Єка­те­ри­но­слав­ський

Ана­то­лій КЛИМЕНКО ке­рів­ник «2014 рік був не­лег­ким, але ми ви­сто­я­ли. I зро­би­ли для се­бе низ­ку ви­снов­ків, які да­лі тіль­ки спри­я­ти­муть на­шо­му май­бу­тньо­му роз­ви­тку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Най­біль­шим до­ся­гне­н­ням ми­ну­ло­го ро­ку для ТОВ «МВК «Єка­те­ри­но­слав­ський» бу­ло при­сво­є­н­ня ста­ту­су пле­мін­но­го за­во­ду з роз­ве­де­н­ня ВРХ шві­цької по­ро­ди. Це дає змо­гу про­во­ди­ти актив­ну пле­мін­ну ро­бо­ту, ре­а­лі­зо­ву­ва­ти пле­мін­ний мо­ло­дняк ін­шим ві­тчи­зня­ним мо­ло­чно­то­вар­ним го­спо­дар­ствам. У най­ближ­чих пла­нах ком­па­нії — за­мкну­ти цикл ви­ро­бни­цтва, збу­ду­вав­ши за­бій­ний цех і мо­ло­ко­пе­ре­ро­бне під­при­єм­ство.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство збіль­ши­ло банк зем­лі на 400 га (сі­но­ко­си та нев­гі­д­дя). Сьо­го­дні ком­па­нія орен­дує май­же 4000 га зем­лі. Зе­мель­ні пло­щі на­ро­щу­ва­ли з ура­ху­ва­н­ням то­го, що під­при­єм­ство пла­нує по­сту­по­во збіль­шу­ва­ти по­го­лів’я до 5000 ко­рів. У 2014 ро­ці го­спо­дар­ство на­ро­сти­ло за­галь­ний вал мо­ло­ка до 44 т/до­бу. На­дої мо­ло­ка на ко­ро­ву за ла­кта­цію зро­сли до 9800 т. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія ре­а­лі­зо­ву­ва­ла мо­ло­ко та­ким мо­ло­ко­пе­ре­ро­бним під­при­єм­ствам: ПАТ «Ком­бі­нат При­дні­пров­ський», ком­па­нія «Ла­кта­ліс», ТОВ «Ла­сун­ка», «Лю­ст­дорф» і «Мо­ло­чна ком­па­нія «Альянс».

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

У 2014 ро­ці під­при­єм­ство при­дба­ло три тра­кто­ри К 701 (б/у), дві зро­шу­валь­ні машини (б/у). При­дба­н­ня те­хні­ки, що бу­ла у ви­ко­ри­стан­ні, бу­ло ви­му­ше­ним кро­ком че­рез різ­ке під­ви­ще­н­ня цін на су­ча­сну ім­порт­ну те­хні­ку та зап­ча­сти­ни до неї. Крім то­го, то­рік бу­ло збіль­ше­но про­ду­ктив­ність кор­мо­це­ху, де ви­го­тов­ля­є­ться ма­ку­ха для вла­сних по­треб. Про­ду­ктив­ність бу­ло збіль­ше­но зав­дя­ки мо­дер­ні­за­ції кор­мо­це­ху, зокре­ма ку­пів­лі та вста­нов­лен­ню двох но­вих екс­тру­де­рів. Те­пер тут пе­ре­ро­бля­ють 24 т со­ня­шни­ку на до­бу чи 20 т сої.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Під­при­єм­ство на­ла­го­джує спів­пра­цю з іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми, які роз­ро­бля­ють усі не­об­хі­дні роз­ра­хун­ки та про­ект біо­га­зо­вої уста­нов­ки, що пра­цю­ва­ти­ме на гною ВРХ. Ви­ро­бле­на з біо­ма­си еле­ктро­енер­гія бу­де ви­ко­ри­ста­на на вла­сні по­тре­би го­спо­дар­ства.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чих пла­нах ком­па­нії бу­дів­ни­цтво мо­ло­ко­за­во­ду (300 т си­ро­го мо­ло­ка на до­бу), за­бій­но­го це­ху про­ду­ктив­ні­стю160 го­лів сви­ней на змі­ну, ві­днов­ле­н­ня зро­шу­валь­ної си­сте­ми на 300 га. Ра­зом із ні­ме­цькою ком­па­ні­єю за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду по­ту­жні­стю 5 т/год го­то­вої про­ду­кції, ви­ро­бле­ної за 48-ма ре­це­пту­ра­ми. На 01.01.2016 є ам­бі­тні пла­ни пе­ре­йти ру­біж ре­а­лі­за­ції 55 т/до­бу мо­ло­ка. На 2 ве­ре­сня 2015 ро­ку за­пла­но­ва­но від­кри­т­тя но­во­го се­ле­кцій­но­го цен­тру на 600 дій­них ко­рів (зал DeLaval на 9 2). У цьо­му цен­трі утри­му­ва­ти­му­ться тва­ри­ни, се­ре­дні на­дої яких ста­но­ви­ти­муть 35 л/до­бу.

До­від­ка: ТОВ «МВК «Єка­те­ри­но­слав­ський» вве­де­ний у дію в сер­пні 2012 ро­ку, ін­ве­сти­ції в про­ект ста­но­ви­ли 20 000 до­ла­рів/стій­ло-мі­сце. За 2 ро­ки ком­плекс на­ро­стив по­го­лів’я до 4500, до­бо­ва кіль­кість на­до­їв ся­гну­ла 44 т. Кор­мо­ву ба­зу під­при­єм­ства пе­ре­ва­жно за­без­пе­чує ком­па­ні­я­пар­тнер ПП «Пе­ре­мо­га АВК».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.