Київ-Атлан­тик Груп

Де­ні­ел СВIРI спів­за­снов­ник «Чо­му ми ма­є­мо по­зи­тив­ний ре­зуль­тат у ці важ­кі ча­си? То­му що не си­ди­мо в офі­сі, а пра­цю­є­мо в по­лі, бе­ре­мо участь в усіх ви­ро­бни­чих про­це­сах»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Ком­па­нія, яка є одним із лі­де­рів в укра­їн­сько­му кор­мо­ви­ро­бни­цтві, з осо­бли­вою си­лою від­чу­ла на со­бі на­слід­ки еко­но­мі­чної кри­зи. По­пит на які­сний корм істо­тно зни­зив­ся, то­ді як вар­тість си­ро­вин­них ком­по­нен­тів — стрім­ко зро­сла. Однак зав­дя­ки чі­тким стра­те­гі­чним рі­ше­н­ням — ско­ро­чен­ню не­про­філь­них на­пря­мів бі­зне­су, ди­вер­си­фі­ка­ції у ви­ко­ри­стан­ні ро­слин­ни­цької про­ду­кції, осво­єн­ню но­вих рин­ків — гру­па ком­па­ній «Київ-Атлан­тик Груп» упев­не­но роз­ви­ває бі­знес.

Ро­слин­ни­цтво

У ком­па­нії пра­кти­ку­ють аме­ри­кан­ський під­хід до скла­да­н­ня сі­во­змі­ни: ви­сі­ва­ють ку­ку­ру­дзу та сою в при­бли­зно­му спів­від­но­шен­ні 50/50, плюс 600–700 га ози­мої пше­ни­ці. У зем­ле­роб­стві до­три­му­ю­ться аме­ри­кан­сько­го мі­ні-тілл: основ­ний обро­бі­ток — ди­ску­ва­н­ня, на­ве­сні — ви­рів­ню­ва­н­ня по­ля ком­бі­но­ва­ним зна­ря­д­дям; пе­ред со­єю — ґрун­то­ве вне­се­н­ня по стер­ні амі­а­чної во­ди та сів­ба. Ми­ну­ло­го ро­ку в Чер­ка­сько­му та Ми­ро­нів­сько­му під­роз­ді­лах ком­па­нії бу­ло одер­жа­но сої — 24 і 29 ц/га від­по­від­но; ку­ку­ру­дзи — 63 і 108 ц/га у су­хо­му зер­ні; пше­ни­ці — 64 і 67 ц/га. На­сі­н­ня сої ком­па­нія ви­ко­ри­сто­вує укра­їн­ської, аме­ри­кан­ської, ка­над­ської й ав­стрій­ської се­ле­кції; пше­ни­ці — укра­їн­ської, ка­над­ської й ав­стрій­ської. По­сів­ний ма­те­рі­ал ку­ку­ру­дзи за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ють ли­ше ім­порт­ний, але ми­ну­ло­го ро­ку ви­сі­я­ли на 42 га два укра­їн­ські гі­бри­ди. Є на­мір й да­лі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ві­тчи­зня­не на­сі­н­ня.

Тва­рин­ни­цтво

Тва­рин­ни­цтво ста­ло тим на­пря­мом бі­зне­су, який у ком­па­нії за­знав опти­мі­за­ції. Від від­го­дів­лі би­чків ви­рі­ши­ли на­ра­зі від­мо­ви­ти­ся. Ста­ном на по­ча­ток ни­ні­шньо­го ро­ку за­ли­ши­ло­ся сви­нар- ство — ма­то­чне по­го­лів’я 120 сви­но­ма­ток і мо­ло­дняк на від­го­дів­лі.

Кор­мо­ви­ро­бни­цтво та пе­ре­роб­ка

Виробництво які­сних ком­бі­кор­мів — про­філь­ний бі­знес ком­па­нії. В асор­ти­мен­ті 38 ре­це­птів для всіх ви­дів тва­рин і пти­ці рі­зних ві­ко­вих груп. Та­кож пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті КАУ про­по­ну­ють для вну­трі­шньо­го та зов­ні­шньо­го рин­ків та­кі про­ду­кти, як ви­сів­ки, ма­ку­ха, со­є­ва олія, бо­ро­шно. Ча­сти­ну з них екс­пор­ту­ють в кра­ї­ни ЄС і Ту­реч­чи­ну.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2015 рік у ком­па­нії пла­ну­ють по­сі­я­ти 3500 га ку­ку­ру­дзи й близь­ко 6000 га сої, а та­кож збіль- ши­ти час­тку ози­мої пше­ни­ці до 900 га. Є та­кож на­мір вве­сти в сі­во­змі­ну со­ня­шник — до 1000 га. У ком­па­нії до­три­му­ю­ться дум­ки, що по­при не­ста­біль­ність цін на ку­ку­ру­дзу її по­сі­ви змен­шу­ва­ти не вар­то, на­віть, нав­па­ки, пла­ну­ють збіль­ши­ти, адже пе­ре­ко­на­ні, що за умов ви­ро­щу­ва­н­ня гі­бри­дів, що швид­ко со­хнуть, і за мо­жли­во­сті які­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на на вла­сних еле­ва­то­рах ку­ку­ру­дза дає змо­гу на­ве­сні одер­жа­ти до­бру ці­ну та рен­та­бель­ність. Є пла­ни де­що роз­ши­ри­ти зе­мель­ний банк за ра­ху­нок до­да­тко­вих площ у Ки­їв­ській і Чер­ка­ській обла­стях. Що­до те­хні­чно­го пе­ре­озбро­є­н­ня, роз­гля­да­є­ться мо­жли­вість ку­пів­лі по­ту­жно­го зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на «Кейс 9230».

До­від­ка: гру­па ком­па­ній «Київ-Атлан­тик Груп» скла­да­є­ться з Ін­те­гро­ва­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го цен­тру «Київ-Атлан­тик Укра­ї­на», що роз­та­шо­ва­ний у м. Ми­ро­нів­ка Ки­їв­ської обла­сті, ДП «Атлан­тик Фармз», що за­сно­ва­не 2000 ро­ку й орен­дує при­бли­зно 3000 га ріл­лі в Ми­ро­нів­сько­му ра­йо­ні Ки­їв­ської обла­сті, і ТОВ «Атлан­тик Фармз ІІ», що з 2004 ро­ку обро­бляє зем­лі в Дра­бів­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. До стру­кту­ри «Київ-Атлан­тик Груп» вхо­дить за­вод із пе­ре­роб­ки сої, ком­бі­кор­мо­вий за­вод і два еле­ва­тор­них ком­пле­кси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.