. Основ­ні на­пря­ми ді­яль­но­сті — ро­слин­ни­цтво, виробництво цукру, виробництво ін­ди­ча­ти­ни, м’яса сви­ней, мо­ло­ко, пе­ре­роб­ка. Хол­динг вхо­дить до де­ся­ти най­біль­ших ви­ро­бни­ків цукру Укра­ї­ни, йо­му на­ле­жить по­над 3% рин­ку. Цукро­ве виробництво Агро­хол­дин­гу пред­став­ле­но ВАТ «Го­ро­ди­ще-Пу­сто­ва­рів­ський цукро­вий за­вод» (Ки­їв­ська область) і ЗАТ «Ли­но­ви­цький цукро­ком­бі­нат« Кра­сний» (Чер­ні­гів­ська область).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.