Дні­про

Ан­дрій ДУШЕЙКО ке­рів­ник го­спо­дар­ства «Ово­чів­ни­цтво — ви­щий пі­ло­таж агро­но­мії. Во­но до­зво­ляє ро­сти про­фе­сій­но, під­ви­щу­ва­ти фі­лі­гран­ність усіх на­пря­мів сіль­сько­го го­спо­дар­ства, ди­вер­си­фі­ку­ва­ти ви­ро­бни­чі ри­зи­ки»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАУКОВИЙ ПОЛІГОН -

СТОВ «Дні­про» ві­до­ме аграр­ній гро­мад­сько­сті сво­єю ба­га­то­про­філь­ні­стю: тут ви­ро­щу­ють зер­но­ві, олій­ні, те­хні­чні куль­ту­ри, отри­му­ють ви­со­кі по­ка­зни­ки у тва­рин­ни­цтві. Во­дно­час під­при­єм­ство мо­же по­хва­ли­ти­ся й до­ся­гне­н­ня­ми в ово­чів­ни­цтві та кар­то­пляр­стві: якість і вро­жай­ність ви­ро­ще­ної про­ду­кції, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва є одни­ми з най­ви­щих у цен­траль­ній Укра­ї­ні.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів у СТОВ «Дні­про» пов­ні­стю ме­ха­ні­зо­ва­не су­ча­сною ім­порт­ною те­хні­кою, на всіх ово­че­вих ді­лян­ках за­про­ва­дже­но до­щу­ва­н­ня зро­ше­н­ням. По­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня пред­став­ле­ні 18 ка­ме­ра­ми по 500 т під кон­тей­нер­не збе­рі­га­н­ня ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру та кар­то­пля­ним схо­ви­щем для збе­рі­га­н­ня на­ва­лом на 4500 т. Ово­чі для го­спо­дар­ства ви­ко­ну­ють і пев­ну со­ці­аль­ну фун­кцію, за­без­пе­чу­ю­чи мі­сце­ве на­се­ле­н­ня ро­бо­тою, — на ово­че­вих ви­ро­бни­чих ді­лян­ках пра­цю­ють 150 осіб. Пра­ців­ни­ки ма­ють змо­гу під­ви­щу­ва­ти свою ква­лі­фі­ка­цію в мі­сце­во­му агро­цен­трі, де во­ни від­пра­цьо­ву­ють пе­ре­до­ві су­ча­сні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня. У се­зо­ні-2014 під кар­то­плю го­спо­дар­ство від­ве­ло 400 га, під ово­чі бор­що­во­го на­бо­ру — 200 га.

Збут про­ду­кції

Основ­ним по­ку­пцем кар­то­плі й ово­че­вої про­ду­кції ви­ро­бни­цтва СТОВ «Дні­про» є ме­ре­жа су­пер­мар­ке­тів Fozzy Group. Ви­ро­ще­ні чер­ка­ща­на­ми ово­чі фа­су­ють у ве­ли­кі сі­тки для ре­а­лі­за­ції в роз­дрі­бній тор­гів­лі. Сен­су в ре­є­стра­ції влас- ної тор­го­вої мар­ки, роз­ро­блен­ні фір­мо­во­го фа­су­ва­н­ня го­спо­дар­ство не вба­чає і ро­бить став­ку на пе­ре­сі­чно­го ма­со­во­го спо­жи­ва­ча ово­чів із су­пер­мар­ке­ту. Ре­гу­ляр­ну до­став­ку про­ду­кції впро­довж усьо­го осін­ньо-зи­мо­во­го пе­рі­о­ду збу­ту до роз­по­діль­чо­го цен­тру су­пер­мар­ке­ту го­спо­дар­ство виконує са­мо­стій­но спе­ці­аль­но при­зна­че­ни­ми для цьо­го ван­та­жів­ка­ми.

Най­ближ­чі пла­ни

СТОВ «Дні­про», не зва­жа­ю­чи на згор­та­н­ня ово­че­во­го се­гмен­та в се­зо­ні-2015 че­рез за­кри­т­тя ро­сій­сько­го рин­ку, не пла­нує ско­ро­чу­ва­ти ви­ро­бни­чі пло­щі, а пра­цю­ва­ти­ме в до­кри­зо­во­му тем­пі. На пло­щах сво­єї агро­но­мі­чної ово­че­вої ла­бо­ра­то­рії (10 га) тут, як і завжди, про­ве­дуть тра­ди­цій­ний за­хід — де­мон­стра­цій­ний хі­тпа­рад ово­че­вих но­ви­нок від усіх пред­став­ле­них в Укра­ї­ні транс­на­ціо­наль­них на­сін­нє­вих ком­па­ній і низ­ки ві­тчи­зня­них на­у­ко­вих уста­нов. Ця подія ши­ро­ко ві­до­ма се­ред лі­де­рів ві­тчи­зня­но­го ово­чів­ни­цтва, на яку зби­ра­ю­ться ке­рів­ни­ки го­спо­дарств та їхні агро­но­ми.

До­від­ка: СТОВ «Дні­про» — ба­га­то­про­філь­не го­спо­дар­ство, що обро­бляє 15 000 га сіль­го­спу­гідь у Чор­но­ба­їв­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих, олій­них, те­хні­чних куль­тур, мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві (має ста­до в 6000 го­лів, з яких 2000 — дій­не, що да­ють мо­ло­ка по 6000 л/рік на ко­ро­ву), сви­нар­стві, ви­ро­бни­цтві ме­ду, має ри­бо­ло­ве­цьку бри­га­ду. Го­спо­дар­ство — ви­зна­ний лі­дер ово­чів­ни­цтва та кар­то­пляр­ства в цен­траль­ній Укра­ї­ні. Ви­ро­бни­чі пло­щі під кар­то­плею — 400 га, під ово­ча­ми бор­що­во­го на­бо­ру — 200 га, які рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ні між мор­квою та ци­бу­лею (се­ре­дня вро­жай­ність куль­тур 60–70 т/га), сто­ло­ви­ми бу­ря­ка­ми та ка­пу­стою (се­ре­дня вро­жай­ність куль­тур 50–60 т/га).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.