Кре­а­тив

Ма­ксим БЕРЕЗКIН го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «Ми йде­мо до то­го, щоб ста­ти транс­на­ціо­наль­ною вер­ти­каль­но­ін­те­гро­ва­ною ком­па­ні­єю, аби зни­зи­ти вплив сто­рон­ніх чин­ни­ків на роз­ви­ток бі­зне­су»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ -

2014 ро­ку ком­па­нія скон­цен­тру­ва­ли зу­си­л­ля на опти­мі­за­ції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва в ча­сти­ні зни­же­н­ня ви­трат енер­го­но­сі­їв. На за­во­ді з пе­ре­роб­ки сої був уве­де­ний в екс­плу­а­та­цію ко­тел для пі­ді­грі­ву во­дя­ної па­ри за 7 млн дол., що до­зво­ляє за­оща­ди­ти близь­ко 1,7 млн ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу на мі­сяць. Ще одним актив­ним на­пря­мом ін­ве­сту­ва­н­ня ста­ло тва­рин­ни­цтво. Гру­па пра­цює над мас­шта­бним про­е­ктом із ви­ро­щу­ва­н­ня ка­чок і збіль­ши­ла по­ту­жно­сті вла­сної сви­но­фер­ми. В умо­вах де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти пер­шо­чер­го­вим пи­та­н­ням ста­ло на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ком­па­нія 2014 ро­ку збіль­ши­ла по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки сої з 270 000 т до 300 000 т на рік зав­дя­ки ре­кон­стру­кції. У 2014/2015 МР під­при­єм­ство очі­кує пе­ре­ро­би­ти 1,2 млн тонн на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, що при­бли­зно на 20% біль­ше, ніж у се­зо­ні 2013/2014. Гру­па є най­біль­шим екс­пор­те­ром олії в Ки­тай і пла­нує на­ро­щу­ва­ти по­ста­ча­н­ня в цьо­му на­пря­мі, та­кож має на­мір по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку пе­ре­ро­би­ти 250 000 т сої.

Енер­го­ефе­ктив­ність

На но­во­му олій­но­екс­тра­кцій­но­му за­во­ді в бе­ре­зні 2014-го бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію лі­нію гра­ну­ля­ції лу­шпи­н­ня на­сі­н­ня со­ня­шни­ку по­ту­жні­стю 40 т/до­бу, ін­ве­сти­ції в неї ста­но­ви­ли 2,4 млн грн. Її за­пуск до­зво­лив гру­пі збіль­ши­ти за­галь­ні по­ту­жно­сті з гра­ну­ля­ції про­ду­ктів пе­ре­роб­ки, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії. За спа­лю­ва­н­ня по­над 5000 т лу­шпи­н­ня на мі­сяць ком­па­нія за­оща­джує близь­ко 2 млн ку­бо­ме­трів га­зу і 45 000 л диз­па­ли­ва що­мі­ся­ця. З ме­тою подаль­шо­го роз­ви­тку енер­го­о­ща­дже­н­ня ком- па­нія про­во­дить мон­таж во­до­пі­дго­тов­ки для ко­тель­ні на олі­єекс­тра­кцій­но­му за­во­ді (60 м очи­ще­ної во­ди на го­ди­ну), що до­зво­лить зни­зи­ти ви­тра­ти при­ро­дно­го га­зу на очи­ще­н­ня та пі­ді­грів во­ди. На за­во­ді з пе­ре­роб­ки сої вве­ли в дію твер­до­па­лив­ний ко­тел на біо­ма­сі, що до­зво­ляє за­оща­джу­ва­ти до 7 млн ку­бо­ме­трів га­зу на рік.

Екс­порт

За­во­ди ком­па­нії екс­пор­ту­ють бу­ти­льо­ва­ну ра­фі­но­ва­ну та не­ра­фі­но­ва­ну ро­слин­ну олію для роз­дрі­бно­го про­да­жу в кра­ї­ни СНД, Ні­меч­чи­ну, Ве­ли­ко­бри­та­нію, ОАЕ, Ізра­їль, Па­на­му, а та­кож оптом на екс­порт для подаль­шої пе­ре­роб­ки. У 2014 ро­ці основ­ни­ми рин­ка­ми збу­ту не­ра­фі­но­ва­ної со­ня­шни­ко­вої олії ста­ли кра­ї­ни Північ- ної Афри­ки, ЄС, Індія та Ки­тай. Со­ня­шни­ко­вий шрот гру­па по­став­ляє в кра­ї­ни За­хі­дної Єв­ро­пи й Скан­ди­на­вії. У сі­чні 2015 ро­ку ком­па­нія здій­сни­ла пер­ші по­ста­ча­н­ня со­є­во­го шро­ту в Ту­реч­чи­ну та Гру­зію, в ці кра­ї­ни пла­ну­є­ться на­ла­го­ди­ти від­ван­та­же­н­ня до 8000 т/мі­сяць. Крім то­го, ком­па­нія по­ста­чає близь­ко 70% сво­го со­є­во­го шро­ту в Бі­ло­русь, Мол­до­ву, Ін­дію, Ки­тай і низ­ку ін­ших кра­їн.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2015–2016 рр. за­пла­но­ва­но вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію су­ча­сно­го ав­то­транс­порт­но­го під­при­єм­ства. За цей пе­рі­од ком­па­нія роз­ра­хо­вує вве­сти в дію ще один ко­мер­цій­ний еле­ва­тор по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня 63 000 т. У пла­нах на 2015 рік і да­лі зни­жу­ва­ти ви­тра­ти енер­го­но­сі­їв, збіль­шу­ва­ти виробництво олії та мар­га­ри­нів, на­ро­щу­ва­ти про­да­жі про­ду­кції на єв­ро­пей­ські рин­ки, а та­кож у Ки­тай, Ін­дію, Ма­лай­зію. На по­то­чний рік за­пла­но­ва­но вве­де­н­ня в дію пер­шої чер­ги ка­чи­ної фер­ми на 5,4 млн го­лів на рік.

До­від­ка: Гру­па Кре­а­тив — ви­ро­бляє со­ня­шни­ко­ву олію та шрот, жи­ри та мар­га­ри­ни, со­є­ву олію та шрот, біо­па­лив­ні пе­ле­ти, а та­кож ве­де сіль­ське го­спо­дар­ство — ро­слин­ни­цтво й тва­рин­ни­цтво.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.