Ку­сто Агро

Сві­тла­на ВIЯЗЛОВСЬКА ди­ре­ктор «Про­гре­сив­ні ідеї та ро­бо­та на пер­спе­кти­ву — фун­да­мент на­шої ком­па­нії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ -

Гру­па ком­па­ній ін­ве­сту­ва­ла в онов­ле­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки, на­ро­сти­ла зе­мель­ний банк і роз­ши­ри­ла екс­порт зер­на. Се­ред ін­ших ва­жли­вих про­е­ктів — пе­ре­хід на мі­ні­маль­ні те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту й упро­ва­дже­н­ня еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Основ­ни­ми під­сум­ка­ми ді­яль­но­сті гру­пи ком­па­ній у 2014 ро­ці ста­ло збіль­ше­н­ня на 12% зе­мель­но­го бан­ку, онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку, за­про­ва­дже­н­ня ре­сур­со­збе­рі­галь­них те­хно­ло­гій і мо­дер­ні­за­ція вла­сних еле­ва­то­рів. Екс­порт зер­на в кра­ї­ни Єв­ро­пи ста­но­вив тре­ти­ну всіх про­да­жів Гру­пи. За­галь­ний об­сяг по­ста­чань за кор­дон ста­но­вив — 25 000 т зер­но­вих й олій­них куль­тур.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

Агро­но­мі­чна слу­жба го­спо­дарств пе­ре­йшла на ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу (на­сі­н­ня пше­ни­ці та сої). Для змен­ше­н­ня ви­трат па­ли­ва по­ряд із тра­ди­цій­ним обро­бі­тком ґрун­ту за­сто­со­ву­ва­ли мі­ні-тілл і ноу-тілл на пло­щі до 4000 га.В еле­ва­тор­но­му го­спо­дар­стві бу­ло опти­мі­зо­ва­но те­хно­ло­гі­чний про­цес й ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру. Ми­ну­ло­го ро­ку для за­кла­де­н­ня зер­на на збе­рі­га­н­ня ви­ко­ри­ста­но ру­ка­ва-мі­шки єм­ні­стю 42 000 т.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня та мо­дер­ні­за­ція

Під­при­єм­ство ін­ве­сту­ва­ло 17 млн грн в онов­ле­н­ня ма­шин­но-тра­ктор­но­го пар­ку, при­дбав­ши зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни, тра­кто­ри, об- при­ску­ва­чі, сі­вал­ки брен­дів CASE, Kinze, John Deere, VERSATILE. На тва­рин­ни­цькій фер­мі бу­ло про­ве­де­но за­пуск но­вої лі­нії мо­ло­ко­про­во­ду для 635 го­лів дій­но­го ста­ду. У мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­чо­го обла­дна­н­ня на еле­ва­то­рах гру­пи ком­па­ній ін­ве­сто­ва­но 5 млн грн, зокре­ма су­шар­ки пе­ре­ве­де­но на аль­тер­на­тив­ні ви­ди га­зу. Для мо­ні­то­рин­гу ру­ху сіль­гос­пте­хні­ки та паль­но­го впро­ва­дже­на си­сте­ма GPSна­ві­га­ції на 70 оди­ни­цях те­хні­ки; ство­ре­но по­ту­жну дис­пе­тчер­ську слу­жбу.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ком­па­нія ство­рює но­ві ро­бо­чі мі­сця, актив­но роз­ви­ває со­ці­аль­ну сфе­ру, на­дає до­по­мо­гу со­ці­аль­но не­за­хи­ще­ним гро­ма­дя­нам. У 2014 ро­ці бу­ло ство­ре­но 60 ро­бо­чих місць, на бла­го­дій­ні ці­лі ви­тра­че­но близь­ко 900 000 грн. Зокре­ма, ко­шти спря­мо­ва­но на бу­дів­ни­цтво церкви в с. Бай­ків­ка (Ка­ли­нів­ський р-н, Він­ни­цька обл.), ка­пі­таль­ний ре­монт со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри сіл, де ком­па­нія про­ва­дить ді­яль­ність, до­по­мо­гу уча­сни­кам АТО. Цьо­го ро­ку на бла­го­дій­ність за­пла­но­ва­но ви­тра­ти­ти по­над 1,7 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

У гру­пі ком­па­ній пла­ну­ють на 25% на­ро­сти­ти зе­мель­ний банк, збіль­ши­ти те­хні­чний парк шля­хом при­дба­н­ня су­ча­сної сіль­гос­пте­хні­ки, про­дов­жи­ти мо­дер­ні­за­цію еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня. Крім то­го, ма­ють на­мір збу­ду­ва­ти но­ву мо­ло­ко-то­вар­ну фер­му на 400 го­лів ВРХ, на­ро­сти­ти екс­порт зер­но­вих у кра­ї­ни Єв­ро­пи та Схі­дної Азії. Ни­ні в гру­пі ком­па­ній опра­цьо­ву­є­ться про­ект до­роб­ки (пе­ре­роб­ки) вла­сних зер­но­вих куль­тур.

До­від­ка: Гру­па «Ку­сто Агро» ство­ре­на 2011 ро­ку і є ча­сти­ною між­на­ро­дно­го хол­дин­гу Kusto Group, за­сно­ва­но­го на­при­кін­ці 90-х ро­ків. Ви­ро­бляє та ре­а­лі­зо­вує про­ду­кцію АПК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.