ГЕРРОМ Iн­ве­стУкра­ї­на

Ді­тріх ТРАЙС ди­ре­ктор «Успі­шний фер­мер — не той, хто ви­тра­чає ба­га­то ко­штів на роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва, а той, у ко­го най­мен­ша со­бі­вар­тість отри­ма­ної про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

Збіль­ши­ти вал ви­ро­ще­ної про­ду­кції та до то­го ж змен­ши­ти її со­бі­вар­тість — та­ке зав­да­н­ня по­ста­ви­ло пе­ред со­бою ке­рів­ни­цтво ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на». Ва­жли­вим­до­ся­гне­н­ням за рік, що ми­нув, тут вва­жа­ють збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті зер­но­вих ра­зом із сут­тє­вою опти­мі­за­ці­єю ви­ро­бни­чих ви­трат і за­сто­су­ва­н­ням но­вих агро­те­хно­ло­гі­чних при­йо­мів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

За ми­ну­лий рік під­при­єм­ство збіль­ши­ло ва­ло­ві по­ка­зни­ки збо­ру вро­жаю всіх куль­тур. За­га­лом зі­бра­ли по­над 20 тис. тонн зер­но­вих. Уро­жай­ність пше­ни­ці ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му 80 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 120 ц/га, ячме­ню — 65 ц/га, рі­па­ку — 25 ц/га. По­при фі­зи­чне змен­ше­н­ня вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив й опти­мі­за­цію за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин уро­жай­ність куль­тур зро­сла зав­дя­ки пов­но­му до­три­ман­ню стро­ків оброб­ки площ, а та­кож за­сто­су­ван­ню си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства та GPS-на­ві­га­ції. Ва­жли­вим чин­ни­ком збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті ста­ла відмова від ге­не­ри­чних пре­па­ра­тів за­хи­сту ро­слин на ко­ристь ори­гі­наль­них. Та­кож під­твер­див свою ефе­ктив­ність за­про­по­но­ва­ний ав­стрій­ськи­ми агро­но­ма­ми ме­тод на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті — по­сів­ну кам­па­нію ози­ми­ми куль­ту­ра­ми про­во­ди­ли пра­кти­чно одно­ча­сно зі збо­ром уро­жаю. Актив­но роз­ви­ва­ли на під­при­єм­стві й тва­рин­ни­цтво, зокре­ма мо­ло­чний на­прям: кіль­кість дій­них ко­рів зро­сла з 220 го­лів у 2013 ро­ці до 280 у 2014 ро­ці, ва­ло­вий на­дій мо­ло­ка збіль­шив­ся з 915 000 л у 2013-му до 1 118 000 л у 2014 ро­ці. Під­ви­щен­ню на­до­їв спри­я­ла змі­на те­хно­ло­гії го­дів­лі ко­рів, зокре­ма за­про­ва­дже­н­ня змі­ша­но­го ти­пу го­дів­лі зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ним ра­ціо­ном.

Те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня

У 2014 ро­ку під­при­єм­ство крім про­ве­де­н­ня ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту на­яв­ної те­хні­ки час­тко­во оно­ви­ло те­хні­чний парк. Зокре­ма, бу­ло при­дба­но тра­ктор Case 500 і куль­ти­ва­тор до ньо­го.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Основ­ну ува­гу ми­ну­ло­го ро­ку, як і по­пе­ре­дньо­го, у го­спо­дар­стві при­ді­ли­ли роз­ви­тку тва­рин­ни­цької ін­фра­стру­кту­ри. Зокре­ма, й да­лі про­во­ди­ли ре­кон­стру­кцію ком­пле­ксу ма­шин­но­го до­ї­н­ня за но­ві­тні­ми те­хно­ло­гі­я­ми, роз­ра­хо­ва­но­го на 400 го­лів. Но­ва­ці­єю ста­ло й за­сто­су­ва­н­ня по­лі­мер­них ру­ка­вів для кон­сер­ву­ва­н­ня жо­му.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

2014 ро­ку на со­ці­аль­ні про­е­кти бу­ло ви­тра­че­но по­над 400 000 грн. Се­ред про­е­ктів, що здій­сни­ло під­при­єм­ство ми­ну­ло­го ро­ку, — до­по­мо­га в обла­шту­ван­ні до­ро­ги від с. За­гін­ці Де­ра­жі­нян­сько­го ра­йо­ну до с. Грим’ячка Вінь­ко­ве­цько­го ра­йо­ну, ву­ли­чної кри­ни­чної си­сте­ми в с. Рід­ко­ду­би Хмель­ни­цько­го ра­йо­ну то­що.

Най­ближ­чі пла­ни

Ни­ні ва­жли­вим зав­да­н­ням для го­спо­дар­ства є онов­ле­н­ня пар­ку те­хні­ки та сіль­сько­го­спо­дар­ських агре­га­тів. Узяв­ши курс на роз­ви­ток мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, під­при­єм­ство і да­лі ре­кон­стру­ю­ва­ти­ме тва­рин­ни­цький ком­плекс у се­лі Рід­ко­ду­би для подаль­шо­го збіль­ше­н­ня мо­ло­чно­го ста­да.

До­від­ка: ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на» пра­цює на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької обла­сті з трав­ня 2006 ро­ку та має в обро­бі­тку по­над 10 тис. га ріл­лі в Хмель­ни­цько­му, Де­ра­жнян­сько­му, Вінь­ко­ве­цько­му ра­йо­нах. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та роз­ве­ден­ні ВРХ. Під­при­єм­ство за­сно­ва­не як до­чір­ня ком­па­нія ав­стрій­ської фір­ми «Герром Ін­вест Хол­динг Гм­бХ» (Gerrom Invest Holding GmbH). В її стру­кту­ру та­кож вхо­дить ТзОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Яр­мо­лин­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.