Дан-Фарм Укра­ї­на

Мор­тен СОРЕНСЕН ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, яко­го ми до­ма­га­є­мо­ся на сво­їй фер­мі, не ли­ше еко­ло­гі­чно об­грун­то­ва­не, а й еко­но­мі­чно ви­гі­дне, оскіль­ки змен­шу­ю­ться екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

У ком­па­нії від­бу­ва­є­ться пла­но­мір­на мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей із ме­тою за­про­ва­дже­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій, збіль­ше­н­ня по­го­лів’я, під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, а та­кож по­кра­ще­н­ня еко­ло­гі­чних по­ка­зни­ків сви­нар­сько­го бі­зне­су. Крім то­го, дат­ські ін­ве­сто­ри вкла­ли ко­шти в при­дба­н­ня сви­но­ком­пле­ксу в Жи­то­мир­ській обла­сті, який та­кож пла­ну­ють ре­кон­стру­ю­ва­ти від­по­від­но до прийня­тих в ЄС стан­дар­тів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці за­вер­ши­ла­ся мо­дер­ні­за­ція сви­но­ком­пле­ксу в с. Хал­ча Ка­гар­ли­цько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні. За­галь­на про­ду­ктив­ність фер­ми бу­ла на­ро­ще­на до 100 тис. сви­ней на рік. У 2014 ро­ці до­чір­ня ком­па­нія ТОВ «Дан-Фарм Укра­ї­на» — ТОВ «ДФУ Агро» — при­дба­ла низ­ку об’єктів не­ру­хо­мо­сті у сви­нар­сько­го під­при­єм­ства «Агро­люкс», що роз­та­шо­ва­ні в с. Гро­зи­не Ко­ро­стен­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті. За­пла­но­ва­но здій­сни­ти ре­кон­стру­кцію двох сви­но­ком­пле­ксів: одно­го по­ту­жні­стю 6000 го­лів, а дру­го­го — до 25 000 го­лів одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ми­ну­ло­го ро­ку за­вер­ши­ло­ся бу­дів­ни­цтво зер­но­збе­рі­галь­но­го ком­пле­ксу по­ту­жні­стю 9000 т.

Енер­ге­ти­чна мо­дер­ні­за­ція

ТОВ «Дан-Фарм Укра­ї­на» ра­зом із дат­ським Ін­ве­сти­цій­ним фон­дом для кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться (IFU), і Пів­ні­чною еко­ло­гі­чною фі­нан­со­вою кор­по­ра­ці­єю (НЕФКО) ре­а­лі­зо­вує мас­шта­бний про­ект із під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті й еко­ло­гі­чно­сті сво­го ви­ро­бни­цтва. Цей про­ект до­зво­лить ско­ро­ти­ти ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу під­при­єм­ством при­бли­зно на 500 т/рік, та­кож зни­зя­ться ви­ки­ди дрі­бних зва­же­них ча­сток, са­жі, оскіль­ки ско­ро­ти­ться спо­жи­ва­н­ня ма­зу­ту й ди­зель­но­го па­ли­ва зав­дя­ки онов­лен­ню опа­лю­валь­но­го обла­дна­н­ня. Крім то­го, пе­ред­ба­че­но вста­нов­ле­н­ня 2900 енер­го­ефе­ктив­них сві­тло­діо­дних ламп, а та­кож но­вої вен­ти­ля­цій­ної си­сте­ми, яка до­зво­лить ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії. Збіль­ше­на міс­ткість си­ло­со­схо­вищ на фер­мі зни­зить ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня кор­мів. Бю­джет про­е­кту оці­ню­є­ться май­же у 4 млн єв­ро.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах ком­па­нії на най­ближ­чі 2–3 ро­ки — ре­кон­стру­кція та мо­дер­ні­за­ція но­во­при­дба­них сви­но­ком­пле­ксів у Гро­зи­но­му від­по­від­но до су­ча­сних стан­дар­тів. Об­сяг за­пла­но­ва­них ін­ве­сти­цій оці­ню­є­ться май­же в 10 млн єв­ро. Мо­дер­ні­за­ція від­бу­ва­ти­ме­ться з до­три­ма­н­ням еко­ло­гі­чних ви­мог: ла­гу­на бу­де за­кри­то­го ти­пу, ви­со­та вен­ти­ля­цій­них труб на сви­нар­ни­ках збіль­ши­ться, бу­де вста­нов­ле­но над­су­ча­сну си­сте­му ути­лі­за­ції від­хо­дів (зокре­ма, роз­по­діл гною на фра­кції), що зве­де до мі­ні­му­му шко­ди дов­кі­л­лю. Та­кож у пла­нах на­ро­ще­н­ня зе­мель­но­го бан­ку в Жи­то­мир­ській обла­сті (Ма­лин­ський і Ко­ро­стен­ський ра­йо­ни) до 8000 га для ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур.

До­від­ка: ТОВ «Дан-Фарм Укра­ї­на» є до­чір­нім під­при­єм­ством дат­ської ком­па­нії Berry Farm. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на роз­ве­ден­ні та від­го­дів­лі то­вар­них сви­ней, вхо­дить до ТОП-20 укра­їн­ських ви­ро­бни­ків сви­ней. По­сту­по­во роз­ви­ває ро­слин­ни­цький на­прям ви­ро­бни­цтва (ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вої гру­пи). По­ту­жно­сті роз­мі­ще­но в Ки­їв­ський і Жи­то­мир­ський обла­стях.

Comments

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.