Iм­пак

Сер­гій МАЛИНОВСЬКИЙ ди­ре­ктор «Ми орен­ду­ва­ли пло­щі в ре­гіо­ні, що більш при­да­тний для кар­то­пляр­ства, ніж Жи­то­мир­щи­на. Це до­зво­лить під­ви­щи­ти якість на­шої про­ду­кції, на яку, спо­ді­ва­є­мо­ся, бу­де по­пит не ли­ше в кра­ї­нах Азії, а й у кра­ї­нах Єв­ро­пи»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА -

Най­ві­до­мі­ший ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник кар­то­плі не пер­ший рік пра­цює над удо­ско­на­ле­н­ням агро­те­хно­ло­гій, актив­но роз­ви­ває свою асор­ти­мен­тну про­по­зи­цію під ТМ «Ово­чи­ста». Свід­че­н­ням успі­шно­сті ве­де­н­ня бі­зне­су ста­ло то­рі­шнє сут­тє­ве роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку під­при­єм­ства, яке те­пер має ви­ро­бни­чі пло­щі не ли­ше на Житомирщині, а й у більш від­да­ле­них ре­гіо­нах По­ліс­ся, де ви­ро­щу­ва­ти­ме­ться про­ду­кція пре­мі­ум-кла­су.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У ком­па­нії за­до­во­ле­ні ро­бо­тою під­при­єм­ства у 2014 ро­ці, зокре­ма, зла­го­дже­ні­стю ко­ман­ди та вро­жай­ні­стю чо­ти­рьох про­філь­них ово­че­вих куль­тур: кар­то­плі (то­вар­на — 45 т/га), мор­кви (80 т/га), бу­ря­ків (40 т/га) і ци­бу­лі. Зро­бле­на кіль­ка ро­ків то­му став­ка на ви­пуск до­ро­бле­ної, від­ка­лі­бро­ва­ної, ми­тої та фа­со­ва­ної ово­че­вої про­ду­кції ціл­ком ви­пра­вда­ла спо­ді­ва­н­ня під­при­єм­ства — за­ро­бле­них гро­шей ви­ста­чи­ло, щоб в еко­но­мі­чно важ­кий для ово­чів­ни­ків се­зон на тре­ти­ну збіль­ши­ти ви­ро­бни­чі пло­щі: го­спо­дар­ство при­дба­ло 2000 га у від­да­ле­них по­лі­ських ра­йо­нах. Ло­ка­цію но­вих ви­ро­бни­чих площ під кар­то­плю оби­ра­ли ре­тель­но з ме­тою по­кра­ще­н­ня яко­сті про­ду­кції, адже обра­ний за прі­о­ри­те­тний на­прям — роз­ви­ток пре­мі­ум­кла­су кар­то­пляр­ства — ви­ма­гає від під­при­єм­ства не ли­ше за­про­ва­дже­н­ня ін­тен­сив­них те­хно­ло­гій, а й спе­ци­фі­чних сма­ко­вих вла­сти­во­стей про­ду­кції. Та­кож бу­ло роз­ши­ре­но те­хно­парк під­при­єм­ства — при­дба­но тра­кто­ри, по­сів­ні й зби­раль­ні ком­пле­кси.

Збут про­ду­кції

Ком­па­нія не змі­ню­ва­ла кар­ди­наль­но свою си­сте­му збу­ту й да­лі спів­пра­цює фа­кти­чно з усі­ма ме­ре­жа­ми су­пер­мар­ке­тів, які ре­а­лі­зу­ють фа­со­ва­ні ми­ті ово­чі під ТМ «Ово­чи­ста», а та­кож про­ду­кцію пре­мі­ум-се­гмен­ту («Кар­то­пля по­фран­цузь­ки» то­що). Не один рік під­при­єм­ство про­да­ва­ло свою про­ду­кцію в Ро­сію, про­те втра­та цьо­го на­прям­ку не по­зна­чи­ла­ся на ді­яль­но­сті під­при­єм­ства, ці­ка­вість до ан­дру­шів­ської кар- то­плі ви­яви­ли пред­став­ни­ки рі­тей­лу кра­їн Азії, ку­ди бу­ло від­прав­ле­но пер­ші екс­порт­ні пар­тії.

Най­ближ­чі пла­ни

На ви­ро­бни­чих пло­щах на По­ліс­сі від­пра­цьо­ву­ва­ти­му­ться ін­тен­сив­ні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі, адже ком­па­нія за прі­о­ри­тет на най­ближ­чі ро­ки обра­ла са­ме під­ви­ще­н­ня яко­сті то­вар­ної про­ду­кції. Ке­рів­ни­цтво пе­ре­ко­на­но, що це до­по­мо­же не ли­ше за­крі­пи­ти свої по­зи­ції як ви­ро­бни­ка про­ду­кції пре­мі­ум-се­гмен­ту, а спри­я­ти­ме ви­хо­ду на зов­ні­шні рин­ки. Ми­ну­лий се­зон за­свід­чив на­яв­ність до­во­лі ви­со­ко­го по­пи­ту на які­сний то­вар із бо­ку се­ре­дньо­а­зій­ських кра­їн, що ви­ни­кли на пост­ра­дян­ських те­ре­нах. Са­ме цим пла­нує ско­ри­ста­ти­ся під­при­єм­ство, пі­сля чо­го ціл­ком імо­вір­но по­чне по­шук пар­тне­рів і в єв­ро­пей­сько­му на­прям­ку.

До­від­ка: Із ми­ну­ло­го се­зо­ну ПП «Ім­пак» роз­ви­ває дві ви­ро­бни­чі ло­ка­ції — 4000 га в Жи­то­мир­ській обла­сті та 2000 га у від­да­ле­них ра­йо­нах По­ліс­ся. Під­при­єм­ство є ви­зна­ним лі­де­ром із ви­ро­бни­цтва до­ро­бле­них, ми­тих і фа­со­ва­них кар­то­плі й ово­чів бор­що­вої гру­пи, що ре­а­лі­зу­ю­ться в усіх ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів під ТМ «Ово­чи­ста».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.