Да­но­ша

Крі­сті­ан БРОКОП ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «ТзОВ "Да­но­ша" і да­лі роз­ви­ва­ти­ме­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, до­три­му­ю­чись ви­со­ких еко­ло­гі­чних стан­дар­тів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

Ва­жли­вою для ТзОВ «Да­но­ша» по­ді­єю 2014 ро­ку бу­ло вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію двох но­вих сви­но­ком­пле­ксів у Галицькому ра­йо­ні. Зав­дя­ки цьо­му під­при­єм­ство на­ро­сти­ло по­го­лів’я сви­но­ма­ток по­над 13 тис. Та­кож ком­па­нія по­ча­ла вті­ле­н­ня но­во­го про­е­кту з утри­ма­н­ня мо­ло­чно­го ВРХ, зокре­ма, ми­ну­ло­го ро­ку вже бу­ло ві­дре­мон­то­ва­но при­мі­ще­н­ня та за­ве­зе­но пер­ших не­те­лей.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці ком­па­нія «Да­но­ша» зда­ла в екс­плу­а­та­цію два но­вих сви­но­ком­пле­кси: сви­но­ма­то­чник у с. Де­лі­є­ве на 4000 го­лів і від­го­ді­вель­ний ком­плекс на 12 000 го­лів у с. Ма­рі­ям­піль — оби­два роз­та­шо­ва­ні в Галицькому ра­йо­ні Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті. Зав­дя­ки за­вер­шен­ню бу­дів­ни­цтва фер­ми в с. Де­лі­є­ве по­го­лів’я сви­но­ма­ток збіль­ши­ло­ся до 13 250.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

Ми­ну­ло­го ро­ку біо­га­зо­вий за­вод по­ту­жні­стю 1 МВт у с. Ко­пан­ки за­пра­цю­вав на пов­ну по­ту­жність, чим за­без­пе­чив ча­сти­ну енер­ге­ти­чних по­треб сви­но­ком­пле­ксу на 54 000 го­лів.

Енер­го­ефе­ктив­ність

2014 ро­ку на від­го­ді­вель­ній фер­мі в Галицькому ра­йо­ні за­пра­цю­ва­ла но­ва те­хно­ло­гія обі­грі­ву тва­рин­ни­цьких при­мі­щень зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню те­пла з ор­га­ні­чних від­хо­дів. Крім то­го, на тій са­мій фер­мі вста­нов­ле­но си­ло­си для збе­рі­га­н­ня ку­ку­ру­дзи без по­пе­ре­дньо­го су­ші­н­ня, що до­зво­ляє змен­ши­ти по­тре­би в енер­гії.

Но­ві про­е­кти

2014 ро­ку «Да­но­ша» по­ча­ла ви­ро­щу­ва­ти ВРХ мо­ло­чно­го на­пря­му. Спо­ча­тку бу­ло про­ве­де­но ре­кон­стру­кцію ста­ро­го тва­рин­ни­цько­го ком­пле­ксу для ВРХ в с. Сту­дін­ка Ка­лу­сько­го ра­йо­ну та пе­ре­о­бла­дна­но йо­го від­по­від­но до єв­ро­пей­ських те­хно­ло­гі­чних стан­дар­тів. Уже в жов­тні 2014 ро­ку бу­ло за­ве­зе­но 100 не­те­лей го­лшти­но-фрізь­кої по­ро­ди.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці ком­па­нія «Да­но­ша» пла­нує й да­лі на­ро­щу­ва­ти ма­то­чне по­го­лів’я на сви­но­фер- мі в с. Де­лі­є­ве — до 4000 го­лів і ви­йти на прое­кт­ну по­ту­жність на від­го­ді­вель­ній фер­мі в с. Ма­рі­ям­піль до 11 900 го­лів. Най­ближ­чим ча­сом під­при­єм­ство пла­нує за­вез­ти ще 100 го­лів ВРХ і ви­йти на прое­кт­ну по­ту­жність мо­ло­чно­го ком­пле­ксу 200 дій­них ко­рів. Крім то­го, на на­сту­пний рік ком­па­нія пла­нує до­лу­чи­ти­ся до Про­о­нів­сько­го про­е­кту (ПРООН — про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні) у сіль­ських ра­дах (се­ла Стань­ко­ва та Сту­дін­ка), у ме­жах яко­го бу­де про­ве­де­но уте­пле­н­ня фа­са­дів в обох шко­лах і за­мі­но дах в одній із них. А та­кож ком­па­нія зби­ра­є­ться за­вер­ши­ти спіль­ні про­е­кти в Ка­лу­сько­му ра­йо­ні.

До­від­ка: ТзОВ «Да­но­ша» — укра­їн­ська сіль­сько­го­спо­дар­ська ком­па­нія, яка на­ле­жить дан­ським ін­ве­сто­рам. Бу­ла ство­ре­на у черв­ні 2004 ро­ку в с. Ко­пан­ки не­по­да­лік від мі­ста Ка­луш (Іва­но-Фран­ків­ська обл.). «Да­но­ша» на­ле­жить до гру­пи Axzon, яка роз­та­шо­ва­на в Да­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.