Го­ри­зонт

Ми­хай­ло БАБIЙ за­снов­ник «Ни­ні Укра­ї­на пе­ре­жи­ває скру­тні ча­си, й ма­ло хто пла­нує за­кла­да­ти но­ві са­ди. Однак із ча­сом спів­ві­дно­ше­н­ня цін на са­до­ви­ну й ін­ші про­ду­кти нор­ма­лі­зу­є­ться, і ви­ро­ще­ні на­ми фру­кти зно­ву охо­че ку­пу­ва­ти­муть»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА -

За­мість збіль­шу­ва­ти пло­щу на­са­джень, бу­ко­вин­ський фер­мер-са­дів­ник Ми­хай­ло Ба­бій пра­гне під­ви­щу­ва­ти ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня ті­єї зем­лі, яку вже має в обро­бі­тку. Най­біль­ше зу­силь до­кла­дає до вдо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій і са­дів­ни­чої са­мо­осві­ти.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ва­ло­вий уро­жай яблук 2014 ро­ку го­спо­дар­ства ста­но­вив 200 т, се­ре­дня вро­жай­ність ді­ля­нок, що всту­пи­ли в пов­не пло­до­но­ше­н­ня, ся­гну­ла 60 т/га. 2014 ро­ку на то­вар­них на­са­дже­н­нях яблу­ні для за­хи­сту від за­мо­роз­ків у час цві­ті­н­ня успі­шно за­сто­су­ва­ли біо­пре­па­ра­ти з умі­стом амі­но­ки­слот. Онов­ле­н­ня на­са­джень яблу­ні ви­ко­ну­ють по­стій­но. То­рік про­ве­ли сор­то­за­мі­ну — ви­кор­чу­ва­ли ста­рий і по­са­ди­ли но­вий сад яблу­ні на пло­щі 0,5 га з ущіль­не­ною схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 3,7 0,6 м. Ни­ні в го­спо­дар­стві 5,5 га са­ду яблу­ні, 0,5 га — гру­ші й 1,5 га роз­са­дни­ка зер­ня­тко­вих куль­тур. Сад яблу­ні за­кла­де­но за схе­мою 3,7 м на під­ще­пі М9 й обла­дна­но шпа­ле­рою. Са­ди не зро­шу­ва­ні. У то­вар­них на­са­дже­н­нях яблу­ні за­сто­со­ву­ють ру­чне про­рі­джу­ва­н­ня зав’язі. Ми­ну­ло­го ро­ку при­дба­ли но­вий тра­ктор по­ту­жні­стю 50 к. с. й ан­гар для бу­дів­ни­цтва май­бу­тньо­го хо­ло­диль­ни­ка єм­ні­стю 300 т.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах — до­сяг­ти вро­жай­но­сті яблук 100 т/га. По­то­чно­го ро­ку фер­ме­ри зби­ра­ю­ться вве­сти в екс­плу­а­та­цію си­сте­му кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, для яко­го ма­ють усе по­трі­бне: ді­лян­ку, на якій роз­та­шо­ва­но сад, і роз­са­дник обла­дна­но ша­хтни­ми ко­ло­дя­зя­ми, ме­ре­жею тру­бо­про­во­дів і єм­но­стя­ми для на­ко­пи­че­н­ня во­ди. Ство­ре­н­ня си­сте­ми зро­ше­н­ня фер­мер по­чав ще до за­кла­да­н­ня пер­ших ді­ля­нок са­ду. Та­кож зби­ра­ю­ться за­про­ва­ди­ти у ви­ро­щу­ва­н­ня но­ві сор­ти яблу­ні — їх ви­вче­н­ня й апро­ба­ція від­бу­ва­ю­ться по­стій­но. Ни­ні зна­чно впав по­пит на са­джан­ці, то­му пло­щу роз­са­дни­ка в най­ближ­чі ро­ки ско­ро­чу­ва­ти­муть. Ко­ле­кцію сор­тів і під­щеп збе­рі­га­ти­муть у на­ле­жно­му ста­ні та роз­ши­рю­ва­ти­муть, щоб за по­тре­би зно­ву по­вер­ну­ти­ся до ви­го­тов­ле­н­ня са­див­но­го ма­те­рі­а­лу на про­даж.

До­від­ка: ФГ «Го­ри­зонт» ство­ре­но 1997 ро­ку. Ви­ро­щу­ва­ти са­до­ви­ну пла­ну­ва­ли від по­ча­тку. Оскіль­ки на при­дба­н­ня са­джан­ців не ма­ли гро­шей, ви­го­тов­ля­ли їх са­мо­туж­ки. Для то­го при­дба­ли в Гол­лан­дії під­ще­пу та жив­ці й за зи­му вдвох із дру­жи­ною зро­би­ли зи­мо­ве ще­пле­н­ня на сад пло­щею 3,5 га. Щоб зем­ля не пу­сту­ва­ла, на ній пер­ші три ро­ки ви­ро­щу­ва­ли по­льо­ві куль­ту­ри. За­ро­бле­не на по­лі та­кож ін­ве­сту­ва­ли в сад, пер­ші ді­лян­ки яко­го за­кла­ли 2000 ро­ку. За са­дом до­гля­да­ють удвох із дру­жи­ною (кіль­ка ро­бі­тни­ків за­лу­ча­ють ли­ше на зби­ра­н­ня вро­жаю). Уся зем­ля — вла­сна. Для збе­рі­га­н­ня ви­ро­ще­но­го орен­ду­ють хо­ло­диль­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.