Ме­рі­нос-За­хід

Дми­тро ОГНЬОВ вла­сник «Основ­на ме­та на­шо­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства — від­но­ви­ти про­ми­сло­ве вів­чар­ство та ство­ри­ти пле­мін­не го­спо­дар­ство з ви­ро­щу­ва­н­ня най­кра­щих по­рід ма­лої ро­га­тої ху­до­би»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДЕБЮТ РОКУ -

То­рік у під­при­єм­стві зу­си­л­ля з роз­ви­тку бу­ли спря­мо­ва­ні на на­ро­ще­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я утри­му­ва­них овець і кіз для збіль­ше­н­ня ре­а­лі­за­ції пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку ін­шим фер­мер­ським го­спо­дар­ствам. Для цьо­го ком­па­нія роз­ши­ри­ла банк зем­лі, збу­ду­ва­ла кіль­ка но­вих при­мі­щень для утри­ма­н­ня тва­рин. На по­то­чний рік ке­рів­ни­цтво ТОВ «Ме­рі­нос-За­хід» має на­мір утвер­ди­ти­ся на рин­ку та на­ро­сти­ти свою час­тку на ньо­му.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку фер­мер­ське го­спо­дар­ство збіль­ши­ло зе­мель­ний банк з 200 000 до 350 000 га і сут­тє­во на­ро­сти­ло по­го­лів’я овець. Зокре­ма, ма­то­чне по­го­лів’я бу­ло збіль­ше­но на 1500 тва­рин. Тоб­то до кін­ця 2015 ро­ку під­при­єм­ство ви­йде на по­ка­зник 4000 го­лів ма­то­чно­го ста­да.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

Ми­ну­ло­го ро­ку зу­си­л­ля під­при­єм­ства бу­ли спря­мо­ва­ні на ме­ха­ні­за­цію го­дів­лі тва­рин, зокре­ма, за­ку­пи­ли кор­мо­за­го­ті­вель­ну та кор­мо­ро­зда­валь­ну те­хні­ку: два на­ван­та­жу­ва­чі ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «Вай­де­ман». Та­кож пла­ну­є­ться вста­нов­ле­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної лі­нії го­дів­лі тва­рин.

Мо­дер­ні­за­ція під­при­єм­ства

Збу­ду­ва­ли при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня 700 кіз й ан­га­ри для збе­рі­га­н­ня кор­мів.

Збут про­ду­кції

Го­спо­дар­ство пла­нує ре­а­лі­зо­ву­ва­ти близь­ко 2000–2500 го­лів пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку на рік. На сьо­го­дні є за­ці­кав­ле­ність окре­мих ви­ро­бни­ків із пів­дня й цен­тру кра­ї­ни, а та­кож за­ку­пни­ків із кра­їн араб­сько­го сві­ту. По­сту­па­ють про­по­зи­ції що­до екс­пор­ту то­вар­ної ба­ра­ни­ни та пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку у Єв­ро­пу (Ав­стрію, Ні­меч­чи­ну, Бол­га­рію, Ру­му­нію).

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

На сьо­го­дні під­при­єм­ство опі­ку­є­ться над отри­ма­н­ням єв­ро­пей­сько­го сер­ти­фі­ка­та еко­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­ка про­ду­кції ко­зів­ни­цтва та вів­чар­ства.

Най­ближ­чі пла­ни

Під­при­єм­ство пла­нує взя­ти в орен­ду чи ство­ри­ти 3–4 го­спо­дар­ства, три з яких пра­цю­ва­ти­муть у пле­мін­ній га­лу­зі, а два ін­ших ви­ро­щу­ва­ти­муть то­вар­них тва­рин на м’ясо та мо­ло­ко. Цьо­го ро­ку в с. Ле­тня Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті ком­па­нія має збу­ду­ва­ти ще одне при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня 700 кіз, а та­кож збіль­ши­ти ма­то­чне ста­до кіз до 1000 го­лів. Та­кож за­пла­но­ва­но вста­нов­ле­н­ня до­ї­ль­ної за­ли.

До­від­ка: ФГ «Ме­рі­нос-За­хід» — під­при­єм­ство, що роз­та­шо­ва­не в Дро­го­би­цько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті (се­ла Ле­тня та По­ча­є­ви­чі), має одне з най­біль­ших стад пле­мін­них овець єв­ро­пей­ських по­рід в Укра­ї­ні. Три­ва­лий час спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні та роз­ве­ден­ні ма­лої ро­га­тої ху­до­би (овець і кіз). Го­спо­дар­ство по­зи­ціо­нує се­бе як пле­мін­не. Крім овець та­кож роз­во­дять кіз про­від­них єв­ро­пей­ських по­рід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.