Єр­чи­ки

Во­ло­ди­мир ДIДКIВСЬКИЙ «Ми по­вин­ні під­ня­ти сіль­ське го­спо­дар­ство до єв­ро­пей­сько­го рів­ня — аль­тер­на­ти­ви в дер­жа­ви не­має»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

При­ва­тну агро­фір­му «Єр­чи­ки» на­зи­ва­ють шко­лою пе­ре­до­во­го до­сві­ду, осе­ред­ком за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних на­у­ко­вих до­ся­гнень і ба­зою під­го­тов­ки ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. Адже за 15 ро­ків ді­яль­но­сті ко­ле­ктив го­спо­дар­ства пра­кти­чно з ну­ля ви­бу­ду­вав все виробництво: вдві­чі збіль­шив се­ре­дню вро­жай­ність зер­но­вих — до 65–75 ц/га, бу­ря­ків — до 700 ц/га, по­тро­їв по­го­лів’я ху­до­би, а на­дої збіль­шив май­же до 7000 кг з одні­єї фу­ра­жної ко­ро­ви.

ди­ре­ктор, за­слу­же­ний пра­ців­ник сіль­сько­го го­спо­дар­ства, Ге­рой Укра­ї­ни

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті Ро­слин­ни­цтво

Ми­ну­лий рік про­де­мон­стру­вав ви­со­ку ре­зуль­та­тив­ність у ко­жній сфе­рі ді­яль­но­сті го­спо­дар­ства. Уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці бу­ла на рів­ні 76 ц/га, ячме­ню яро­го — 50 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 88 ц/га, цукро­во­го буряка — 620 ц/га у чи­сто­му за­лі­ку, рі­па­ку ози­мо­го — 37 ц/га, сої — 28 ц/га, со­я­шни­ку — 37 ц/га. Та­кої ви­со­кої вро­жай­но­сті до­ся­гли зав­дя­ки до­три­ман­ню сі­во­змі­ни, ви­ва­же­но­му під­хо­ду до си­сте­ми обро­бі­тку ґрун­ту (пра­кти­ку­ють по­верх­не­вий і тра­ди­цій­ний обро­бі­тки, а та­кож змі­ша­ну си­сте­му), гра­мо­тно ви­бу­ду­ва­ній си­сте­мі за­хи­сту ро­слин із за­сто­су­ва­н­ням ви­клю­чно ори­гі­наль­них пре­па­ра­тів, а та­кож уне­сен­ню як ор­га­ні­ки, так і мі­не­раль­них до­брив. Так, ми­ну­ло­го ро­ку, крім уне­се­н­ня по­над 500 т у ді­ю­чій ре­чо­ви­ні мі­не­раль­них до­брив бу­ло вне­се­но близь­ко 35 000 т ор­га­ні­чних.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Це один із про­філь­них на­пря­мів ді­яль­но­сті го­спо­дар­ства. Ми­ну­ло­го ро­ку се­ре­дні на­дої на ко­ро­ву зро­сли на 100 л, якщо по­рів­ня­ти з по­пе­ре­днім ро­ком, ся­гнув­ши 5327 кг (2015 ро­ку що­дня вже на­до­ю­ють по 17,4 л), а на пле­мін­ній фер­мі — до 5985 кг. Збіль­ши­ти на­дої вда­ло­ся, зокре­ма, зав­дя­ки по­лі­пшен­ню яко­сті си­ло­су та сі­на­жу. Уна­слі­док пе­ре­орі­єн­та­ції на спер­му би­ків єв­ро­пей­ської се­ле­кції від Укра­їн­ської ге­не­ти­чної ком­па­нії вда­ло­ся під­ви­щи­ти збе­ре­же­ність мо­ло­чних те­лят від 95–94% до 99%.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку в агро­фір­мі час­тко­во оно­ви­ли те­хні­чний парк — за­ку­пи­ли но­вий агре­гат Tiger 4 MT ком­па­нії HORSCH для ком­бі­но­ва­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, ку­ди вхо­дить гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач і ди­ско­ві зна­ря­д­дя, при­дба­ли тра­ктор ком­па­нії John Deere, а та­кож два но­вих кор­мо­ро­зда­ва­чі ком­па­нії Triolet Solomix. Окрім то­го, про­ве­де­но мас­шта­бну ре­кон­стру­кцію го­спо­дар­ських бу­ді­вель — при­мі- щень тра­ктор­ної бри­га­ди, на­сін­нє­вої ко­мо­ри, скла­ду для збе­рі­га­н­ня хі­мі­чних до­брив, під­ло­го­вих скла­дів. Для по­треб тва­рин­ни­цько­го ком­пле­ксу зве­ли но­ве при­мі­ще­н­ня для шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня те­лиць. Збіль­ше­но по­ту­жно­сті зер­но­схо­ви­ща зав­дя­ки двом си­ло­сам єм­ні­стю 4000 т.

Най­ближ­чі пла­ни

Не зда­ва­ти по­зи­ції та ма­ти кон­ку­рен­то­зда­тну про­ду­кцію на рин­ку — та­ке зав­да­н­ня ста­вить пе­ред со­бою ко­ле­ктив ПАФ «Єр­чи­ки». Для цьо­го пла­ну­ють і да­лі онов­лю­ва­ти те­хні­чний парк. Окрім то­го, в пла­нах уста­но­ви­ти на одно­му з від­ді­лів, де утри­му­є­ться 200 ко­рів, мо­ло­ко­про­від і про­ве­сти ре­кон­стру­кцію ін­ших ко­рів­ни­ків.

До­від­ка: При­ва­тна агро­фір­ма «Єр­чи­ки» — по­ту­жне го­спо­дар­ство, що ба­зу­є­ться в По­піль­нян­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, на­дає по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня зер­на. На пле­мін­но­му за­во­ді агро­фір­ми роз­во­дять укра­їн­ську чер­во­но-ря­бу й укра­їн­ську чор­но-ря­бу по­ро­ди ВРХ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.