Кро­лі­кофф плюс

Ва­ле­рій ОГОРОДНIК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Iде­аль­ним при­кла­дом кро­лів­ни­чо­го бі­зне­су є та­кий, ко­ли нав­ко­ло ве­ли­ко­го під­при­єм­ства утво­рю­ю­ться дрі­бні фер­ми, ку­ди по­ста­ча­є­ться обла­дна­н­ня, мо­ло­дняк і корм, а на­зад ви­ку­по­ву­ю­ться ви­ро­ще­ні кро­лі на за­бій»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Ми­ну­ло­го ро­ку в ТОВ «Кро­лі­кофф плюс» удві­чі на­ро­сти­ли по­го­лів’я ста­да кро­лів — із 30 до 60 тис., а кіль­кість ви­ро­бле­но­го у жи­вій ва­зі м’яса кро­ля збіль­ши­ла­ся до 40 т/міс. Був уве­де­ний в екс­плу­а­та­цію муль­ти­плі­ка­цій­ний центр із ви­ро­щу­ва­н­ня пле­мін­них кро­лів, що до­по­мо­же ком­па­нії осво­ї­ти но­вий на­прям ро­бо­ти — про­даж пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 ро­ку на ТОВ «Кро­лі­кофф плюс» бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію дру­гу чер­гу ком­пле­ксу: 4 фер­ми по 15 000–18 000 го­лів, що до­зво­ли­ло під­при­єм­ству на­ро­сти­ти ста­до до 60 000 го­лів одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня та ви­йти на по­ту­жність 40 т м’яса ко­ро­ля у за­бій­ній ва­зі на мі­сяць. На пов­ну прое­кт­ну по­ту­жність — 1000–1200 го­лів/год — за­пра­цю­вав за­бій­ний цех під­при­єм­ства з іта­лій­ським обла­дна­н­ням, яко­му не­має ана­ло­гів в Укра­ї­ні.

Ком­бі­кор­мо­ве виробництво

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю 3 т/год го­то­во­го ком­бі­кор­му.

Пле­мін­не виробництво

За­кін­че­но ре­монт у муль­ти­плі­ка­цій­но­му цен­трі, де ви­ро­щу­ють пле­мін­них кро­лів, за­ку­пле­но обла­дна­н­ня: си­сте­ми мі­кро­клі­ма­ту та гно­є­ви­да­ле­н­ня, клі­тки, си­сте­ми кор­мо­ро­зда­чі та по­да­чі во­ди. По­ки що в цен­трі утри­му­є­ться 1000 пле- мін­них кро­лів чи­стих лі­ній, які в май­бу­тньо­му да­дуть під­при­єм­ству чи­сто­по­ро­дне пра­ба­тьків­ське по­го­лів’я. Це до­зво­лить ТОВ «Кро­лі­кофф плюс» по­нов­лю­ва­ти своє ба­тьків­ське ста­до та про­да­ва­ти пле­мін­них кро­лів на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Збут про­ду­кції

Про­ду­кцію під ТМ «Кро­лі­кофф» сьо­го­дні про­да­ють у тор­го­вих ме­ре­жах Ки­є­ва, Хар­ко­ва, Оде­си, Льво­ва — «Сіль­по», «Ашан», «Гуд Вайн», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Еко-Мар­кет», «Ва­рус», «Ка- ра­ван», «Тав­рія», «Аб­со­лют», «Рост». Та­кож по­сту­по­во від­нов­лю­є­ться ро­бо­та із су­пер­мар­ке­та­ми ме­ре­жі «Біл­ла». На сьо­го­дні ком­па­нія за­без­пе­чує близь­ко 70% те­ри­то­рії Укра­ї­ни сво­єю про­ду­кці­єю.

Най­ближ­чі пла­ни

Прі­о­ри­те­тним на­пря­мом роз­ви­тку у 2015 ро­ці в ком­па­нії вва­жа­ють ре­а­лі­за­цію про­е­кту біо­га­зо­вої уста­нов­ки, по­ту­жні­стю 150 кВт. Во­на пра­цю­ва­ти­ме на від­хо­дах за­бій­но­го це­ху ком­па­нії та кро­ля­чо­му гно­є­ві. Із ме­тою за­без­пе­че­н­ня вла­сних по­треб у си­ро­ви­ні для ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­кор­мів ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства на­ра­зі ви­рі­шує пи­та­н­ня орен­ди 5000 га зем­лі. Із кін­ця цьо­го ро­ку ком­па­нія пла­нує роз­по­ча­ти екс­порт­ні по­став­ки в Гру­зію, Мол­до­ву, Бі­ло­русь і Поль­щу.

До­від­ка: ТОВ «Кро­лі­кофф плюс» — най­біль­ше фер­мер­ське го­спо­дар­ство з ви­ро­щу­ва­н­ня м’ясних по­рід кро­ли­ків у СНД. На під­при­єм­стві впро­ва­дже­на ком­пле­ксна ме­ха­ні­за­ція, ав­то­ма­ти­за­ція, комп’юте­ри­за­ція всіх ви­ро­бни­чих про­це­сів: при­мі­ще­н­ня за­без­пе­че­ні ре­гу­льо­ва­ним мі­кро­клі­ма­том, ав­то­ма­ти­чною по­да­чею во­ди та кор­мів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.