Iн­ду­стрі­аль­на мо­ло­чна ком­па­нія

Алекс ЛIССIТСА ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «2015 рік бу­де при­свя­че­ний подаль­шо­му по­кра­щен­ню ро­бо­ти на­шої ком­па­нії над опе­ра­цій­ною ефе­ктив­ні­стю, упро­ва­джен­ню но­вих те­хно­ло­гій і ро­бо­ті з ко­ле­кти­вом»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ -

Ми­ну­лий се­зон був для ком­па­нії ло­гі­чним про­дов­же­н­ням пла­нів з опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва та всіх бі­знес-про­це­сів. Бу­ло за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го еле­ва­то­ра на Сум­щи­ні, що да­ло змо­гу на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті еле­ва­то­ра з одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня до 55 000 т. Роз­по­ча­то про­ект з опти­мі­за­ції мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва. За­вер­ше­но при­дба­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ком­па­нії, яка орен­дує 16 000 га зем­лі, що до­зво­ли­ло ІМК збіль­ши­ти за­галь­ний зе­мель­ний банк до 136 700 га.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 ро­ку ІМК на 27% збіль­ши­ла виробництво зер­но­вих й олій­них — до 706 000 т, як зав­дя­ки збіль­шен­ню зе­мель­но­го бан­ку до 136 700 га, так і зав­дя­ки збіль­шен­ню вро­жай­но­сті по основ­них куль­ту­рах. Про­да­жі ком­па­нії в се­гмен­ті ро­слин­ни­цтва зро­сли на 72% — до 648 700 т у ре­зуль­та­ті тор­гів­лі основ­ною куль­ту­рою — ку­ку­ру­дзою. Її про­да­ли по­над у 2,5 ра­за — 505 600 т.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

У ком­па­нії кон­ста­ту­ють не­зна­чне па­ді­н­ня в мо­ло­чно­му на­пря­мі. На фер­мах су­мар­не виробництво мо­ло­ка ста­но­ви­ло 22 500 т, що на 5% ниж­че, ніж у 2013 ро­ці. Від­по­від­но, про­да­жі мо­ло­ка ми­ну­ло­го се­зо­ну та­кож ско­ро­ти­ли­ся до 21 700 т (–3% до по­ка­зни­ків 2013 ро­ку). Змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва пов’яза­не з ре­а­лі­за­ці­єю про­е­кту з опти­мі­за­ції по­го­лів’я мо­ло­чно­го ста­да й ви­бра­ко­ву­ва­н­ням най­менш про­ду­ктив­них тва­рин (12% по­го­лів’я ко­рів). У ре­зуль­та­ті про­ве­де­них ро­біт се­ре­дні на­дої зро­сли на 2% по­рів­ня­но з 2013 ро­ком — до 5,4 т на фу­ра­жну ко­ро­ву.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У черв­ні 2014 ро­ку від­бу­ло­ся офі­цій­не від­кри­т­тя но­во­го еле­ва­то­ра на 25 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня (зер­на ку­ку­ру­дзи), який був зве­де­ний на те­ри­то­рії одно­го зі сво­їх ком­пле­ксів у Сум­сько­му кла­сте­рі (ПАТ «Ви­рів­ське ХПП»). На ком­пле­ксі вста­нов­ле­но су­ча­сне обла­дна­н­ня ка­над­ських, фран­цузь­ких, ар­ген­тин­ських й аме­ри­кан­ських ви­ро­бни­ків. По­ту­жність су­шар­ки зер­на ста­но­вить 2000 т/до­бу. Еле­ва­тор має всю по­трі­бну ін­фра­стру­кту­ру для при­йо­му та від­ван­та­же­н­ня зер­на ав­то­транс­пор­том і за­лі­зни­цею. Зав­дя­ки йо­го бу­дів­ни­цтву за­галь­на по­ту­жність Ви­рів­сько­го ХПП зро­сла з 34 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на до 55 000 т.

Екс­порт

ІМК є екс­порт­но-орі­єн­то­ва­ною ком­па­ні­єю. Зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри, ви­ро­ще­ні ІМК, по­ста­ча­ють у кра­ї­ни Єв­ро­пи, Азії, Близь­ко­го Схо­ду, Пів­ні­чної Афри­ки. За ре­зуль­та­та­ми 2014 ро­ку близь­ко 70% ви­ру­чки ІМК отри­ма­ла від по­ста­вок про­ду­кції за кор­дон.

Най­ближ­чі пла­ни

Се­ред най­ближ­чих пла­нів ком­па­нії на 2015 рік — роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня Бо­бро­ви­цько­го ХПП на 16 000 т, яке здій­сню­ва­ти­ме­ться з ме­тою опти­мі­за­ції ло­гі­сти­чних ви­трат у ме­жах одно­го з кла­сте­рів ІМК. У пла­нах ІМК про­тя­гом на­сту­пних п’яти ро­ків на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті з одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на на під­при­єм­стві до 90 000 т. Крім то­го, пі­сля ста­бі­лі­за­ції еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні ком­па­нія пла­нує й да­лі ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свою стра­те­гію з роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку та по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них.

До­від­ка: ЗАТ «Ін­ду­стрі­аль­на мо­ло­чна ком­па­нія» — це ін­те­гро­ва­не сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство. На­пря­ми ді­яль­но­сті: виробництво сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур (ку­ку­ру­дза, пше­ни­ця, со­ня­шник, соя, кар­то­пля); збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ка сіль­гос­пкуль­тур; виробництво мо­ло­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.