Ел­ві­ко Гі­гант

Ві­ктор ЛIЖЕПЕКОВ ди­ре­ктор «Ми го­то­ві зро­би­ти все, щоб утри­ма­ти ри­нок і на­ла­го­ди­ти нор­маль­ний збут, бо ро­зу­мі­є­мо, що на­ша про­ду­кція по­трі­бна всім — і тим, хто жи­ве на Дон­ба­сі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Агро­фір­ма «Ел­ві­ко Гі­гант» не пер­ший рік зна­чи­ться се­ред най­кра­щих сіль­госп­під­при­ємств Дон­ба­су. Ми­ну­ло­го се­зо­ну во­на без­за­пе­ре­чно до­ве­ла своє пра­во на все­укра­їн­ське ви­зна­н­ня — за роз­та­шу­ва­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей у ма­кси­маль­ній близь­ко­сті до зо­ни АТО го­спо­дар­ство не ли­ше про­ве­ло по­сів­ну, а й зі­бра­ло до­брий уро­жай. Увесь се­зон го­спо­дар­ство що­дня са­мо­туж­ки на­ма­га­ло­ся на­ла­го­ди­ти по­ста­ча­н­ня та збут ово­че­вої про­ду­кції в зо­ну вій­сько­вих дій, Дні­про­пе­тров­ську та За­по­різь­ку обла­сті.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

За 18 ро­ків го­спо­да­рю­ва­н­ня ТОВ «Ел­ві­ко Гі­гант» збіль­ши­ло свої ви­ро­бни­чі пло­щі з 1300 до 2890 га, які від­ве­де­но зде­біль­шо­го під зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри. Про­те агро­фір­ма до­бре ві­до­ма в ра­йо­ні як лі­дер ово­чів­ни­цтва: за ін­тен­сив­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­щує на 150–200 га ово­чі бор­що­во­го на­бо­ру (у рів­них про­пор­ці­ях мор­кву, ка­пу­сту, сто­ло­ві бу­ря­ки, ци­бу­лю) і ще на 150 га кар­то­плю з гол­ланд­сько­го на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, який роз­мно­жує для вла­сних по­треб і на про­даж. Уро­жай­ність ово­че­вих куль­тур отри­му­ють ви­со­ку — не ниж­чу за 500 ц/га, якість то­ва­ру від­по­від­ає ви­мо­гам ме­реж су­пер­мар­ке­тів «АТБ», «Ам­стор», «Бру­сни­чка», які три­ва­лий час спів­пра­цю­ють із го­спо­дар­ством.

Збут про­ду­кції

У по­пе­ре­дні ро­ки го­спо­дар­ство ре­а­лі­зо­ву­ва­ло 50–80 т ово­чів на до­бу на гур­то­вих рин­ках і зви­чай­них ба­за­рах До­не­цька, збу­ва­ло про­ду­кцію на ре­а­лі­за­цію в РЦ низ­ки су­пер­мар­ке­тів. То­рік че­рез близь­ке роз­та­шу­ва­н­ня до епі­цен­тру бо­йо­вих дій збут про­ду­кції бу­ло над­зви­чай­но утру­днив­ся. На жаль, не весь зі- бра­ний 2014 ро­ку врожай вда­ло­ся про­да­ти: за да­ни­ми на по­ча­ток кві­тня, у схо­ви­щах іще збе­рі­га­є­ться близь­ко 1000 т ка­пу­сти та 1500 т кар­то­плі, які го­спо­дар­ство спо­ді­ва­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти най­ближ­чим ча­сом.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ком­па­ня не ли­ше не звер­та­є­ться по до­по­мо­гу до дер­жа­ви та фі­нан­со­вих уста­нов, а й під­три­мує роз­ви­ток сіль­ської ін­фра­стру­кту­ри, що­рі­чно ви­ді­ляє ко­шти на до­бро­устрій, за­без­пе­чує мі­сце­ві на­вчаль­ні за­кла­ди ово­ча­ми для без­ко­штов­но­го хар­чу­ва­н­ня ді­тей, суб­си­дує бі­жен­ців і пе­ре­се­лен­ців, ма­ло­за­без­пе­че­ні ро­ди­ни, лі­тніх лю­дей ра­йо­ну.

Най­ближ­чі пла­ни

З огля­ду на згор­та­н­ня про­фе­сій­но­го вну­трі­шньо­го ово­че­во­го рин­ку, не­мо­жли­вість пла­ну­ва­н­ня си­сте­ми збу­ту в при­фрон­то­вій зо­ні в го­спо­дар­стві, ймо­вір­но, ви­ро­бни­чі пло­щі від­да­дуть під куль­ту­ри зер­но­вої гру­пи. Від кар­то­пляр­ства го­спо­дар­ство не від­мов­ля­ти­ме­ться, адже ба­га­то ро­ків опі­ку­ва­ло­ся на­сін­ни­цтвом і має ни­ні на скла­дах по­над 2500 т по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, ви­ро­ще­но­го з гол­ланд­сько­го елі­тно­го ма­те­рі­а­лу. Агро­фір­ма са­мо­туж­ки роз­ви­ває си­сте­му збу­ту в при­фрон­то­вій зо­ні й у пе­ред­день но­во­го се­зо­ну спо­ді­ва­є­ться на під­трим­ку пред­став­ни­ків рі­тей­лу, з яки­ми на­ла­го­ди­ло ба­га­то­рі­чну плі­дну спів­пра­цю.

До­від­ка: ТОВ «Ел­ві­ко Гі­гант» за­сно­ва­не 1997 ро­ку в с. Остров­не Мар’їн­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті на ба­зі ко­ли­шньо­го кол­го­спу. Обро­бляє близь­ко 3000 га зем­лі, з яких на 250 га роз­та­шо­ва­не ін­тен­сив­не виробництво ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру та кар­то­плі. Зі­бра­ний уро­жай збе­рі­га­є­ться в су­ча­сно уста­тко­ва­них хо­ло­диль­ни­ках (ви­ро­бни­ча по­ту­жність 7000 т) і на скла­дах (3000 т). Агро­фір­ма має су­ча­сний те­хно­парк, який на­лі­чує по­над 100 оди­ниць те­хні­ки спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го та ло­гі­сти­чно­го при­зна­че­н­ня, цех із ме­ха­ні­зо­ва­но­го фа­су­ва­н­ня ово­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.