Кер­нел

Ан­дрій ВЕРЕВСЬКИЙ за­снов­ник і го­ло­ва ди­ре­кто­рів Ці­ни на сіль­госп­про­ду­кцію па­да­ють, от­же, єди­ний ви­хід — це пе­ре­ви­ко­на­н­ня пла­нів усіх на­пря­мів на­шої ді­яль­но­сті та по­ка­зни­ків»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ПУБЛІЧНІСТЬ I ПРОЗОРІСТЬ -

Ком­па­нія сут­тє­во збіль­ши­ла про­даж зер­на й олії як на вну­трі­шньо­му, так і зов­ні­шньо­му рин­ках, що, від­по­від­но, від­обра­зи­ло­ся на хо­ро­ших фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тах уже на по­ча­тку 2015 ро­ку. Тож, імо­вір­но, ві­днов­ле­н­ня зна­чних ін­ве­сти­цій в ін­фра­стру­кту­ру від­бу­де­ться вже не­вдов­зі.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Ком­па­нія «Кер­нел» у пер­шо­му пів­річ­чі 2015 фі­нан­со­во­го ро­ку отри­ма­ла до­хід у роз­мі­рі 1,2 млрд дол., що на 8% біль­ше за ана­ло­гі­чний пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го ФР. До то­го ж EBITDA збіль­ши­ла­ся в 3,7 ра­за — до 222,8 млн дол. Та­ких по­ка­зни­ків вда­ло­ся до­сяг­ти пе­ред­усім зав­дя­ки ви­со­кій рен­та­бель­но­сті в се­гмен­ті со­ня­шни­ко­вої олії. Чи­стий при­бу­ток ста­но­вив 78,3 млн дол. про­ти чи­сто­го зби­тку в 42,5 млн дол. за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ФР. Чи­стий борг ско­ро­тив­ся на 28% — до 735,2 млн дол. ста­ном на 31 гру­дня 2014 р. Ком­па­нія сут­тє­во під­ви­щи­ла рен­та­бель­ність: на­при­клад, при­бу­тко­вість екс­порт­них по­ста­чань со­ня­шни­ко­вої олії ви­ро­сла до 19%, мар­жа зер­но­во­го се­гмен­та ви­ро­сла до 6% з 2% ро­ком ра­ні­ше.

Iн­вес­т­про­е­кти

Че­рез скла­дну еко­но­мі­чну та по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні ком­па­нія у 2014/15 се­зо­ні ско­ро­ти­ла об­ся­ги ін­ве­сти­цій до 50 млн дол. (350 млн — у 2013/14 се­зо­ні), ко­шти в основ­но­му бу­ли спря­мо­ва­ні на онов­ле­н­ня те­хні­ки й бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­рів і роз­ши­ре­н­ня пор­то­вих по­ту­жно­стей. «Кер­нел» згор­нув ін­вес­т­про­е­кти в Ро­сії, зокре­ма, бу­ло за­мо­ро­же­но бу­дів­ни­цтво но­во­го ОЕЗ — пла­нів що­до зве­де­н­ня но­вих ОЕЗ у ро­сій­ських пор­тах та­кож на­ра­зі не­має.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

На по­ча­тку 2015 ро­ку ТОВ «Транс­грейн­тер­мі­нал», що вхо­дить до скла­ду «Кер­нел Груп», орен­ду­ва­ло ча­сти­ну май­на ДП Іл­лі­чів­сько­го мор­сько­го тор­го­во­го пор­ту. Ком­па­нія пла­нує ін­ве­сту­ва­ти 100 млн дол. і роз­мі­сти­ти на орен­до­ва­ній пло­щі зер­но­пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс на 300 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня з рі­чною по­ту­жні­стю до­роб­ки близь­ко 4–5 млн тонн. Адже ли­ше за 9 мі­ся­ців 2014/15 МР «Кер­нел» збіль­шив на­ван­та­же­н­ня зер­но­вих куль­тур в укра­їн­ських пор­тах на 32% — до 2,8 млн тонн.

Збут про­ду­кції

Ком­па­нія «Кер­нел» змен­ши­ла про­даж со­ня­шни­ко­вої олії за дев’ять мі­ся­ців 2014/15 МР (за­кін­чу­є­ться 30 червня) у рі­чно­му ви­ра­жен­ні на 17% — до 729 900 т. Про­да­жі зер­на зро­сли на 12% — до 4 млн тонн. Про­да­жі бу­ти­льо­ва­ної со­ня­шни­ко­вої олії збіль­ши­ли­ся на 7% — до 80,8 млн лі­трів.

Най­ближ­чі пла­ни

Під уро­жай 2015 ро­ку ком­па­нія збіль­ши­ла по­сі­ви на 3% — до 383 200 га. Пло­щі під пше­ни­цею ста­но­ви­ли 19% за­галь­ної стру­кту­ри по­сі­вів (8% у 2014 ро­ці), під ку­ку­ру­дзою — 41% (48% ро­ком ра­ні­ше), під со­єю — 17%, со­ня­шни­ком — 15%, рі­па­ком — 3%.

До­від­ка: «Кер­нел» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на ком­па­нія, що пра­цює в агро­про­ми­сло­во­му се­кто­рі Укра­ї­ни з 1995 ро­ку. Є про­від­ним ви­ро­бни­ком і по­ста­чаль­ни­ком со­ня­шни­ко­вої олії на вну­трі­шній ри­нок під тор­го­ви­ми мар­ка­ми «Ще­дрий Дар», «Сто­жар», «Чу­мак Зо­ло­та», най­біль­шим укра­їн­ським екс­пор­те­ром со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту, а та­кож основ­ним екс­пор­те­ром зер­но­вих куль­тур із Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну, на­дає по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур на еле­ва­то­рах. Хол­динг має у вла­сно­сті най­біль­шу ме­ре­жу еле­ва­то­рів в Укра­ї­ні за­галь­ною по­ту­жні­стю одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня 2,8 млн тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.