Ко­лос

Ле­о­нід ЦЕНТИЛО ди­ре­ктор «Пе­ред на­ми сто­їть зав­да­н­ня сфор­му­ва­ти мо­дель аграр­но­го бі­зне­су в Укра­ї­ні, бе­ру­чи до ува­ги український ар­хе­тип і пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії агро­ви­ро­бни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАУКОВИЙ ПОЛІГОН -

Ма­ле під­при­єм­ство не мо­же бу­ти кон­ку­рен­том ве­ли­ко­му агро­хол­дин­гу у всіх на­пря­мах, але в пер­вин­но­му на­сін­ни­цтві та ви­ро­бни­цтві са­диль­но­го ма­те­рі­а­лу — ціл­ком, пе­ре­ко­на­ні в агро­фір­мі «Ко­лос». Про­те, щоб зма­га­ти­ся з най­біль­ши­ми грав­ця­ми рин­ку, тре­ба, щоб ефе­ктив­ність ко­жно­го ге­кта­ра бу­ла в ра­зи ви­щою. Са­ме у вдо­ско­на­лен­ні те­хно­ло­гії та під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті на агро­фір­мі вба­ча­ють стра­те­гію сво­го роз­ви­тку.

НВП «Ра­са­ва». Та­кож цьо­го са­мо­го ро­ку пов­но­цін­но по­чав пра­цю­ва­ти на­сін­нє­вий за­вод, ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті яко­го ста­нов­лять 4000 т на се­зон. Виробництво на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці у 2014 ро­ці збіль­ши­ло­ся з 1500 до 2000 т, виробництво на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи збе­ре­гли на рів­ні 1000 т.

Мо­ло­чний на­прям

У мо­ло­чно­му на­пря­мі го­спо­дар­ство збіль­ши­ло на­дої до 6300 л/рік на фу­ра­жну ко­ро­ву, що на 300 л біль­ше по­рів­ня­но з 2013 ро­ком. Збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті від­бу­ло­ся зав­дя­ки по­кра­щен­ню те­хно­ло­гії го­дів­лі ко­рів і го­лшти­ні­за­ції по­го­лів’я чор­но­ря­бої мо­ло­чної, яку в агро­фір­мі про­во­дять тре­тій рік. Мо­ло­ко ви­що­го ґа­тун­ку по­ста­ча­є­ться на за­во­ди ком­па­нії «Вім Біль Данн», де з ньо­го ви­ро­бля­ють про­ду­кти ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 рік агро­фір­ма має на­мір ре­кон­стру­ю­ва­ти тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня, до­да­тко­во вве­сти в екс­плу­а­та­цію фер­му для основ­но­го ста­да ВРХ на 200 го­лів, а та­кож збіль­ши­ти кіль­кість дій­но­го по­го­лів’я до 600 ко­рів. Та­кож ком­па­нія пла­нує ви­ве­сти на ри­нок но­ві пре­па­ра­ти для біо­ло­гі­за­ції ґрун­ту, дія яких пе­ред тим ви­про­бу­ва­на на вла­сних по­лях. Для збіль­ше­н­ня за­ван­та­же­но­сті на­сін­нє­во­го за­во­ду пла­ну­ють роз­ви­ва­ти ло­гі­сти­чну скла­до­ву, зокре­ма, збу­ду­вав­ши опе­ра­тив­ні скла­ди.

До­від­ка: Агро­фір­ма «Ко­лос» бу­ла ство­ре­на 2000 ро­ку пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції з КСП «Ко­лос». Із 2005-го під­при­єм­ство про­ва­дить се­ле­кцій­ну ді­яль­ність, із 2009-го — ре­а­ні­мує са­дів­ни­чий на­прям, бу­ло по­са­дже­но 40 га са­ду та за­кла­де­но вла­сний роз­са­дник. Спіль­но із се­ле­кцій­ним під­при­єм­ством НВП «Ра­са­ва» є ав­то­ром кіль­кох гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи й ози­мої пше­ни­ці. Під­при­єм­ство пра­цює в на­пря­мі ви­ве­де­н­ня мі­кро­ор­га­ні­змів для біо­ло­гі­за­ції ґрун­ту, як си­ро­ви­ну ви­ко­ри­сто­ву­ють гній ВРХ і са­про­пель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.