ДГ Ар­те­мів­ської до­слі­дної стан­ції роз­са­дни­цтва

Єв­ге­ній РОЗСОХА ди­ре­ктор «Ви­жи­ти мо­жна, ли­ше ви­ро­щу­ю­чи ви­со­ко­які­сні са­джан­ці ці­ка­вих сор­тів. Упев­не­ні, ви­со­ка якість на­шої про­ду­кції до­по­мо­же нам по­до­ла­ти важ­кі ча­си»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Під­при­єм­ство пер­шим се­ред укра­їн­ських роз­са­дни­ків пе­ре­йшло на ви­ро­щу­ва­н­ня без­ві­ру­сно­го са­див­но­го ма­те­рі­а­лу для ін­тен­сив­них ско­ро­плі­дних са­дів яблу­ні та че­ре­шні. Ни­ні До­слі­дне го­спо­дар­ство успі­шно про­дає са­джан­ці не ли­ше в рі­зні ре­гіо­ни Укра­ї­ни, а й у кра­ї­ни СНД (Ро­сію, Узбе­ки­стан, Ка­зах­стан), а на 2015 рік укла­ло кон­тра­кти на про­даж са­джан­ців в Іта­лію.

ве­ге­та­тив­ні сла­бо­ро­слі під­ще­пи Vavit і Се­нЖу­льєн А. Крім то­го, для за­кла­да­н­ня ма­то­чно–жив­це­вих са­дів ба­зо­во­го рів­ня в Centro Attivita Vivaisliche (Італія) бу­ло при­дба­но без­ві­ру­сний, ба­зо­во­го рів­ня ма­те­рі­ал пу­блі­чних сор­тів яблу­ні, че­ре­шні та сли­ви.

Най­ближ­чі пла­ни

Вій­сько­вий кон­флікт на­кла­дає свій від­би­ток на ді­яль­ність укра­їн­ських під­при­ємств. Про­даж про­ду­кції на рин­ки Ро­сії при­пи­не­но, то­му від 2016 ро­ку (роз­са­дник пра­цює у дво­рі­чно­му ци­клі) ви­ро­щу­ва­н­ня са­джан­ців пло­до­вих змен­ши­ться на 40–50%. Ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва на під­при­єм­стві ком­пен­су­ють під­ви­ще­н­ням яко­сті про­ду­кції, яку єв­ро­пей­ські са­дів­ни­ки вже ма­ли змо­гу оці­ни­ти. Узим­ку 2015 ро­ку бу­ли укла­де­ні кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня укра­їн­ських яблу­не­вих са­джан­ців в Іта­лію, на чер­зі — ана­ло­гі­чні уго­ди що­до по­ста­ча­н­ня у ЄС са­джан­ців че­ре­шні. У на­сту­пні ро­ки під­при­єм­ство та­кож пла­нує зна­чно роз­ши­ри­ти сор­ти­мент са­див­но­го ма­те­рі­а­лу ягі­дних куль­тур і тро­янд.

До­від­ка: До­слі­дне го­спо­дар­ство Ар­те­мів­ської до­слі­дної стан­ції роз­са­дни­цтва ство­ре­но 1998 ро­ку, але як роз­са­дни­цьке існує май­же 70 ро­ків. Спо­ча­тку під­при­єм­ство спе­ці­а­лі­зу­ва­ло­ся на ви­ро­щу­ван­ні са­див­но­го ма­те­рі­а­лу лі­со­вих по­рід, зго­дом пе­ре­про­фі­лю­ва­ло­ся на виробництво са­джан­ців пло­до­вих і ягі­дних куль­тур. На­при­кін­ці 80-х рр. ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя ви­ро­щу­ва­ло 1 млн пло­до­вих са­джан­ців (зер­ня­тко­ві й кі­сто­чко­ві) та 1,5 млн са­джан­ців ягі­дних куль­тур. Су­ча­сна по­ту­жність під­при­єм­ства ста­но­вить до 1 млн пло­до­вих са­джан­ців, 500 000 са­джан­ців ягі­дни­ків і 200 000 са­джан­ців тро­янд (ко­ле­кція на­лі­чує по­над 160 сор­тів тро­янд). В ар­се­на­лі ни­ні близь­ко 30 су­ча­сних сор­тів яблу­ні, 12 сор­тів гру­ші, 10 тем­но-за­барв­ле­них сор­тів че­ре­шні, 5 сор­тів сли­ви то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.