Зер­ня­тко

Сер­гій В’ЯЛИЙ спів­за­снов­ник «Ство­рю­є­мо успі­шне го­спо­дар­ство з ви­со­ки­ми вро­жа­я­ми, су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми та ви­со­ким при­бу­тком на ге­ктар»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК -

На­віть за скла­дних умов ве­де­н­ня бі­зне­су ДП «Зер­ня­тко» то­рік роз­ши­ри­ло зе­мель­ний банк на 3500 га за ра­ху­нок су­сі­дніх го­спо­дарств, ку­пу­ва­ло сіль­гос­пте­хні­ку, за­про­ва­джу­ва­ло рі­ше­н­ня з то­чно­го зем­ле­роб­ства та роз­ви­ва­ло на­сін­ни­цтво. Ни­ні­шньо­го ро­ку ком­па­нія пла­нує роз­ши­рю­ва­ти зе­мель­ний банк і збіль­ши­ти ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ства зі­бра­ли по­над 33 000 т зер­но­вих куль­тур, що на 10 000 т біль­ше за по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го ро­ку, зокре­ма бу­ло отри­ма­но ку­ку­ру­дзи — 13 500 т, пше­ни­ці — 5800 т. Для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня до­брив ми­ну­ло­го ро­ку по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без­во­дний амі­ак і КАС на за­галь­ній пло­щі близь­ко 700 га. З осе­ні під по­ля ку­ку­ру­дзи вро­жаю 2015 ро­ку бу­ло вне­се­но без­во­дний амі­ак на пло­щі 800 га. Пе­ре­ва­ги для се­бе го­спо­дар­ство ба­чить у змен­шен­ні ви­трат на вне­се­н­ня азо­тних до­брив, збіль­шен­ні ефе­ктив­но­сті від­да­чі від ді­ю­чої ре­чо­ви­ни для сіль­гос­пкуль­тур. На май­бу­тнє пла­ну­є­ться тіль­ки на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги вне­се­н­ня КАС під ози­му пше­ни­цю та ячмінь і без­во­дно­го амі­а­ку — під ку­ку­ру­дзу. Під­при­єм­ство актив­но спів­пра­цює з про­від­ни­ми сві­то­ви­ми ви­ро­бни­ка­ми на­сі­н­ня, за­сі­ва­ю­чи що­ро­ку до 70 га під ді­лян­ки роз­мно­же­н­ня но­вих сор­тів рі­зних куль­тур. За­га­лом на по­лях го­спо­дар­ства що­ро­ку про­хо­дять ви­про­бо­ву­ва­н­ня по­над 100 рі­зних сор­тів і гі­бри­дів, ча­сти­ну з них спе­ці­а­лі­сти від­би­ра­ють для то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Для збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ком­па­нія то­рік при­дба­ла низ­ку ма­шин, зокре­ма са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Apache, гу­се­ни­чний тра­ктор Challenger MT800 і ко­лі­сний тра­ктор Challenger MT600D. Для змен­ше­н­ня ви­трат на ло­гі­сти­ку пе­ре­ве­зень зер­на при­дба­ли два ван­та­жних ав­то­мо­бі­лі Iveco.

Iн­но­ва­цій­ність

Під­при­єм­ство то­рік роз­ши­ри­ло за­сто­су­ва­н­ня еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства та на­ві­га­цій­но­го обла­дна­н­ня. У 2014 ро­ці бу­ло вста­нов­ле­но ав­то­пі­дру­лю­ва­н­ня SMARTRAX на тра­кто­рах й об­при­ску­ва­чах, до­по­мі­жні си­сте­ми від­клю­че­н­ня се­кцій на обро­бле­ній пло­щі ACCUBOOM для об­при­ску­ва­чів, си­сте­му ав­то­ма­ти­чно­го за­без­пе­че­н­ня ви­со­ти штан­ги АUTOBOOM. При­дба­но ба­зо­ву стан­цію SLINGSHOT RAVEN, зав­дя­ки якій агре­га­ти го­спо­дар­ства мо­жуть пра­цю­ва­ти на від­ста­ні 50 км від ба­зо­вої стан­ції з то­чні­стю ±2,5 см. За­галь­на вар­тість ін­ве­сти­ції в обла­дна­н­ня 2014 ро­ку ста­но­ви­ла 1,2 млн єв­ро.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­ним зав­да­н­ням на 2015 рік на під­при­єм­стві вва­жа­ють ви­сто­я­ти в не­лег­ких еко­но­мі­чних умо­вах, то­му не пла­ну­ють по­чи­на­ти но­вих про­е­ктів чи на­пря­мів ви­ро­бни­цтва. По­при це не ма­ють на­мі­ру за­оща­джу­ва­ти на скла­до­вих те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур й онов­лен­ні те­хні­чно­го пар­ку, зокре­ма, за­пла­но­ва­но при­дба­н­ня обла­дна­н­ня для то­чно­го зем­ле­роб­ства, зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на СLAAS, а та­кож двох ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів Iveco.

До­від­ка: ДП «Зер­ня­тко» 2013 ро­ку ста­ло пра­во­на­сту­пни­ком го­спо­дар­ства, що на­ле­жа­ло ра­ні­ше одно­му з агро­хол­дин­гів. Но­ві за­снов­ни­ки під­при­єм­ства ви­зна­чи­ли прі­о­ри­те­тним роз­ви­ток ро­слин­ни­цтва, орі­єн­ту­ю­чись на ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­при­бу­тко­вих сіль­гос­пкуль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.